ประเภทของสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของสารสนเทศ

1. 1.ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ

1.1. เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิดจากธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานขององค์กร

1.2. เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึกจำนวนวัสดุในคลัง เป็นต้น

2. 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.1. เป็นระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะรวมทั้งสารสนเทศภายในและภายนอกสารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน

3. 5.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3.1. กระบวนการเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่

3.2. ใช้กำหนดข้อมูลทางภูมิศาสตร์และสารสนเทศที่สัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

3.3. เช่น บ้านเลขที่ ที่อยู่ เป็นต้น

4. 6.ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

4.1. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนสารสนเทศของผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ

5. 7.ปัญญาประดิษฐ์

5.1. ระบบที่ทำให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นผู้ชำนาญการในสาขาใดสาขาหนึ่ง

6. 3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

6.1. เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS อีกระดับหนึ่งเนื่องจากถึงแม้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจจะสามารถใช้ประสบการณ์และเครื่องมือที่มีอยู่แล้วในระบบ MIS ของบริษัท

7. 8.ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

7.1. ระบบที่ใช้บุคคลกรน้อยที่สุด

7.2. ใช้เครื่องมือแบบอัตโนมัติและระบบสื่อสารเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างเครื่องมือเข้าด้วยกัน

7.3. จุดมุ่งหมาย

7.3.1. ให้เป็นระบบที่ไม่ใช้กระดาษ

7.3.2. ส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

8. 4.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

8.1. เป็นระบบที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร