Краткотрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Краткотрайни активи by Mind Map: Краткотрайни активи

1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

1.1. Материали

1.2. Продукция

1.3. Стоки

1.4. Млади животни , животни за угояване

1.5. Дребни продуктивни животни

1.6. Незавършено производство

1.7. Други материални записи

2. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ.

2.1. Вземания от свързани предприятия.

2.2. Вземания от клиенти и доставчици.

2.3. Вземания по предоставени търговски заеми.

2.4. Съдебни и присъдени вземания.

2.5. Данъци за възстановяване.

2.6. Други краткосрочни вземания.

3. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ.

3.1. Финансови активи в свързани предприятия.

3.2. Изкупени собствени дългови ценни книжа.

3.3. Краткосрочни ценни книжа.

3.4. Благородни метали и скъпоценни камъни

3.5. Други краткосрочни финансови активи.

4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА.

4.1. Парични средства в брой.

4.2. Парични средства в безсрочни депозити.

4.3. Блокирани парични средства.

4.4. Парични еквиваленти.

5. Разходи за бъдещи периоди.