Tecnologia industrial Batxillerat

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Tecnologia industrial Batxillerat por Mind Map: Tecnologia industrial  Batxillerat

1. OBJECTUS

1.1. 1. Concebre la tecnologia com una interrelació de diferents àmbits de coneixements (tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a finalitat satisfer determinades necessitats de les persones i contribuir al desenvolupament de la societat.

1.2. 2. Adquirir els coneixements necessaris i emprar-los, conjuntament amb els assolits en altres matèries, per a la comprensió i l'anàlisi de màquines i sistemes tècnics.

1.3. 3. Explicar com s'organitzen, es desenvolupen i es comporten alguns processos tecnològics concrets, així com identificar i descriure les tècniques i els factors econòmics i socials que concorren en cada cas. Valorar la importància de la investigació en la creació i el desenvolupament de nous productes i sistemes.

1.4. 4. Utilitzar, de manera apropiada, la terminologia, la simbologia, les formes d'expressió, els instruments i els mètodes dels processos tecnològics elementals, d'acord amb les normes específiques corresponents.

1.5. 5. Descriure les propietats dels materials d'ús industrial i les seves aplicacions.

1.6. 6. Reconèixer el paper de l'energia en els processos tecnològics, les seves transformacions i aplicacions, i adoptar actituds d'estalvi i de valoració de l'eficiència energètica.

1.7. 7. Analitzar de manera sistemàtica aparells i productes de l'activitat tecnològica per descriure'n i explicar-ne el funcionament i l'aplicació, així com per avaluar-ne la qualitat.

1.8. 8. Projectar, muntar, simular i experimentar circuits o sistemes elementals, tot cercant, seleccionant i interpretant la informació tècnica adient i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació. Manipular amb destresa i precisió instruments, eines i materials, aplicant les normes d'ús i seguretat adients.

1.9. 9. Valorar críticament les repercussions (socials, econòmiques, ambientals entre altres) de l'activitat tecnològica en la vida de les persones, tant individualment com col·lectiva.

1.10. 10. Actuar amb autonomia, confiança i seguretat a l'hora d'inspeccionar i manipular màquines, sistemes i processos tècnics.

2. COMPETÈNCIES

2.1. GENERALS

2.1.1. Competència comunicativa

2.1.2. Competència en gestió i tractament de la informació

2.1.3. Competència digital

2.1.4. Competència en recerca

2.1.5. Competència personal i interpersonal

2.1.6. Competència en el coneixement i interacció amb el món

2.2. ESPECÍFIQUES

2.2.1. Competència tecnològica

2.2.2. Competència en experimentació

2.2.3. Competència en modelització i simulació

3. 1er CURS

3.1. CONTINGUTS

3.1.1. El procés tecnològic i la producció industrial

3.1.2. Materials

3.1.3. Sistemes energètics

3.1.4. Màquines i sistemes

3.1.5. Processos de fabricació

3.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ

3.2.1. 1. Avaluar críticament les repercussions socials, econòmiques i mediambientals de l'activitat Industrial i dels avenços tecnològics, i suggerir possibles alternatives de millora.

3.2.2. 2. Aportar idees i opinions pròpies argumentades sobre objectes i productes fabricats mitjançant processos tecnològics, valorant críticament i acceptant, si escau, idees alienes fonamentades.

3.2.3. 3. Descriure els materials més habituals en la producció industrial, identificarne les propietats i les aplicacions més característiques, i analitzar-ne l'adequació a una finalitat concreta. Valorar l'ús de nous materials com a alternativa als emprats tradicionalment.

3.2.4. 4. Reconèixer els processos d'obtenció de l'energia i la seva aplicació en els processos tecnològics, així com valorar la necessitat d'aplicar mesures d'eficiència energètica i adoptar actituds de consum responsable.

3.2.5. 5. Calcular, a partir d'informació adequada, el cost energètic del funcionament ordinari d'un local o d'un habitatge i suggerir possibles alternatives d'estalvi.

3.2.6. 6. Identificar els elements funcionals, les estructures, els mecanismes i els circuits que componen una màquina o sistema d'ús comú.

3.2.7. 7. Descriure el procés de fabricació d'un producte i valorar-ne les raons econòmiques i les repercussions ambientals de la producció, l'ús i el rebuig.

3.2.8. 8. Utilitzar un vocabulari tècnic apropiat per descriure elements, processos i sistemes tecnològics.

3.2.9. 9. Utilitzar adequadament la representació gràfica per descriure objectes, processos i sistemes, aplicant correctament la normalització i la simbologia i emprant instruments de dibuix i aplicacions informàtiques.

3.2.10. 10. Muntar, experimentar i simular circuits elèctrics, pneumàtics i de transformació d'energia bàsics a partir d'esquemes, amb autonomia i seguretat.

4. 2on CURS

4.1. CONTINGUTS

4.1.1. Materials

4.1.2. Màquines tèrmiques i elèctriques

4.1.3. Oleohidràulica i electropneumàtica

4.1.4. Sistemes automàtics

4.1.5. Control i programació de sistemes automàtics

4.2. CRITERIS D'AVALUACIÓ

4.2.1. 1. Descriure els principals tractaments superficials dels materials industrials d'ús comú i els procediments d'assaig i mesura, així com les normes d'ús i seguretat per manipular-los.

4.2.2. 2. Seleccionar materials per a una aplicació pràctica determinada, considerantne les propietats i les característiques tècniques.

4.2.3. 3. Identificar les parts de motors tèrmics i elèctrics i descriure'n el principi de funcionament i les aplicacions.

4.2.4. 4. Determinar els paràmetres nominals d'una màquina o instal·lació a partir de les seves característiques de funcionament i ús.

4.2.5. 5. Descriure circuits oleohidràulics i electropneumàtics bàsics i identificar els elements que els componen.

4.2.6. 6. Muntar, experimentar i simular circuits electropneumàtics a partir d'esquemes d'aplicacions característiques bàsiques, amb autonomia i seguretat.

4.2.7. 7. Analitzar la composició d'una màquina o sistema automàtic d'ús comú i identificar-ne els elements de comandament, control i potència. Explicar la funció que correspon a cadascun.

4.2.8. 8. Experimentar el funcionament de circuits característics de control per mitjà de programes de simulació o simuladors.

4.2.9. 9. Aplicar els recursos gràfics i tècnics apropiats a la descripció de la composició i funcionament d'una màquina, circuit o sistema tecnològic concret. Calcular les magnituds bàsiques i expressar-les de manera adequada.

4.2.10. 10. Muntar, comprovar i programar circuits digitals lògics i de control de sistemes automàtics senzills, amb autonomia i seguretat.