Змістовий модуль 2.Deutschland. Menschen und Traditionen. Німеччина. Суспільство та традиції.

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Змістовий модуль 2.Deutschland. Menschen und Traditionen. Німеччина. Суспільство та традиції. von Mind Map: Змістовий модуль 2.Deutschland. Menschen und Traditionen. Німеччина. Суспільство та традиції.

1. Лекція 5. Deutsche Gesellschaft – gegenwärtig,tolerant und offen. Німецьке суспільство – сучасне,толерантне та відкрите.

1.1. Семінар 5.Deutsche gesellschaftliches Leben. Суспільне життя Німеччини.

2. Лекція 6. Kultur in Deutschland. Культура Німеччини.

2.1. Семінар 6.Deutsche kulturelles Leben. Сучасне культурне життя Німеччини.

3. Лекція 7. Deutsche Traditionen. Німецькі традиції.

3.1. Семінар 7.Feste und Bräuche in Deutschland. Свята та звичаї Німеччини.