Contact về từ website

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Contact về từ website by Mind Map: Contact về từ website

1. Auto Assign cho AO đang online của chi nhánh AMES-HaNoi

1.1. Đã có thông tin trên EBM

1.1.1. Status là Student hoặc Waitinglist

1.1.1.1. Chuyển lại cho AO đang follow của chi nhánh

1.1.2. Status là Contact

1.1.2.1. Có chi nhánh đang hẹn chăm sóc

1.1.2.1.1. Chuyển lại cho AO đang follow của chi nhánh

1.1.2.2. Chưa có chi nhánh nào chăm sóc hoặc đặt lịch hẹn

1.1.2.2.1. Gọi cho khách hàng để chăm sóc

1.1.3. Status là Refund hoặc Finished

1.1.3.1. Note rõ khóa học và nguồn đăng ký (nếu có) rồi chuyển lại cho AO cũ chăm sóc tiếp

1.1.4. Status là Inactive

1.1.4.1. Số điện thoại sai

1.1.4.1.1. Note action, kết thúc.

1.1.4.2. Khách hàng ở khu vực chưa có trung tâm AMES

1.1.4.2.1. Gọi lại cho khách hàng, tư vấn học tại địa phương gần nhất

1.2. Chưa có thông tin trên EBM

1.2.1. Gọi điện / chăm sóc bình thường

1.2.1.1. Chuyển đến chi nhánh phù hợp để follow tiếp

1.2.1.2. Chăm sóc theo kịch bản

1.2.1.2.1. Khách hàng có nhu cầu học, cần chăm sóc ngay

1.2.1.2.2. Khách hàng chỉ đăng ký chơi và không có nhu cầu

1.2.1.2.3. Khách hàng ở khu vực chưa có trung tâm AMES