Hotel Industry อุตสาหกรรมโรงแรม

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hotel Industry อุตสาหกรรมโรงแรม by Mind Map: Hotel Industry อุตสาหกรรมโรงแรม

1. ลักษณะของการบริการในอุตสาหกรรม

1.1. การบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปหาลูกค้าได้

1.2. ผู้รับบริการจะรับบริการได้เฉพาะตัวและเฉพาะในเวลา

1.3. ผู้ให้บริการต้องเป็นมนุษย์เท่านั้น

1.4. การบริการเป็นกบริการที่จัดให้สำหรับสา ธารณชนทั่วไป

1.5. ผลิตภัณฑ์ของโรงแรม ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ใช้วันหลังได้

1.6. การบริการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ

1.7. การบริการมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ซึ่งมาเพื่อผลกำไร

2. ลักษณะของอุตสาหกรรมต้อนรับ

2.1. กลุ่มที่มีบริการที่พักเพื่อสร้างรายได้หลัก

2.2. กลุ่มที่มีบริการที่พักเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ

3. The Hospitality Industry อุตสาหกรรมต้อนรับ

3.1. การต้อนรับและให้ความบันเทิงแก่แขกที่มาพัก

4. Service การบริการ

4.1. การบริการ

4.2. ค่าตอบแทน

5. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม

5.1. อาหารและเครื่องดื่ม

5.2. การคมนาคม

5.3. การท่องเที่ยว

5.4. นันทนาการ

6. Hotel Industry อุตสาหกรรมโรงแรม

6.1. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้เพื่อรองรับแขกที่มาเข้าพัก

7. Guests ผู้เข้าพักหรือแขก

7.1. จุดประสงค์การเข้าพัก

7.2. จำนวนผู้เข้าพัก

7.3. ภูมิลำเนาของผู้เข้าพัก