PROCÉS D'INVESTIGACIÓ

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
PROCÉS D'INVESTIGACIÓ por Mind Map: PROCÉS D'INVESTIGACIÓ

1. 7. NOVES LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

1.1. Nova metodologia per a la didàctica de la llengua i la literatura.

1.2. Proposta de taller d'escriptura creativa a altres cursos de primària.

2. 1. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA

2.1. Identificació del problema i de l'àrea

2.1.1. Clar

2.1.2. Pràctic/Investigable

2.1.3. Significatiu/Rellevant

2.2. Primera revisió bibliogràfica

2.3. Formulació del problema de recerca

2.3.1. Pregunta de recerca

2.3.1.1. Objectius

2.4. L'expressió escrita dels alumnes de primària ha de millorar. L'escriptura creativa pot ser una possible solució i una gran oportunitat per aprendre.

3. 2. MARC TEÒRIC: REVISIÓ DE LA LITERATURA

3.1. Fitxa de lectura

3.1.1. Cerca documental

3.1.1.1. Xarxes

3.1.1.1.1. Google acadèmic

3.1.1.1.2. Webs

3.1.1.1.3. Blogs

3.1.1.1.4. Altres

3.1.1.2. Base de dades

3.1.1.2.1. ERIC

3.1.1.2.2. ISOC

3.1.1.2.3. Altres

3.1.1.3. Experts

3.1.1.3.1. Entrevistes

3.1.1.4. Bibliografia

3.1.1.4.1. Llibres

3.1.1.4.2. Revistes

3.1.1.4.3. Altres

4. 3. PREGUNTES DE RECERCA: OBJECTIUS

4.1. Paradigmes

4.1.1. Positivista

4.1.1.1. Dades quantitatives

4.1.2. Humanístic/Interpretatiu

4.1.2.1. Dades qualitatives i quantitatives

4.1.3. Socio-crític

4.1.3.1. Dades qualitatives i quantitatives

4.2. Quadre de comendament

4.2.1. Definir les dimensions d'estudi

4.2.2. Identificar les categories i subcategories i establir uns indicadors

4.2.3. Elaborar els ítems

4.3. L'escriptura creativa ajuda a millorar l'expressió escrita dels alumnes.

5. 4. MÈTODE/DISSENY

5.1. Recollida de dades

5.1.1. Instruments

5.1.1.1. Entrevista

5.1.1.1.1. Estructurada

5.1.1.1.2. Semiestructurada

5.1.1.1.3. No estructurada

5.1.1.2. Focus grup

5.1.1.2.1. Estructura

5.1.1.3. Qüestionari

5.1.1.3.1. Qüestionaris als tutors d'educació primària de l'Escola Pereanton de Granollers.

5.1.1.4. Observació

5.1.1.4.1. Observació i avaluació del taller d'escriptura creativa

5.2. Anàlisi de dades

5.2.1. Metodologies de recerca

5.2.1.1. Quantitativa

5.2.1.2. Qualitativa

5.3. Mètodes de recerca

5.3.1. Segons el marc en el que té lloc la recerca

5.3.1.1. Recerca de laboratori

5.3.1.2. Recerca de camp

5.3.2. Segons l'abast temporal de la recerca

5.3.2.1. Estudi transversal

5.3.2.2. Estudi longitudinal

6. 5. RESULTATS

6.1. Resultats dels qüestionaris i avaluació del taller d'escriptura creativa.

7. 6. CONCLUSIONS/DISCUSSIÓ

7.1. Comparar un conte escrit abans de fer el taller i un altre durant el taller.Extreure conclusions i establir relacions amb l'opinió dels experts, el marc teòric i l'experiència.