ASSESSORAMENT CURRICULAR: COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
ASSESSORAMENT CURRICULAR: COMPETÈNCIES BÀSIQUES por Mind Map: ASSESSORAMENT CURRICULAR: COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1. Abstractes ---> Generals

1.1. Components: Determinaran les Competencies Específiques

1.1.1. Actituts

1.1.2. Procedimients

1.1.3. Habilitats

2. Aprenentatge Significatiu (Ser competent = Aprenentatge Profund per poder ser utilitzat)

2.1. Caracaterístiques del Aprenentatge Significatiu (après amb diferents grau de domini i eficàcia)

2.2. Domini Procedimental (seqüència procedimental) + Fets, Conceptes i Actituts

2.2.1. Model

2.2.2. Exercitació guiada

2.2.3. Reflexió

2.3. Equitat // Inclusió

3. Caràcter Contextual:Ensenyades o Desenvolupades : Característiques de l'Ensenyament de Competencias

3.1. Significativitat, Complexitat de la situació on s'usen , Procedimentalitat, Integrades per components que s'aprenen des de la seva diferent funcionalitat

3.2. ESTRATÈGIES D'APRENENTATGE

3.2.1. Conscients, específiques, amb diferents procediments i respostes socialment situades

3.2.2. COMPRENSIÓ LECTORA

3.2.3. COMPETÈNCIA DIGITAL

3.2.4. TRANSVERSALITAT

3.2.5. APRENDRE A APRENDRE

3.2.6. AUTONOMIA

4. Dimensions

4.1. Social: disciplinar + interdisciplinar

4.2. Personal: Interdisciplinar + Metadisciplinar

4.3. Interpersonal: Metadisciplinar

4.4. Professional: Disciplinar + Metadisciplinar

5. Acció Tutorial

5.1. Àrea Comú (No nova assignatura) Que cobreixi necessitat de Reflexió, Sistematizació, Coordinació, Avaluació

5.2. Tutoria entre Iguals

5.3. Coordinació

6. Metodologia

6.1. METACOGNICIÓ

6.2. treball cooperatiu / estructura cooperativa activitas educatives

6.3. ensenyament d'estratègies

7. Normativa

7.1. Instruccions Inici de Curs

7.2. Decret 143

7.2.1. Competències NO enteses com a mínims

7.3. Normativa Avaluacions CB

7.4. Normativa referent al PEC i Currículum. Autonomia Centres

7.5. Més normativa o més motivació comunitat educativa

8. Avaluació

8.1. Avaluació prèvia

8.2. Avaluació Continuada

8.3. Error com a font de coneixement

9. Assessorament al Professorat

9.1. Currículum Flexible : Priorització Continguts (Bàsics Imprescindibles i Desitjables)

9.1.1. PROGRAMACIONS

9.2. Formació Docent

9.3. A l'equip Directiu

9.4. Dos professors a l'aula / altres formes de treball cooperatiu

9.5. Assessorament Extern vs Intern al centre

9.6. Documents de Centre

10. Innovació