LA REPRESENTACIÓ DEL CONEIXEMENT EN LA MEMÒRIA

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
LA REPRESENTACIÓ DEL CONEIXEMENT EN LA MEMÒRIA por Mind Map: LA REPRESENTACIÓ DEL CONEIXEMENT EN LA MEMÒRIA

1. Qüestions preliminars sobre la ment i els sistemes representacionals

1.1. La ment humana és un sistema de processament de la info que processa substituts mentals o símbols interns que representen les entitats de la realitat. La conducta humana depèn del seu sistema de representació mental de la realitat.

1.2. Sistemes de representació

1.2.1. Codi: món representant mitjançant símbols

1.2.2. Domini: món representat referenciat pels símbols

1.2.3. Mitjà representacional: vehicle per la representació

1.2.4. Procés de codificació i interpretació: sistema de traducció entre el món representant i el representat.

2. Formats de representació

2.1. Representació analògica: representa els objectes concrets amb imatges estructuralment isomòrfiques a aquests.

2.1.1. implicats molts mecanismes comuns amb la percepció

2.2. Representació digital: un format de representació és digital quan utilitza símbols per representar-ho tot, com el llenguatge (combinació sintàctica). Aquest símbols són abstractes i amodals.

2.3. Representació mental: entitats mentals internes, no observables.

2.3.1. Teoria del doble codi de Paivio: la teoria assumeix que la conducta cognitiva és mediatitzada per dos sistemes simbòlics independents però estretament interrelacionats, que estan especialitzats en la codificació, organització, transformació, emmagatzematge i recuperació de la info.

2.3.1.1. sistema d'imatges: especialitzat en el tractament de la info perceptiva sobre els objectes i esdeveniments no verbals.

2.3.1.1.1. imatge mental d'una maleta

2.3.1.2. sistema verbal: especialitzat en el tractament de la info lingüística.

2.3.1.2.1. Maleta

3. La representació per imatges mentals

3.1. Imatges mentals: representacions analògiques d'objectes concrets situades en la memòria a curt termini i sota el control del subjecte.

3.1.1. Característiques

3.1.1.1. entitats dinàmiques: possible manipulació

3.1.1.2. no són fotocòpies

3.1.1.3. pertanyen a l'àmbit de la nostra experiència fenomenològica

3.1.2. Funcions

3.1.2.1. resolució de problemes

3.2. Mapes cognitius: format de representació compost d'imatges i proposicions el domini del qual és el món de les relacions espacials (orientacions i distàncies) i la funció del qual és servir d'instrument de coneixement de l'espai i d'ajuda per navegar-hi mentalment.

3.2.1. Propietats

3.2.1.1. representen relacions epacials

3.2.1.2. dinàmics i adaptatius

3.2.1.3. naturalesa multimodal: combinen info analògica i proposicional.

3.2.2. Naturalesa heurísitca: sistemes simplificats de càlcul que poden portar-nos a prendre una desició errònia

4. La representació proposicional

4.1. Naturalesa: format de representació digital, consisteix en un nombre limitat de símbols discrets que permeten representar qualsevol domini.

4.1.1. Característiques

4.1.1.1. ha de tenir significat

4.1.1.2. ha de ser asseverativa

4.1.1.3. s'ha de trobar subjecta a valors de veritat

4.1.1.4. s'ha de construir segons regles explícites de formació

4.1.2. Forma

4.1.2.1. Nodes (conceptes)

4.1.2.2. Baules (relacions semàntiques entre ells)

4.1.3. Significat psicològic

4.2. Xarxa proposicional i memòria semàntica

4.2.1. Xarxa proposicional de Quillian TCL: va posar a prova un sistema de memòria basat en les nocions de:

4.2.1.1. categoria lògica (au)

4.2.1.1.1. propietats definitòries (groc)

4.2.1.2. economia cognitiva

4.2.1.3. propagació de l'activació

4.2.2. Alternatives al TCL: model de trets, una categoria es un conjunt de trets que determina quins exemplars poden formar part de la categoria esmentada i quins no.

4.2.2.1. trets característics: propietats prototípiques (mamífers no volen)

4.2.2.2. trets definitoris: especifiquen el que ha de tenir una entitat per poder pertànyer a una categoria. (mamífer - vertebrat)

5. El concepte de representació en disputa

5.1. Computacionisme simbòlic: porta a l'extrem la metàfora de l'ordinador, és completament dependent del concepte de representació mental.

5.2. Connexionisme subsimbòlic: el cervell no necessita el concepte de símbol.