Bạn đang là sinh viên năm mấy?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bạn đang là sinh viên năm mấy? by Mind Map: Bạn đang là sinh viên năm mấy?

1. bạn nghe gì về việc đkhp trường mình (đv năm 1)

1.1. rồi

1.1.1. đó là những ý kiến gì

2. bạn nghĩ gì về việc đkhp trường mình (đv > năm 1)

2.1. hài lòng

2.1.1. vì sao

2.1.1.1. Vậy bạn đã nghe những ý kiến xung quanh việc đkhp của trường mình chưa

2.1.1.1.1. rồi

2.1.1.1.2. chưa

2.2. Ko hài lòng

2.2.1. vì sao

2.3. Bình thường

2.4. Vậy bạn đã nghe những ý kiến xung quanh việc đkhp của trường mình chưa

2.4.1. rồi

2.4.1.1. đó là những ý kiến gì

2.4.2. chưa

2.4.2.1. chia sẻ với bạn là nhóm đã thức hiện Bảng khảo sát và đã có thu nhận được một số ý kiến tiêu cực như: .....

2.4.2.1.1. bạn nghĩ sao về những ý kiến đó

2.5. Những khó khăn bạn gặp phải khi đkhp

3. Giải pháp bạn muốn đưa ra để trường khắc phục là

4. Nếu có kêu gọi quyên góp để trường nâng cấp hệ thống đkhp thì bạn muốn quyên góp theo cách nào

4.1. tự nguyện

4.1.1. bạn sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu

4.2. bắt buộc

4.2.1. bắt buộc theo hình thức ntn (từng tháng, năm, học kỳ)

4.2.2. bạn cho bao nhiêu là hợp lý với hình thức này

5. Giả sử có bắt buộc, số tiền quyên góp bạn cho là hợp lý là bao nhiêu?