Activitat 9. Mapa conceptual

Create a Market Plan for introducing a new product or brand

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Activitat 9. Mapa conceptual por Mind Map: Activitat 9. Mapa conceptual

1. Factors climatics

1.1. Posició geografia

1.1.1. On esta situat un gran indret.

1.2. Factors climàtics

1.2.1. Els factors del clima són característiques pròpies de la superfície terrestre, que condicionen el d'una determinada zona. Entre aquestes destaquen la latitud, l'altitud i la continentalitat.

1.3. Altitud

1.3.1. L'elevació és la distància vertical per una font determinada, considerat com a nivell zero, que normalment tenen el nivell del mar mitjana. En meteorologia, l'altitud és que un factor de temperatura canvia des d'aquesta disminució, mitjana 0,65 ° C cada 100 m d'altitud.

1.4. Relleu

1.4.1. El relleu és el conjunt d'accidents geogràfics , està caracteritzat per una gran varietat de paisatges fruit de la presència del mar envoltant la península, les cadenes muntanyoses i les planes que formen la regió.

1.5. Posició en relació mar

1.5.1. Es quant el mar esta mes amunt o més avall.

2. Elements del clima

2.1. Climograma

2.1.1. Els climogrames són gràfics de doble entrada en les quals es presenten resumits els valors de precipitació i temperatura recollits en una estació meteorològica determinada.

2.2. Temps

2.2.1. El temps és l’estat de l’atmosfera, es un moment determinat, i en un lloc concret.

2.3. Temperatura

2.3.1. La temperatura és que una magnitud es refereix a les nocions comuns de calent, calent o fred que pot ser mesurat amb un termòmetre. En física, es defineix com una escala de magnitud relacionat amb l'energia interna d'un sistema termodinàmic, definides pel principi de la termodinàmica zero.

2.4. Atmosfera

2.4.1. L'atmosfera és la capa de gasos que envolta d'un cos celeste. Gasos són atretes per la gravetat del cos i mantenir-lo si la gravetat és suficient i la temperatura de l'ambient és baixa. Alguns planetes estan formats principalment per gas, així que tenen atmosferes molt profunds.

2.5. Clima

2.5.1. El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques que caracteritzen una regió. Segons si es refereix al món, a una regió o a una localitat concreta es parla de clima global, clima local o microclima respectivament.

2.6. Precipitacions

2.6.1. Les precipitacions (pluja, neu, pedra, calamarsa, etc.) representen la caiguda d'aigua sobre la Terra i, conseqüentment, sobre els edificis. La missió de la coberta serà, per tant, evitar que aquestes precipitacions puguin danyar l'edifici, bé a través de l'impacte que es pugui produir, bé a través de la filtració o penetració d'aquesta aigua a l'interior de l'edifici. És a dir, dues de les característiques primordials de la coberta seran la seva resistència als impactes i la impermeabilitat a l'aigua.