Ensenyar i aprendre en línia

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Ensenyar i aprendre en línia por Mind Map: Ensenyar i aprendre en línia

1. La SOCIETAT DE LA COMUNICACIÓ / EN XARXA dóna lloc a un Nou paradigma educatiu: APRENENTATGE EN LÍNIA / APENENTATGE EN XARXA

1.1. caracteristiques

1.1.1. processos de recerca

1.1.2. processos d'aprenentatge

1.1.2.1. Com s'apren

1.1.2.1.1. Interacció

1.1.2.1.2. metacognició

1.1.2.1.3. treball col·laboratiu en xarxa

1.1.2.1.4. comunicació

1.1.2.1.5. lifelonglearning

1.1.3. ús del text

1.1.4. flexibilitat

1.1.5. asincronia

1.2. Sistema Tècnic

1.2.1. EVEAs

1.2.1.1. són sistemes sociotècnics

1.2.1.2. permeten

1.2.1.2.1. accés fàcil a la informació

1.2.1.2.2. actualització i adaptació de continguts

1.2.1.2.3. combinació de modalitats (blended)

1.2.1.2.4. ús recursos web 2.0

1.2.1.2.5. generació de continguts

1.3. Marc Teòric

1.3.1. Teories de l'aprenentatge

1.4. Nous rols / Nous "agents"

1.4.1. Nou rol Docent

1.4.1.1. Facilitador

1.4.1.2. Guide on de side

1.4.1.3. Detecta necessitats

1.4.1.4. Orienta

1.4.1.5. Dinamitzador

1.4.1.6. Es recicla

1.4.1.7. Amb habilitats tècniques i comunicatives

1.4.1.8. Curador de continguts

1.4.2. Nou rol Discent

1.4.2.1. Actiu, autònom

1.4.2.2. Amb iniciativa i creatiu

1.4.2.3. Selecciona, analitza i procesa la informació

1.4.2.4. Investiga a la xarxa

1.4.2.5. Col·labora i interacciona

1.5. Nous reptes

1.5.1. Formació del professorat

1.5.2. Integració de les TIC

1.5.3. Assumir i entendre que es donen nous processos educatius

2. Marc teòric /Principals teories de l'aprenentatge

2.1. BASADES EN L'ASSOCIACIÓ

2.1.1. Conductisme

2.1.1.1. Aprenentatge=canvi comportament a causa de factors externs

2.1.2. Condicionament clàssic

2.1.2.1. Concepte d'estímul

2.1.2.2. Paulov

2.1.3. Condicionament operant

2.1.3.1. Autor: Skinner

2.1.3.2. Concepte de reforç

2.1.4. Aprenentatge per imitació

2.1.5. Condicionament instrumental

2.1.5.1. Thorndike

2.1.5.2. Assaig-error

2.1.6. APLICACIÓ TICS

2.1.6.1. EAO

2.2. BASADES EN LA CONSTRUCCIÓ

2.2.1. Cognitivisme

2.2.1.1. Autors: Ausubel, Piaget, Gagné, Bruner

2.2.1.2. Aprenentatge significatiu

2.2.1.3. Importància del context

2.2.1.4. Experiència prèvia

2.2.1.5. Codificació de la informació

2.2.1.6. APLICACIÓ DE LES TIC

2.2.1.6.1. Pràctica i resolució de problemes

2.2.2. Constructivisme

2.2.2.1. Autors: Vygotsky, Piaget, Papert

2.2.2.2. Constructivisme social

2.2.2.3. Aprenentatge col·lectiu

2.2.2.4. TICs i xarxes socials

2.2.2.5. Importància del context

2.2.2.6. Aprenentatge significatiu

2.2.2.7. APLICACIÓ DE LES TIC

2.2.2.7.1. Web 2.0

2.2.3. Connectivisme

2.2.3.1. Autors: Siemens i Downes

2.2.3.2. Discent=node interconnectat

2.2.3.3. Interacció i diàleg

2.2.3.4. PLN/PLE

2.2.3.5. APLICACIÓ DE LES TIC

3. Les TIC i l'Educació

3.1. Les TIC s'usen en:

3.1.1. Ensenyament a distància

3.1.2. E-learning

3.1.3. Ensenyament obert

3.2. Alguns exemples d'aplicacions

3.2.1. MOOCs

3.2.1.1. TICs en Educació especial

3.2.1.1.1. Videojocs