BÀI 6. CÔNG NGHIỆP HÓA ,HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC.

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI 6. CÔNG NGHIỆP HÓA ,HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC. by Mind Map: BÀI 6. CÔNG NGHIỆP HÓA ,HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC.

1. KHÁI NIỆM CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA, TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ TÁC DỤNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA

1.1. KHÁI NIỆM

1.1.1. LÀ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ-XÂY DỰNG TỪ SỬ DỤNG SỨC LAO ĐỘNG THỦ CÔNG LÀ CHÍNH SANG SỬ DỤNG MỘT CÁCH PHỔ BIẾN SỨC LAO ĐỘNG CÙNG VỚI CÔNG NGHỆ , PHƯƠNG TIỆN, PHƯƠNG PHÁP TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI NHẰM TẠO RA NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI CAO

1.2. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN

1.2.1. DO YÊU CẦU PHẢI XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT CCUAR CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.2.2. DO YÊU CẦU PHẢI RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH TỤT HẬU VỀ KINH TẾ, KĨ THUẬT-CÔNG NGHỆ GIỮA NƯỚC TA VỚI CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI

1.2.3. DO YÊU CẦU CẦN TẠO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI CAO , ĐẢM BẢO CHO SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.3. TÁC DỤNG

1.3.1. TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI , THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, TĂNG THU NHẬP VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG

1.3.2. TẠO RA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT MỚI LÀM TIỀN ĐỀ CHO VIỆC CỦNG CỐ QUAN HỆ SẢN XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ NHÀ NƯỚC, TĂNG CƯỜNG MỐI LIÊN MINH TRONG CÔNG NHÂN - NÔNG DÂN - TRI THỨC

1.3.3. TẠO TIỀN ĐỀ VÀ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA MỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, NỀ VĂN HÓA TIÊN TIẾN , ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

2. NỘI DUNG CƠ BẢN

2.1. PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

2.1.1. THỰC HIỆN CƠ KHÍ HÓA NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI

2.1.2. ÁP DỤNG NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI VÀO CÁC NGÀNH CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

2.1.3. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA

2.2. XÂY DỰNG MỘT CƠ CẤU HỢP LÝ, HIỆN ĐẠI VÀ HIỆU QUẢ

2.2.1. CƠ CẤU KINH TẾ

2.2.1.1. KHÁI NIỆM: LÀ TỔNG THỂ HỮU CƠ GIỮA CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ, CƠ CẤU VÙNG KINH TẾ VÀ CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ

2.2.1.2. XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH: ĐI TỪ CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP LÊN KINH TẾ NÔNG - CÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN LÊN THÀNH CƠ CẤU KINH TẾ CÔNG - NÔNG NGHIỆP- DỊCH VỤ HIỆN ĐẠI. ĐI ĐÔI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ PHẢI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC

3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA

3.1. CÓ NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN VỀ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ TÁC DỤNGTO LỚN CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

3.2. TRONG SẢN XUẤT , KINH DOANH CẦN LỰA CHỌN NGÀNH , MẶT HÀNG CÓ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CAO , PHÙ HỢP VỚI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI , NHẤT LÀ KHI NƯỚC TA LÀ THÀNH VIÊN CỦA WTO

3.3. TIẾP THU VÀ ỨNG DỤNG NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT ĐỂ TẠO NHIỀU SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO , GIÁ THÀNH THẤP, CÓ KHẢ NĂNG CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG, NHẰM TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN