Kom i Gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Rocket clouds
FN af Mind Map: FN

1. Hvad er baggrunden for FN’s oprettelse? (omstændighederne for oprettelsen af FN)

1.1. Organisationen havde det formål at forhindre en verdenskrig i nogensinde at opstå igen. Det blev oprettet lige efter 2. verdenskrig

2. Hvor mange lande er med i FN, og hvor har FN hovedsæde?

2.1. FN-systemet inddeler 206 angivne stater i tre kategorier:

2.2. 193 medlemsstaterne

2.3. 2 har observatørstatus (Vatikanstaten og Palæstina),

2.4. 11 er andre statslige dannelser.

3. Hvad er FNS sikkerhedsråd og hvilken funktion har sikkerhedsrådet? (hvorfor har man i FN et sikkerhedsråd)

3.1. De Forenede Nationers Sikkerhedsråd er den gren af de Forenede Nationer, der er ansvarlig for opretholdelsen af international fred og orden. Organets beføjelser fremgår af FN-pagten, og involverer fredsbevarende operationer, etablering af internationale sanktioner, samt brug af militær magt.

4. Hvad er:

4.1. UNHCR - Office of the United Nations High Commissioner for Refugees), grundlagt 1950, er en FN-organisation, der har til formål at sikre flygtninge beskyttelse samt at finde varige løsninger på deres problemer. Flygtningene hjælpes efter henvendelse fra et FN-land. Efterfølgende assisterer organisationen med hjælp ved flygtninges genhusning i deres oprindelige hjemland.

4.2. UNHRC: - FN's menneskerettighedsråd, forkortet UNHRC, er et organ under De forenede nationer, som har som formål at udbrede og styrke menneskerettighederne. Organet overtog efter FN's menneskerettighedskommission, som ofte blev kritiseret for at inkludere stater, som ikke kunne garantere menneskerettighederne for sine egne borgere.

4.3. WFP WFP er verdens største humanitære organisation, der bekæmper sult i hele verden. WFP giver hvert år fødevarer assistance til mere end 80 millioner mennesker i mere end 80 lande

4.4. UNDP UNDP er FN's største udviklingsorganisation. UNDP er til stede i 166 lande og samarbejder med landene inden for udviklingsspørgsmål. UNDP har 5 hovedfokusområder: God regeringsførelse Fattigdomsbekæmpelse Energi og miljø HIV/AIDS Konfliktforebyggelse.

4.5. UNICEF UNICEF blev oprettet af Forenede Nationer efter 2. Verdenskrig den 11. december, 1946. Mange børn sultede og led på anden måde efter fem års krig, og UNICEF fik til opgave at hjælpe dem. Lige siden har organisationen arbejdet med nødhjælp, katastrofehjælp og udviklingshjælp i hele verden, specielt hjælp til børn.

4.6. UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization er FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab. Et medlemskab af UNESCO går hånd i hånd med FN-medlemskabet.

4.7. WHO WHO’s mission er at sørge for den bedst mulige sundhed for mennesker. Sundhed er defineret som en tilstand, baseret på at dem, der støttes af WHO's indsats, har det godt fysisk psykisk, mentalt og opnår en ønsket form for velvære, samtidig med at WHO skal medvirke til at helbrede og forebygge sygdomme, uønsket svækkelse og svagelighed. Med andre ord er WHO en organisation, der skal sørge for at folk har det godt på alle måder

4.8. UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). UNFCCC eller FCCC er en FN-konvention, der blev vedtaget under en miljø- og udviklingskonference, UNCED, i Rio de Janeiro i 1992. Den har til formål at mindske udledningen af drivhusgasser, men har ikke nogen bindende krav. Konventionen betragtes som en forløber for Kyoto-aftalen fra 1997.

4.9. UNEP - United Nations Environmental Programme er FNs Miljøprogram og Miljøorganisation, der koordinerer FNs miljøaktiviteter, støtter udviklingslande med at indføre miljøvenlige programmer og politikker samt opfordrer til bæredygtig udvikling gennem anvendelse af mere miljøvenlige indsatser generelt.

5. Hvordan kan ovennævnte organisationer inddrages i forhold til arbejdet med FN-målene? (udvælg evt. én underorganisation og et mål)

5.1. Hver af de ovenstående har alle mindst et af de 17 mål

6. Hvilke metoder og empiri har i anvendt til at finde frem til ovenstående? o Kvalitative/kvantitative (ideografiske/nomotetiske se s. 95)

6.1. Kvalitativ metode - vi har læst om det, empirien er fra google