ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิ...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561. von Mind Map: ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา 2561.

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1. 1. ไม่รับผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า ในภาคตะวนัออกและพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเล ตะวันออกระยะที่ 2 จานวน 12 จังหวัด

1.2. 2.ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกประเภทรับตรงภาคตะวนั ออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รายงานตัว เป็นนิสติมหาวิทยาลัยบูรพารหัสนิสิต61

1.3. 3. ผู้สมัครจะต้องมผีลคะแนน GPAX, GAT และ/หรือ PAT

1.4. 4. มีความประพฤติเรียบร้อย

1.5. 5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สงัคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.6. 6. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะและ สาขาวชิากำหนด

2. 2. คุณสมบัติเฉพาะสาขา คำแนะนำก่อนการตัดสินใจสมัคร และการเตรียมตัวในการสอบ (คณะ/สาขาวิชาที่ไม่ได้ได้ลงคุณสมบัติเฉพาะ แสดงว่าไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม)

2.1. คณะพยาบาลศาสตร์

2.1.1. 1.กาลังศึกษาชนั้มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.1.2. 2. อายุไม่ตำ่กว่า 16 ปี

2.1.3. 3. ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

2.1.3.1. 3.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.1.3.2. 3.2 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.1.3.3. 3.2 มีปัญหาทางจิตเวชขนั้ รุนแรง

2.1.3.4. 3.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย

2.1.3.5. 3.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

2.1.3.5.1. 3.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้

2.1.3.5.2. 3.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง

2.1.3.5.3. 3.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง

2.1.3.5.4. 3.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง

2.1.3.5.5. 3.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษ

2.1.3.6. 3.5 ตาบอดสีชนดิรุนแรงทั้งสองข้าง

2.1.3.7. 3.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปน

2.1.3.7.1. 3.6.1 สายตาต่ากว่า 6/12 ทั้ง 2 ข้าง

2.1.3.7.2. 3.6.2 สายตาข้างใดข้างหนงึ่ ต่ากว่า 6/24

2.1.3.7.3. 3.6.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ

2.1.3.8. 3.7 หูหนวกหรือหูตึง

2.1.3.9. 3.8 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้

2.2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.2.1. กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00

2.2.2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจีน

2.2.2.1. ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาภาษาจีน ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.2.3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น

2.2.3.1. ผู้สมัครจะต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.2.4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

2.2.4.1. ผู้สมัครต้องเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.2.5. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)

2.2.5.1. กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า2.75

2.2.6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวชิ าภาษาอังกฤษ

2.2.6.1. กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน ผู้สมัครตอ้ งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ตำ่กว่า 2.75

2.3. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

2.3.1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)สาขาวชิาภูมสิารสนเทศศาสตร์

3. คุณสมบัติเฉพาะสาขา

3.1. คณะพยาบาลศาสตร์

3.1.1. 1.กาลังศึกษาชนั้มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

3.1.2. 2. อายุไม่ตำ่กว่า 16 ปี

3.1.3. 3. ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

3.1.3.1. 3.1 มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3.1.3.2. 3.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง

3.1.3.3. 3.3 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย

3.1.3.4. 3.4 โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้

3.1.3.4.1. 3.4.1 โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้

3.1.3.4.2. 3.4.2 โรคหัวใจระดับรุนแรง

3.1.3.4.3. 3.4.3 โรคความดันเลือดสูงรุนแรง

3.1.3.4.4. 3.4.4 ภาวะไตวายเรื้อรัง

3.1.3.4.5. 3.4.5 โรคติดสารเสพติดให้โทษ

3.1.3.5. 3.5 ตาบอดสีชนดิรุนแรงทั้งสองข้าง

3.1.3.6. 3.6 ความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.1.3.6.1. 3.6.1 สายตาต่ากว่า 6/12 ทั้ง 2 ข้าง

3.1.3.6.2. 3.6.2 สายตาข้างใดข้างหนงึ่ ต่ากว่า 6/24