การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ “โควตา ม.อ...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ประจําปีการศึกษา 2562 von Mind Map: การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ   โดยวิธีพิเศษ ภายใต้โครงการ “โควตา ม.อ.ตรัง” ประจําปีการศึกษา 2562

1. 1. การดําเนินการ

1.1. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พิจารณาคัดเลือกโดย การสอบสัมภาษณ์ และใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 3

2. 2. จํานวนนักศึกษาที่รับ

2.1. จํานวนรับของโครงการ รวมทั้งสิ้น 500 คน เพื่อเข้าศึกษาใน 8 สาขาวิชา

2.2. 2.1 สาขาวิชาการบัญชี

2.3. 2.2 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

2.4. 2.3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.5. 2.4 สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

2.6. 2.5 สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

2.7. 2.6 สาขาวิชาการตลาด

2.8. 2.7 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

2.9. 2.8 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

3. 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1. 3.1 กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญจากโรงเรียนทั่วประเทศ

3.2. 3.2 กรณีที่กําลังศึกษาอยู่ ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ รวมจํานวน 5 ภาคการ ศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) กรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ รวมจํานวน 6 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) รวมถึงมีคุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาครบถ้วนตามที่ สาขาวิชาระบุไว้

3.3. 3.3 ภายใต้โครงการนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี 2 วิธี

3.3.1. 3.3.1 รับตรงโดยคณะฯ เป็นผู้คัดเลือก

3.3.1.1. 1) สาขาวิชาการบัญชี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.25

3.3.1.2. 2) สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ํา กว่า 2.50 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ํากว่า 2.25 และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.25

3.3.1.3. 3) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 รวมถึงมีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.25

3.3.1.4. 4) สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง รับเฉพาะนักเรียนในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คํานวณ มี ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 รวมถึงมีผลการเรียนกลุ่ม สาระวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.00

3.3.1.5. 5) สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ รับนักเรียนจากทุกกลุ่มแผนการเรียน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย สะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 รวมถึงมีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.25

3.3.1.6. 6) สาขาวิชาการตลาด รับเฉพาะนักเรียนในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือศิลป์ - คํานวณ มี ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 รวมถึงมีผลการเรียนกลุ่ม สาระวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.00

3.3.1.7. 7) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว รับเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต ศิลป์ - คํานวณ, ศิลป์ - ภาษา หรือศิลป์ - ท่องเที่ยว/การโรงแรม มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 รวมถึงมีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.25

3.3.1.8. 8) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รับนักเรียนจากทุกกลุ่มแผนการเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.50 และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่า 2.75

3.3.2. 3.3.2 โรงเรียนเป็นผู้พิจารณาส่งรายชื่อนักเรียน โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดข้อ 3.3.1 และ ดําเนินการจัดส่งจดหมายปิดผนึกที่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครพร้อมหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) ส่ง มายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3.4. 3.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี 3.5 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ

4. 4. การรับสมัคร

4.1. 4.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ http://entrance.trang.psu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561 เท่านั้น และเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครใด ๆ อีก

4.2. 4.2 เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว สั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว นําไปชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 200 บาท ที่ธนาคารตามที่ระบุในเอกสารรับสมัคร

4.3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะ/สาขาวิชา ระบุไว้ข้างต้น หากพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือใช้หลักฐานเท็จในการสมัคร จะถูกตัดสิทธิ์การเข้า ศึกษา และแม้จะผ่านกระบวนการคัดเลือกได้เข้าศึกษาแล้ว ก็จะถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาเช่นกัน

5. 5. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

5.1. 5.1 ใบสมัครที่พิมพ์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ http://entrance.trang.psu.ac.th และได้ชําระค่า สมัครที่ธนาคาร พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว เป็นที่เรียบร้อยตามข้อ 4.2

5.2. 5.2 สําเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) จํานวนรวม 5 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) สําหรับผู้ที่ กําลังศึกษา และจํานวนรวม 6 ภาคการศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) กรณีผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว จํานวน 1 ชุด

5.3. 5.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด

5.4. 5.4 ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน) สามารถสั่งพิมพ์ได้ทาง http://entrance.trang.psu.ac.th จํานวน 1 ชุด

5.5. 5.5 หลักฐานใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 200 บาท ผ่านธนาคารตามที่ระบุในเอกสาร

5.6. 5.6 แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

6. 6. ตารางปฏิทินดําเนินการ

6.1. - ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่http://entrance.trang.psu.ac.th 30 - 31 มกราคม 2562

6.2. - วันสุดท้ายของการชําระค่าสมัครผ่านธนาคาร 10 มิถุนายน 2562

6.3. -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2562

6.4. - สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาเขตตรัง 13 มิถุนายน 2562

6.5. -ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 14 มิถุนายน 2562

6.6. -ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing-house ทางเว็บไซต์สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 17-18 มิถุนายน 2562

6.7. - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ http://entrance.trang.psu.ac.th 20 มิถุนายน 2562

6.8. - ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ติดตามรายละเอียดได้ทาง http://entrance.trang.psu.ac.th

7. 7. การคัดเลือก

7.1. 7.1. คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

7.2. 7.2 สอบสัมภาษณ์ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

7.3. 7.3 กรณีที่มีจํานวนผู้สมัครมากกว่าจํานวนที่ประกาศรับ มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกด้วยการจัดลําดับโดย พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวิชาในข้อ 3.2 ของผู้สมัคร และจากความสามารถทางด้านวิชาการ หรือความ สามารถด้านกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผู้สมัครได้ยื่นเป็นหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์

7.4. หมายเหตุ : ผลการสอบคัดเลือกของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงด้วยกรณีใดๆ

8. 8. การรับรหัสผ่านสําหรับใช้ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS

8.1. ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ TCAS – Thai university Central Admission System เพื่อรับรหัสผ่านสําหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

9. 9. การยืนยันใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบ TCAS)

9.1. ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบ TCAS (Thai university Central Admissions System) ทางเว็บไซต์ TCAS – Thai university Central Admission System ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9.2. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาในรอบถัดไป เว้นแต่ได้รับ อนุมัติจากสมาคม ทปอ. ให้สละสิทธิ์ได้

10. 10. การสละสิทธิ์เข้าศึกษา

10.1. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดําเนินการสละสิทธิ์ในระบบ ของสมาคม ทปอ. ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กําหนด

11. 11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

11.1. - มหาวิทยาลัย กําหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://entrance.trang.psu.ac.th และ www.entrance.psu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ที่ งานทะเบียนและ ประมวลผลนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง หมายเลข 0 7520 1770 (ในวันและเวลาราชการ)

12. 12. การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

12.1. สามารถติดตามรายละเอียดการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง www.trang.psu.ac.th

12.2. ระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้แล้วขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาภายหลัง มหาวิทยาลัย ขอ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินดังกล่าวในทุกกรณี

13. 13. เงื่อนไขการมีสิทธิ์เข้าศึกษา

13.1. ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามโครงการนี้แล้วกรณีที่กําลังศึกษาอยู่จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียนจน สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาเดียวกับที่สมัคร ผู้ได้รับคัดเลือกจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

14. 14. เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.1. 14.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร ข้อกําหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.2. 14.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ําที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด

15. 15. สถานที่ติดต่อสอบถาม

15.1. งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตําบลควนปริง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0 7520 1770, 0 7520 1721, 0 7520 1726 หรือ 0 7520 1735 โทรสาร 0 7520 1709 หรือ 0 7520 1711 เว็บไซต์ www.trang.psu.ac.th หรือ http://entrance.trang.psu.ac.th