ประกาศจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย เรื่อง​ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ​เข้าศึกษาในห...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
ประกาศจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย เรื่อง​ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ​เข้าศึกษาในหลักสูตร​วิทยาศาสตร์​บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์​การกีฬา​และการ​ออกกำลังการ คณะวิทยาศาสตร์​การกีฬา​ ปีการศึกษา​ 2562 รอบที่​ 2​ (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ)​ von Mind Map: ประกาศจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย เรื่อง​ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ​เข้าศึกษาในหลักสูตร​วิทยาศาสตร์​บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์​การกีฬา​และการ​ออกกำลังการ คณะวิทยาศาสตร์​การกีฬา​ ปีการศึกษา​ 2562                รอบที่​ 2​ (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ)​

1. 1.​ คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1. 1.1 มีสัญชาติ​ไทย​หรืออาศัยอยู่ในประเทศ​ไทย​อย่างถูกต้อง​ตาม​กฎ​หมาย

1.2. 1.2​ เป็นผู้ศึกษาชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 6​ ปีการศึกษา​ 2561 หรือสำเร็จการศึกษา​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6

1.3. 1.3 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม​ (GPAX)​ ตามที่กำหนด ดังนี้

1.3.1. 1.3.1 ผู้ที่กำลังศึกษา​ชั้น มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย​รวม 5​ ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า​ 2.50

1.3.2. 1.3.2​ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม​ 5​ ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า​ 2.50

1.4. 7.3 ผู้มีสิทธิ์​เข้าเป็นนิสิตจุฬา​ลง​กร​ณ์มหาวิทยาลัย​ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร​มัธยมศึกษา​ตอนปลาย​

1.5. 1.4 มีประวัติผลงานและความสามารถ​ทาง​กีฬา​ ตามข้อ​ 1.4.1 ซึ่งจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​กำหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งข้อ​ ในช่วงระหว่าง​ ปี​ พ.ศ.​ 2560-2562 (นับตั้งแต่วันที่​ 1​มกราคม​ 2560 ถึงวันที่​ 31​มกราคม​ 2562) ดังต่อไปนี้

1.5.1. 1.4.1​​ประวัติ​ผลงานและความสามารถ​ทางกีฬา​ ดังนี้

1.5.1.1. 1.4.1.1 เป็นนักกีฬา​ทีม​ชาติ​ไทย​

1.5.1.2. 1.4.1.2 เป็นกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย​ หรือ​ นักเรียนไทย

1.5.1.3. 1.4.1.3 เป็นนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ​

1.5.1.4. 1.4.1.4 เป็นนักกีฬา​ที่เข้าร่วมการแข่งขัน​กีฬา​เยาวชน​แห่งชาติ​

1.6. 1.5​ เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ​ร้ายแรง​ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ​ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา​

1.7. 1.6​ เป็นผู้ที่มีความประพฤติ​ดีและรองรับต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษา​เล่าเรียน​เต็มความสามารถ​และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว

2. 2.​ การจัดการศึกษา​

2.1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์​บัณฑิต​ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์​การกีฬา​และการออกกำลังกาย​ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร​ 4​ ปี

3. 3.​ จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา​ จำน​วน​ 30​ คน

3.1. ในกรณีที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์​เข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ​ คณะวิทยาศาสตร์​การกีฬา​ขอสงวนสิทธิ์​ที่จะ​พิจารณา​นำจำนวนที่นั่งว่างไปรวมกับจำนวนที่ประกาศรับของโครงการอื่นของคณะในรอบถัดไป​ หรือในรอบอื่นๆของคณะที่เห็นสมควร

4. 4.​ กำหนด​การ​ การสมัครคัดเลือก

4.1. 4.1​ การรับสมัคร

4.1.1. ระหว่างวันที่​ 4-13​ กุมภาพันธ์​ 2562 ทางอินเทอร์เน็ต​ที่​ www.tcas.atc.chula.ac.th

4.2. 4.2 การส่งใบสมัคร​ เอกสาร​ประกอบการสมัคร และหลักฐาน​ประกอบ​การสมัคร

4.2.1. ทางไปรษณีย์​ลงทะเบียน​ภายในวันที่​ 13​ กุมภาพันธ์​ 2562​ ส่งไปที่​ ศูนย์​ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ อาคารจามจุรี​ 8​ ชั้น​ 3​ ถนนพญาไท​ เขตปทุมวัน​ กรุงเทพฯ​ 10330

4.3. 4.3​ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์​เข้ารับการคัดเลือก​

4.3.1. วันที่​ 1​ มีนาคม​ 2562​ ที่เว็บไซต์​ www.tcas.atc.chula.ac.th และ​ www.admissions.chula.ac.th

4.4. 4.4 ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ​ และตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัน​ เวลา​ และสถานที่สอบ

