Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Teori/Analyse af Mind Map: Teori/Analyse

1. Inklusion

1.1. Skibsted

1.2. Samfundssynet har ændre sig - alle der kan skal nu bidrage.

1.3. Rasmus Alenkær

1.3.1. Eksklusion, elever undervises ikke på samme vilkår som de andre

1.3.2. Inklusion, eleverne opfatter sig selv som en naturlig og værdifuld del af fællesskaberne

1.3.3. For succesfuld inklusion - gensidig tilpasning blandt de normale og afvigende og eleverne opfatter dem selv som inkluderet.

1.3.4. Opgaven

1.3.4.1. Differentieret undervisning - Forskellige forventninger til eleverne men samme opgaver og mål

1.3.4.2. Materialet gjort tilgængeligt for alle elever

1.3.4.3. Alle eleverne er en del af det faglige fællesskab

1.3.4.4. Retningslinjer som hjælp til det sociale fællesskab

1.4. Rasmus Alenkær/Susan Tetler

1.4.1. Perspektiver

1.4.1.1. Det psyko-medicinske - Her ses kun på eleven, bruges til at argumentere for særlige tiltag i forhold til eleven.

1.4.1.2. Det organisatoriske - her ses på alt det der omgiver eleven (skolen, mennersker, lærermidler mm.), bruges til at argumentere for tiltag i omgivelserne.

1.4.1.3. Det transdisiplinære - Her ses på eleven og den kontekst eleven befinder sig i, her samles alt viden vi har

1.4.1.4. Hensigten må være at vi ser inklusion gennem det transdisiplinære perspektiv men det giver mening at skille dem ad i de to øvrige perspektiver for overblik og argumentation.

1.4.2. Paradigmer

1.4.2.1. Det medicinske paradigme

1.4.2.2. Det sociologiske paradigme

1.4.2.3. Det relationelle paradigme

1.4.2.4. Diversitets paradigme

1.4.3. Opgaven

1.4.3.1. Ved at tage elevernes forskellige forudsætninger i betragtning skabes undervisning for alle

1.4.3.2. Læringsstile/arbejdsformer

1.4.3.3. Materialet var digitalt tilgængeligt for alle elever og som hjælpemiddel til elever med vanskeligheder

1.5. IC3-modellen (Rasmus Alenkær)

1.5.1. Den fysiske inklusion

1.5.2. Den sociale inklusion

1.5.3. Den akademiske inklusion

1.5.4. Opgaven

1.5.5. Brug af klasserummet - Plads i gruppearbejdet

1.5.6. Gruppearbejde, retningslinjer og brain breaks

1.5.7. Opgavekompendiet, stoffet gennemgået både auditivt og visuelt

2. Feedback

2.1. Hattie

2.1.1. 1. hvor er jeg på vej hen?

2.1.2. 2. hvordan klarer jeg mig

2.1.3. 3. hvor skal jeg hen herfra

2.1.4. - ros, hjælper ikke til elevens læringsprogression

2.2. Opgaven

2.2.1. Positiv respons fra lærerne

2.2.2. Fokus at alle bliver hørt

2.2.3. Fælles opsamling

2.2.4. Opsummering af det lærte

3. Cooperative Learning

3.1. Teori

3.1.1. En del af de sociokulturelle læringsperspektiver vygotsky viden skabes i interaktion mellem mennesker i kontekst

3.1.2. Baserer sig på læring gennem erfaring og aktivitet

3.1.3. elevkendskab og fokus på rollefordeling i gruppedannelse

3.2. Opgaven

3.2.1. Fordeling af elever i grupper

3.2.2. elevkendskab Mia Dansklærer

4. Didaktisk relationsmodel

4.1. Hiim og Hippe

4.1.1. Overensstemmelse ml. intention og realitet af ens undervisning

4.1.2. Sikre kvaliteten af undervisningen

4.1.3. Elevernes læringsudbytte

4.1.4. Skabe sammenhæng ml. didaktik og klasseledelse

4.2. Opgaven

4.2.1. Kort evaluering efter hver lektion, så vi tilpassede undervisningen til eleverne

5. Co-teaching

5.1. Janne H. Hansen/Marilyn Friend

5.1.1. Undervisningsmetode med 1 lærer og en særlig ressource person

5.1.2. Fælles ansvar for undervisningen af alle elever som varetages på lige fod

5.1.3. Breder perspektiv på elevernes ressourcer og muligheder

5.2. Opgaven

5.2.1. Fællesundervisning

5.2.2. Alle elever er specielle og har gavn af inkluderende tiltag

5.2.3. 2 forskellige forklaringer på samme område

6. Differetiering

6.1. Skibsted

6.1.1. UVD-model

6.1.1.1. Forskellige mål i klassen i forhold til den enkelte elevs forudsætninger

6.2. Opgaven

6.2.1. Alle elever skulle bidrage til digtet, men ikke nødvendigvis lige meget

6.2.2. Alle skulle læse en del af digtet op, men ikke nødvendigvis lige meget

7. Klasseledelse

7.1. Plauborg

7.1.1. didaktik, faglighed og socialitet i et samspil

7.1.2. Klasseledelse som et grundlag for at eleverne kan engagerer sig fagligt og udvikle sig prosocialt.

7.1.3. Klasseledelse må ikke kun være alt det udenom undervisningen

7.2. Opgaven

7.2.1. Stilladsering af opgaver

7.2.2. Retningslinjer der understøttede undervisningen

7.2.3. Mål for undervisningen

8. Motivation

8.1. Bandura

8.1.1. Mestringsforventning

8.1.1.1. Mestringszone/udviklingszone

8.1.2. Selvværd

8.1.2.1. sætte pris, respektere, acceptere sig selv

8.2. Opgaven

8.2.1. Via de stillede opgaver, sker der en progression i elevens læring og de får en tro på at de kan løse næste opgave

8.2.2. Styrke elevernes tro på, at man lærer gennem fejl