Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Chương III por Mind Map: Chương III

1. Dân tộc học

1.1. Khái niệm

1.1.1. Dân tộc với nghĩa tộc người

1.1.2. Dân tộc với nghĩa là 1 quốc gia

1.2. Quyền dân tộc

1.2.1. Quyền độc lập, tự do

1.2.1.1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.

1.2.2. Phương pháp giành được độc lập thực sự, hoàn toàn: Thông qua đấu tranh lâu dài, gian khổ

1.2.3. Lý luận và thực tiễn cách mạng đã thể hiện luận điểm này của HCM.

1.2.4. Quyền bình đẳng dân tộc

1.2.4.1. là quyền ngang hàng với các dân tộc khác về mọi mặt

1.3. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

1.3.1. Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin

1.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh

1.4. Mối quan hệ giữa dân tộc Việt Nam với các quốc gia dân tộc khác trên thế giới

1.4.1. Lý luận của CN Mác - Lênin

1.4.2. Quan điểm Hồ Chí Minh

2. Giải pháp dân tộc

2.1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa phải do chính Đảng của GCCN lãnh đạo

2.3. Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc là lực lượng của toàn dân

2.4. Mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản thế giới

2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực

3. Vận dụng

3.1. Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3.2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp.

3.3. . Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.