4.4.1. วันที่​ 5-10​ มีนาคม​ 2562​ ที่ เว็บไซต์​ www.tcas.atc.chula.ac.th

4.5. 4.5 การประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

4.5.1. วันที่​ 10​ เมษายน​ 2562​ ที่ เว็บไซต์​www.tcas.atc.chula.ac.th

4.6. 4.6 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

4.6.1. วันที่​ 24​ เมษายน​ 2562​ ที่ เว็บไซต์​ www.tcas.atc.chula.ac.th​ และ​ www.admissions.chula.ac.th

5. 5.​ การสมัครและ​หลักฐาน​ประกอบ​การสมัคร​

5.1. 5.1 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

5.1.1. 5.1.1 กรอกข้อมูลลงในใบสมัครผ่านเว็บไซต์​ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ www.tcas.atc.chula.ac.th​ เพื่อทำการสมัครดังนี้

5.1.1.1. 5.1.1.1 แนบรูปถ่ายโดยแสกนรูปถ่ายขอวผู้สมัคร​ลงในใบสมัคร​ (รูปขนาด​4×5​ ซม.​ หรือ​ 1.5×2​ นิ้ว )​

5.1.1.2. 5.1.1.2 แนบไฟล์บัตรประชาชน​ด้ารที่มีรูป​ถ่าย​ของผู้สมัคร​

5.1.2. 5.1.2​ เมื่อ​ลงข้อมูลครบแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกใบสมัคร​

5.1.3. 5.1.3 พิมพ์ใบสมัครแล้วนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครตามธนาคารที่กำหนด​

5.1.4. 5.1.4 สถานะการสมัครจะเสร็จ​สมบูรณ์​ต่อเมื่อผู้สมัครได้กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร​ แนบรูปถ่านและบัตรประชาชน​ที่กำหนดตามข้อ​ 5.1.1​ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร​

6. 6.​ การคัดเลือกเข้าศึกษา

6.1. 6.1 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

6.2. 6.2 วิชาที่สอบและการสอบ

6.2.1. 6.2.1 จะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป​ (GAT)​ และความถนัดทางวิชาชีพ​ (PAT)​

6.2.2. 6.2.2 ผู้สมัครจะต้องเข้าทดสอบวิชาเฉพาะที่จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ จัดสอบในวันที่​ 9​ มีนาคม​ 2562​ ได้แก่วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์​การกีฬา​

6.3. 6.3 เกณฑ์​การพิจารณา​

6.3.1. 6.3.1 มีองค์ประกอบค่าน้ำหนักและเกณฑ์​ผ่านขั้นต่ำ​ (ร้อยละ)​ ดังนี้

6.3.1.1. 6.3.1.1 การทดสอบความถนัดทั่วไป​ ร้อยละ​ 30

6.3.1.2. 6.3.1.2 การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ​ ร้อยละ​ 40​

6.3.1.3. 6.3.1.3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์​การกีฬา​ ร้อยละ​ 30

6.4. 6.4 การพิจารณา​รายชื่อผู้มีสิทธิ์​สอบสัมภาษ​ณ์​

6.4.1. คณะกรรมการจะรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง​ จากพิจารณา​ตัดสินผู้มีสิทธิ์​สอบ​สัมภาษณ์​จากข้อ 6.3.1

6.5. 6.5 การประกาศ​ชื่อ​ผู้​มี​สิทธิ์​สอบ​สัมภาษณ์​

6.5.1. ประกาศในวันที่​ 10​ เมษายน​ 2562​ ที่​เว็บไซต์​ www.tcas.atc.chula.ac.th และ​ www.admissions.chula.ac.th

6.6. 6.6​ การสอบ​สัมภาษณ์​

6.6.1. ผู้มีสิทธิ์​สอบสัมภาษ​ณ์จะต้องเข้ารับการสอบ​สัมภาษณ์​ ณ​ คณะวิทยาศาสตร์​การกีฬา​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ หากไม่มาสอบสัมภาษ​ณ์ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์​

6.7. 6.7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก​

6.7.1. จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​จะประรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่​ 24​ เมษายน​ 2562​ ที่ เว็บไซต์​ www.tcas.atc.chula.ac.th และ​ www.admissions.chula.ac.th

6.7.2. ผู้ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ผ่านคัดเลือกจะต้องเข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์​การศึกษาในระบบ​ tcas ในวันที่​ 24-25​ เมษายน​ 2562​ หากไม่ยืนยัน​สิทธิ์​ถือว่าสละสิทธิ์​

7. 7.​ เงื่อนไขการเข้าศึกษา

7.1. 7.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะไม่ได้รับการอนุมัติ​ให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ​ ในภาคการศึกษา​แรกของชั้นปีที่​ 1​ โดยเด็ดขาด

7.2. 7.2 การเรียนการสอนในหลักสูตรอาจมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้​ โดยไม่ต้องแจ้งนิสิต​

8. 8.​ อัตราค่าเล่าเรียน

8.1. อัตราค่าเล่าเรียนและการศึกษา​ให้เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​