อกิตติจริยา การบำเพ็ญทานบารมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อกิตติจริยา การบำเพ็ญทานบารมี by Mind Map: อกิตติจริยา                 การบำเพ็ญทานบารมี

1. ประวัติ

1.1. พระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลพราหมณ์มหาสาล

1.2. มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ

1.3. ชื่อว่าอกิตติ

1.4. น้องสาวชื่อยสวดี

1.5. อายุได้ ๑๕ปีก็ไปเรียนศิลปะทุกอย่างในเมืองตักกสิลา

2. บารมี 10

2.1. เนกขัมบารมี

2.1.1. เป็นการตัดอารมณ์ของกามคุณ

2.2. ศีลบารมี

2.2.1. ตัดความโกรธ

2.3. วิริยบารมี

2.3.1. ตัดความขี้เกียจ

2.4. ขันติบารมี

2.4.1. ตัดความไม่รู้จักอดทน

2.5. สัจจบารมี

2.5.1. ตัดความไม่จริงจัง

2.6. อธิฏฐานบารมี

2.6.1. ทรงกำลังไว้ให้สมบูรณ์

2.7. เมตตาบารมี

2.7.1. สร้างความเยือกเย็นของใจ

2.8. อุเบกขาบารมี

2.8.1. วางเฉยเข้าไว้ในเรื่องของกายเรา

2.9. ปัญญาบารมี

2.9.1. ตัดความโง่

3. อื่นๆ

3.1. 1.อกิตติบัณฑิตบริจาคมหาทานตลอด ๗ วัน

3.2. 2.ได้พาน้องสาวออกจากกรุงพาราณสีข้ามแม่น้ำไป 2-3 โยชน์

3.3. 3.ออกบวชสร้างบรรณศาลาอยู่ ณ ภูมิภาคน่ารื่นรมย์.

3.4. 4.ท่าที่อกิตติดาบสข้ามแม่น้ำไปชื่อท่าอกิตติ .