Дълготрайни активи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дълготрайни активи by Mind Map: Дълготрайни активи

1. Състав

1.1. Материални

1.1.1. Земя

1.1.1.1. Гори

1.1.1.2. Земи

1.1.1.3. Трайни засаждания

1.1.2. Съгради

1.1.2.1. Произжодствено предзначение

1.1.2.2. Учебно предзначение

1.1.2.3. Оздравителна база

1.1.3. Съображения

1.1.3.1. Басейни

1.1.3.2. Пътища

1.1.3.3. Канали

1.1.3.4. Тунели

1.2. Финансови

1.2.1. Инвестиционни имоти

1.2.2. Акции, облигации и др.

1.2.3. Отсрочени данъчни плащания

1.3. Нематериални

1.3.1. Резултати от научно-изследователска и проекто-конструктивна дейност

1.3.2. Програмни продукти

1.3.3. Права върху собственост, патент и др.

2. Изхабяване и износяване на ДА

2.1. Физическо износжане

2.1.1. Фактори

2.1.1.1. Проистичащи от начин на производство

2.1.1.2. Произтичащи от условията

2.1.1.2.1. Благоприятни

2.1.1.2.2. Неблагоприятни

2.1.1.3. Произтичащи от ритмичността и качеството извършването на дейности на поддържка и ремонт

2.1.1.4. Произтичащи от начин на стопанисване

2.1.2. Видове

2.1.2.1. Отстранимо физическо износване - изжършва се ремонтна дейност

2.1.2.2. Неотстранимо физическо износване - ДА е или технически неремонтируемо или икономически неизгодно

2.2. Икономическо изххабяване

2.2.1. Влошаване на значенията на някои икономически показатели

2.2.1.1. Разходи за материали

2.2.1.2. Труд

2.2.1.3. Енергия

2.2.2. Коефициент на икономическо износване

2.2.3. Основният фактор който оказва влияние върху икономическото изхабяване е научно - технологичния прогрес и темповете с които се внедряват неговите постижения в практиката