Estructures

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Estructures por Mind Map: Estructures

1. Una estructura és un grup d'elements units amb l'objectiu de suportar forces. Aquestes forces poden ser estàtiques, com el propi pes de l'estructura, o dinàmiques, com el vent, o els vehicles en moviment.

1.1. Lo que és capaç de suportar una estructura depèn del material i la forma.

2. Es poden fer moltes classificacions de les estructures, atenent a diferents paràmetres.

3. En funció del seu origen, poden ser:

3.1. Naturals: com l'esquelet, el tronc d'un arbre, els corals marins, les estalagmites i estalactites, etc.

3.2. Artificials: són totes aquelles que ha construït l'home.

4. En funció de la seva mobilitat, poden ser:

4.1. Mòbils: serien totes aquelles que es poden desplaçar, que són articulades. Com pot ser l'esquelet, un pont llevadís, una frontissa, una biela, una roda, etc. Com a exemple l'estructura que sustenta un cotxe de cavalls i un motor de combustió.

4.2. Fixes: aquelles que per contra no poden patir desplaçaments, o aquests són mínims. Són per exemple els pilars, torretes, bigues, ponts.

5. En funció de la seva utilitat o situació

5.1. Pilars: és una barra recolzada verticalment, la funció és la de suportar càrregues o el pes d'altres parts de l'estructura. Els principals esforços que suporta són de compressió i vinclament. També se li denomina pal, columna, etc. Els materials de què està construït són molt diversos, des de la fusta al formigó armat, passant per l'acer, maons, marbre, etc.

5.2. Bigues: és una peça o barra horitzontal, amb una determinada forma en funció de l'esforç que suporta. Forma part dels forjats de les construccions. Estan sotmeses a esforços de flexió.

5.3. Murs: suportaran els esforços en tota la seva longitud, de manera que reparteixen les càrregues. Els materials dels que estan construïts són variats: la pedra, de fàbrica de maons, de formigó, etc.

5.4. Tirants: és un element constructiu que està sotmès principalment a esforços de tracció. Altres denominacions que rep segons les aplicacions són: riostra, cable, tornapunta i tensor. Alguns materials que es fan servir per fabricar són cordes, cables d'acer, cadenes, llistons de fusta ...

5.5. Ponts: són utilitzats com a "pont" entre els dos costats d'un riu o els dos costats d'una vall. Els ponts podn estar fets de gran varietat de materials i tener diferents formes. N'hi ha de més complexos i de més senzilla. Els primers ponts eren de fusta i pedra.

5.6. Arcs: els principals tipus d'arcs són: -Arc de mig punt. -Arc d'herradura. -Arc ojival