Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Изхабяване на ДА

1.1. Физическо

1.1.1. Фактори

1.1.1.1. Условия на работа

1.1.1.2. Ритмичност на дейностите

1.1.1.3. Начин на стпоанисване

1.1.2. Видове

1.1.2.1. Отстранимо

1.1.2.2. Неотрстанимо

1.2. Икономическо

1.2.1. Влошаване на значенията на някои характеристики

1.2.2. Ограничаване на използването на ДА по екологични съображения

1.2.3. Нови ДА имат по-малка отчетна структура от старите

1.2.4. Коефициент за икономическо износване

1.2.5. Сравнение на технологичните показатели

2. Оценки на ДА

2.1. Инженерно-тейнически

2.2. икономически

2.2.1. Отчетна стойност

2.2.1.1. Цена на придобиване

2.2.1.2. себестойност

2.2.1.3. преоценъчна стойност

2.2.2. Балансова стойност