Legende undervisning og læring – hvorfor? I: Leg i skolen: en antologi

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Legende undervisning og læring – hvorfor? I: Leg i skolen: en antologi af Mind Map: Legende undervisning og læring – hvorfor? I: Leg i skolen: en antologi

1. For- viden

1.1. Jeg ved kun meget lidt så som at leg i skole kan give fantasi og fantasi skaber læring.

1.2. Der siges vi bliver nød til at gentænke leg og hvad det betyder for læring. dette gør at vi sikrer os at børn mellem 3-8 år får den mest effektive læring i rammesatte kontekster, altså skolen. I vores pædagogiske hverdag er leg blevet reduceret til en triviel rutineopgave, hvor pædagoger og læ- rere bliver forvirrede og mangler forståelse for. hvad deres rolle i legen skal være for at læring fremmes, og hvordan leg som læring egentlig ser ud i praksis.

2. Budskab

2.1. Høj kvalitet af leg har fordele for yngre børns læring og udvikling. Når vi kigger på leg er den typisk nedtonet og det vil sige at den giver ringe muligheder for for kognitive udfordringer. Professioneller er tit forvirret over hvad rollen skal være i leg og undervurderer potentialet for leg som læring. Legende undervisning og læring, er blevet fremsat som vejen frem. Legende undervisning og læring respekterer yngre børns interesser og autonomi og rummer en ny måde at tænke på om den voksnes rolle i forhold til stilladsering og samskabelse af børns læring. At have en legende tilgang til undervisnings- og læringsoplevelser opfattes som en ny måde at bygge bro over modsætningsforholdene mellem formel og uformel. arbejde og leg, aktiviteter initieret af børnogaktiviteterledtafvoksneilæringsrum foryngrebørn. Legende undervisning og læring kan give den rette balance mel- lem at gøre det muligt for yngre børn at være autonome og kreative. Legende undervisning og læring kan give den rette balance mellem at gøre det muligt for yngre børn at være autonome og kreative.

3. Færdigheds mål (F2)

3.1. Kan vurdere og planlægge undervisning i forhold til pædagogiske teorier.

3.1.1. Her kan teksten hjælpe godt på vej da den giver et godt indblik i hvordan leg kan være med til at skabe læring.

3.1.2. Derfor er det vigtigt vi har nogen værktøjer til at kunne plan lægge sådan en undervisning.

3.1.3. Teksten fortæller om hvordan den pædagogiske teori bag en legende undervisning.

4. Videns mål (V2)

4.1. Viden om pædagogiske teorier i relation til inddragelse af digitale medier.

4.1.1. Det er vigtigt vi har denne viden til at kunne skabe en legende undervisning.

4.1.2. Teksten giver os gode ideer til leg i undervisnigen og hvis man tænker det digitale med at vi bruge det til at spille spil som skaber læring.

5. Undervisningsfaget

5.1. Engelsk

5.1.1. At eleverne i 4. klasse skulle kunne sange, rim og remser. dette kan de lærer i gennem en legende undervisningen. man kan finde på en lille dans så eleverne kan huske sangen.

5.1.2. At eleverne skal kunne dette i kor vil sige vi skal skabe et rum hvor alle har lyst til at deltage. vi skal skabe glæde og gøre det sjovt, dette kan vi gøre igennem legen

6. Formålsparagraf

6.1. Vi skal som lærer skabe et rum til læring og fantasi. som tidliger nævnt skabes fantasi igennem leg, derfor er det vigtigt vi give rum til leg og læring igennem leg.

7. Læring

7.1. Jeg har lært om hvor vigtigt det er vi skaber en legenden undervisning for de små elever. Da det er bevist i denne tekst hvordan de yngste elever lærer mere igennem en legenden læring.

7.2. En af vores opgaver som underviser er at skabe et rum til læring, så eleverne opnår den fastlagte læring. Dette kan vi gøre i gennem en fx legenden undervisning. vi har ikke faste rammer til undervisnigen, men vi har til de ting de skal lærer.

8. Undersøgelses spørgsmål

8.1. Lærer mine elever anderledes hvis de leger sig til læringen?

8.2. Hvordan kan bruge legen til min undervisningen?