วิทยาลัยเชียงราย

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
วิทยาลัยเชียงราย von Mind Map: วิทยาลัยเชียงราย

1. บัณฑิตวิทยาลัย

1.1. 2สาขา

1.1.1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.1.1.1. ครู/อาจารย์

1.1.1.2. นักวิชาการ

1.1.2. สาขาวิชาชีพครู

1.1.2.1. ครู/อาจารย์

1.1.2.2. นักวิชาการ

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.1. 3สาขา

2.1.1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2.1.1.1. วิศวกรประจำโรงงานทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฟฟ้าภายใน โรงงานอุตสาหกรรม

2.1.1.2. วิศวกร ออกแบบ อนุมัติแบบ ควบคุมงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า สำหรับอาคารและโรงงานอุตสาห กรรม

2.1.2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2.1.2.1. วิศวกรดูแลระบบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

2.1.2.2. วิศวกรการออกแบบ ติดตั้งและดูแลงานระบบปรับอากาศ และงานระบบท่อในโรงงานและอาคาร

2.1.3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.1.3.1. วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโครงข่ายให้แก่ภาคธุรกิจอื่นๆ

2.1.3.2. วิศวกรดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. คณะพยาบาลศาตร์

3.1. 1 สาขา

3.1.1. สาขาวิชาการพยาบาล

3.1.1.1. พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ

3.1.1.2. พยาบาลวชิาชีพประจา สถานประกอบการเช่น โรงเรียน บริษัท โรงงาน เป็นต้น

3.1.1.3. ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.1.1.4. สามารถศึกษาต่อในระดับบัณ ฑิตศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. คณะแพทย์ตะวันออก

4.1. 1 สาขา

4.1.1. สาขาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

4.1.1.1. สามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีน หรือสามารถเปิดคลินิกเองได้

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

5.1. 1 สาขา

5.1.1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5.1.1.1. นักวิชาการสาธารณสุข

5.1.1.2. นักวิชาการสุขาภิบาล

5.1.1.3. นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.1.1.4. นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย

5.1.1.5. เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข

5.1.1.6. เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข

5.1.1.7. อาจารย์

6. คณะบริหารธุรกิจ

6.1. 3 สาขา

6.1.1. สาขาวิชาการบัญชี

6.1.1.1. นักบัญชี/ พนักงานบัญชี/ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน 

6.1.1.2. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

6.1.2. สาขาวิชาการตลาด

6.1.2.1. นักการตลาด

6.1.2.2. นักการธนาคารและนักลงทุน 

6.1.3. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6.1.3.1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ

6.1.3.2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์