Chương VI: Tư tưởng HCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Chương VI: Tư tưởng HCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân por Mind Map: Chương VI: Tư tưởng HCM  về nhà nước của dân, do dân, vì dân

1. Nội dung

1.1. bản chất giai cấp công nhân của nhà nước

1.2. về nhà nước pháp quyền

1.2.1. là nhà nước hợp pháp xây dựng và hoạt động theo nguyên tắc của hiến pháp

1.2.2. quản lý dùng pháp luật

1.2.3. kết hợp đức trí và pháp trí

1.3. xây dựng bộ máy cán bộ

1.3.1. nhà nước

1.3.1.1. Quốc hội

1.3.1.2. bộ máy tư pháp

1.3.1.3. chính phủ

1.3.2. cán bộ công chức

1.3.2.1. trung thành với sự nghiệp

1.3.2.2. hăng hái nhiệm vụ

1.3.2.3. gắn bó với dân

1.3.2.4. có ý chí vươn lên

2. Vận dụng

2.1. thành tựu

2.1.1. ổn định chính trị

2.1.2. an toàn xã hội

2.1.3. quan hệ mở rộng

2.1.4. sinh hoạt Quốc Hội được đổi mới

2.2. Khuyết điểm

2.2.1. quyền của dân chưa được đảm bảo

2.2.2. an ninh quốc phòng chưa đạt yêu cầu

3. quan điểm về nhà nước của dân, do dân, vì dân

3.1. vì dân

3.1.1. lợi ích là vì dân

3.2. của dân

3.2.1. do dân làm chủ, quyền lực thuộc về dân

3.3. do dân