COMPETÈNCIES i FUNCIONS Equip d'Avaluació i Gestió Administrativa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
COMPETÈNCIES i FUNCIONS Equip d'Avaluació i Gestió Administrativa by Mind Map: COMPETÈNCIES i FUNCIONS Equip d'Avaluació i Gestió Administrativa

1. Gestió de la comunicació

1.1. Comunicació interna

1.1.1. Utinc

1.1.2. Espai col·laboratiu

1.2. Comunicació externa

1.2.1. Associacions Veïns

1.2.2. Partits Polítics / Ple

1.2.2.1. Comissió Inf.

1.2.2.2. Preguntes Escrites

1.2.2.3. Preguntes Orals

1.2.2.4. Propostes de Resolució

1.2.3. Síndic / Síndica

1.2.4. Ciutadania / XXSS

1.2.4.1. Seguiment demandes

1.2.4.2. Resposta

1.2.5. Planificació accions comunicatives

1.2.5.1. Coordinació Premsa / comunicació

1.2.5.2. Reunions serveis

1.2.5.3. Cronograma

1.2.5.4. Informe mensual

1.2.6. Disseny accions comunicatives

1.2.6.1. Publicacions periòdiques

1.2.6.1.1. Ajuntament informa

1.2.6.1.2. Quadern de natura i paisatge urbà

1.2.6.2. Visor

1.2.6.3. Contingut Web

1.2.6.4. NP-RP-Visites

1.2.6.5. Suports Comunicatius

1.2.7. Mitjans de comunicació

1.2.7.1. Seguiment demandes

2. Atenció ciutadana Àrea

2.1. Oficina d'Att. al públic

3. Prevenció de Riscos Laborals

3.1. Protocol de salut

3.2. Coordinació empresarial

3.3. Recurs preventiu / CSIS

3.4. Avaluació de riscos

3.4.1. Mapa de riscos

3.5. Formació en PRL

3.6. Coordinació amb SPRL

3.7. Simulacres

3.8. PAU

4. Plans Ocupació

4.1. Definició i seguiment PO

5. Diagnosi i millora de processos

5.1. Processos EA

5.2. Diagnosi Serveis

6. Seguiment econòmic

7. Transparència

7.1. Demandes accès informació

7.2. Publicitat activa

7.2.1. Contingut web

8. Planificació, seguiment i avaluació de polítiques públiques

8.1. Pressupost perspectiva gènere

8.2. PAM

8.3. Pla de Mandat

8.3.1. Indicadors

8.3.2. Seguiment PdM

8.3.3. Informe anual

8.4. Planificació Serveis

8.5. Memòries i informes

8.5.1. Memòria àrea

8.5.2. Memòria Síndic de comptes

8.5.3. Indicadors anuals

8.5.4. Memòria de comunicació

8.6. Gestió per projectes

8.6.1. Definició projectes

8.6.2. Seguiment i avaluació

8.7. Seguiment i avaluació serveis

8.7.1. Indicadors mensuals

8.8. Cartes Serveis

8.9. Planificació obres

9. Gestió de projectes

9.1. Pla de barris de la Maurina

9.1.1. Elaboració i seguiment pressupost

9.1.2. Justificació

9.1.3. Memòria

9.2. Selecció projectes

9.3. FCH-Feder 2001-2013

9.3.1. Justificació

9.3.2. Memòria

10. Gestió de Recursos Humans

10.1. Planificació gestió de personal

10.2. Contractació de personal

10.3. Dietes i locomocions

10.4. Informació i ass. serveis/personal

10.5. Coordinació amb RRHH

10.6. Selecció personal

10.7. Manual Acollida

10.8. Organització