REACCIONS QUÍMIQUES

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
REACCIONS QUÍMIQUES por Mind Map: REACCIONS QUÍMIQUES

1. Transformacions de la matèria

1.1. Canvis fìsics

1.1.1. No alteren la naturalesa (canvis d'estat)

1.2. Canvis químics

1.2.1. Reactius -> Productes

2. Reaccions químiques

2.1. Recombinació d'àtoms

2.1.1. N2 + 3H2 ->2NH3

2.2. En una reacció química la massa es conserva.

3. Càlculs estequiomètrics

3.1. Si ajustem la fòrmula, podem saber la quantitat de mols que necessitem de cada element.

3.1.1. Utilitzant factors de conversió podem saber coses com la quantitat de grams, el número de molècules

3.1.2. 1mol N2 reacciona amb 3 mols d'H2 i formen 2 mols de NH3

4. Tipus de reaccions

4.1. Reaccions de síntesi

4.1.1. A+B --> AB

4.2. Reaccions de descomposició

4.2.1. AB --> A+B

4.3. Reacccions de substitució

4.3.1. A+BC --> AB+C

4.4. Reacccions de doble substitució

4.4.1. AB+CD --> AD+BC

5. Reaccions de combustió

5.1. Quan es crema una substància en presència d'oxígen

6. Reaccions d'oxidació-reducció

6.1. Un element s'oxida (perd electrons) i un altre es redueix (guanya electrons)

6.1.1. Una oxidació i una reacció es produeixen al mateix temps

6.2. El metalls es poden oxidar amb:

6.2.1. Oxígen de l'aire o aigua

6.2.2. Àcids

6.3. Reaccions d'oxidació-reducció i corrent elèctric

7. Reaccions de precipitació

7.1. Són reaccions de precipitació de formació de sals insolubles o poc solubles

8. Reacions de neutralització àcid-base

8.1. Els àcids són substàncies que en dissolució aquosa alliberen ions H+

8.2. Les bases són substàncies que, en dissolució aquosa, alliberen ions OH-

8.3. Per saber si una solució és neutra, bàsica o àcida, utilitzam el indicador de pH.

8.3.1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 àcida neutra bàsica

8.4. Les reaccions de neutralització són les reaccions d'un àcid i una base per formar una sal i aigua

8.5. Els carbonats i els bicarbonats formen una sal, aigua i diòxid de carboni