REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL por Mind Map: REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. És el conjunt de transformacions tecnològiques i econòmiques iniciades a la segona meitat del segle XVIII, que comporta un canvi en la manera de produir i que transformarà la societat.

2. Factors de la primera revolució industrial

2.1. REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA AUGMENT DE LA DEMANDA

2.1.1. CREIXEMENT DEMOGRAFIC

2.1.1.1. MILLORA DE L'ALIMENTACIÓ

2.1.1.2. DESCENS DE LA MORTALITAT

2.1.1.3. MILLORA DE LA SANITAT: HIGIENE I PRIMERES VACUNES.

2.1.2. CREIXEMENT DEL COMERÇ

2.1.2.1. INCREMENT MERCAT INTERIOR

2.1.2.2. INCREMENT MERCAT AMB ÀMERICA

2.1.2.3. SUBMINISTRAMENT DE MATERIES PRIMES

2.2. REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA. LA MECANITZACIÓ

2.2.1. LA MÀQUINA DE VAPOR, INVENTOR JAMES WATT 1769

2.2.1.1. S'APLICARA A PARTIR DE 1785 PRIMER A LES FABRIQUES TEXTILS I DESPRÉS A LA SIDERÚRGIA I EL TRANSPORT

2.3. REVOLUCIÓ AGRÍCOLA

2.3.1. CANVIS ESTRUCTURALS

2.3.1.1. CONCENTRACIÓ I TANCAMENT DE LES TERRES. PRODUCTIVITAT DESTINADA AL COMERÇ

2.3.2. MILLORES EN EL SISTEMA DE PRODICCIÓ

2.3.2.1. ARADA DE FERRO I ROTACIÓ QUADRIENNAL (SUPRESSIÓ DEL GUARET)

2.3.3. DIVERSIFICACIÓ DE CULTIUS

2.3.3.1. PATATA,BLAT DE MORO

2.3.4. ÈXODE RURAL

2.3.4.1. EMIGRACIÓ DEL CAMP A LA CIUTAT

2.3.4.1.1. AFAVOREIX EL CREIXEMENT URBÀ

2.3.4.1.2. ZONES COMERCIALS I AMB RECURSOS NATURALS

2.3.5. EXEDENTS DE CAPÍTAL

2.3.5.1. INVERSIONS EN COMERÇ I INDÚSTRIA

2.4. REVOLUCOÓ DEL TRANSPORT I EL COMERÇ

2.4.1. FERROCARRIL

2.4.1.1. LOCOMOTORA A VAPOR 1814

2.4.1.2. PRIMERA LÍNIA ANGLATERRA, EXTRACCIÓ MATERIES PRIMES 1825

2.4.1.3. PRIMERA LÍNIA PASSATGERS EXPANSIÓ DE VIES FÈRRIES PER TOT EUROPA, AMÈRICA I RUSSIA

2.4.2. VAIXELL DE VAPOR

2.4.2.1. 1830-1880: BUCS DEFERRO, HÈLIX, AUGMENTEN LA VELOCITAT, INCORPOREN CAMBRES FRIGORIFIQUES

2.4.3. INDÚSTRIA SIDERÚRGICA

2.4.3.1. SUBSTITUCIÓ DEL CARBO VEGETAL, PEL CARBO MINERAL

2.4.3.2. UTILITAZACIÓ DEL FERRO COLAT

2.4.4. CONSEQÜENCIES

2.4.4.1. S'INCREMENTEN ELS INTERCANVIS I EL COMERÇ

2.4.4.1.1. EMIGRACIÓ INTERIOR I EXTERIOR NOVA DIETA ALIMENTARIA

3. EXPANSIÓ DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

3.1. ES VA ESTENDRE PER EUROPA DE FORMA DESIGUAL AL LLARG DEL SEGLE XIX

3.1.1. CREIXEMENT DE POBLACIÓ

3.1.2. MODERNITZACIÓ DE L'AGRICULTURA

3.1.3. EXTENSIÓ DE LA SIDERÚRGIA I LA XARXA FERROVIÀRIA

4. SOCIETAT DEL SEGLE XIX

4.1. EL CRITERI DE DIFERENCIACIÓ SERÀ ECONÓMIC

4.2. BURGESIA: PROPIETÀRIA DE LA TERRA, LA INDÚSTRIA I EL CAPITAL.

4.2.1. GRANS COMERCIANTS FINANCERS INDUSTRIALS

4.2.2. PETITA BURGUESIA

4.2.2.1. TÈCNICS, PETITS COMERCIANTS, ARTESANS

4.3. PROLETARIS: DISPOSAVEN DEL SEU TREBALL QUE VENIEN A L'EMPRESA A CANVI D'UN SALARI

4.3.1. OBRERS, CAMPEROLS

5. EL MOVIMENT OBRER 1789-1914

5.1. CAUSES. CONDICIONS DE VIDA

5.1.1. EXPLOTACIÓ DELS TREBALLADORS

5.1.1.1. ATUR-SALARIS ESCASSOS

5.1.1.2. LLARGUES JORNADES

5.1.1.3. CONDICIONS LABORALS DURES

5.1.2. NO HI HA LLIBERTAT D'ASSOCIACIÓ

5.2. ORIGEN DEL MOVIMENT OBRER

5.2.1. PRIMERS CONFLICTES

5.2.1.1. MOTINS, VAGUES, MANIFESTACIONS ESPONTANIS

5.2.1.2. LUDDISME: MOVIMENT D'ACIÓ VIOLENTA CONTRA LES MÀQUINES

5.2.2. PRIMERES FORMES D'ORGANITZACIÓ OBRERA

5.2.2.1. SOCIETAT DE SOCORS MUTU

5.2.2.2. CREACIÓ DE SINDICATS, IL·LEGALS

5.2.2.2.1. AJUDAR QUAN ELS OBRERS NO COBRAVEN

5.2.2.2.2. SUPORT ALS OBRERS EN LES PROTESTES

5.2.2.3. CARTISME: DEMANDA DE DRETS SINDICATS I POLÍTICS EN EL PARLAMENT

6. GRANS CORRENTS IDEOLÒGICS

6.1. A PARTIR DEL 1848: SOCIALISME CIENTIFIC

6.1.1. PROPOSEN UN CANVI DE SISTEM SOCIAL, ECONÒMIC I POLÍTIC.

6.1.1.1. MARXISME: MARX I ENGELS

6.1.1.1.1. CONQUESTA DE L'ESTAT

6.1.1.1.2. PROJECTE DE FUTUR: DICTADURA DEL PROLETARIAT

6.1.1.2. ANARQUISME: PROUDHON I BAKUNIN

6.1.1.2.1. DESTRUCCIÓ DE L'ESTAT

6.1.1.2.2. IDEARI LLIBERTARI BASAT: