El procés tecnològic

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
El procés tecnològic por Mind Map: El procés tecnològic

1. 1.Requeriment

1.1. L'encàrrec que em fan. Allò que se'm demana resoldre.

1.1.1. Conté unes condicions: termini, recursos,...

2. 7.Avaluació

2.1. Analitzem tot el que hem fet.

2.2. Exposem als altres tot el que hem fet i dissenyat.

2.3. Critiquem si el resultat obtingut compleix el requisit.

2.4. Reflexionem què hem après i com ens hem sentit.

2.5. Observem i aprenem de les solucions dels altres

3. 6.Realització

3.1. Fem o construïm allò que hem planificat

3.2. Utilitzem les eines i materials amb criteris sostenibles i de seguretat.

4. 5.Planificació de la tasca

4.1. Fem la previsió de tot el que necessitarem:

4.2. 5.1. Definició geomètrica-Plànols

4.2.1. Plànols generals : Planta, alçat, perfil, seccions.

4.2.2. Plànols de detall: detall d'unions, ferratges, peces auxiliars,...

4.2.3. Es fan a escala i amb programes informàtics de dibuix tècnic

4.2.4. Es fan dins de caixetins per organitzar-se i identificar-se

4.3. 5.2.Definició de tasques-Temporització

4.3.1. Fem llista concreta de les feines a fer

4.3.2. Ordenem les tasques de forma seqüencial

4.3.3. Definim una durada per cada feina

4.3.4. Dibuixem un diagrama de Gantt

4.4. 5.3.Definició de recursos-Pressupost

4.4.1. Fem una llista de tots els recursos que es necessitaran

4.4.2. Dividim en tres capítols:

4.4.2.1. Mà d'obra

4.4.2.2. Màquines i eines

4.4.2.3. Materials

4.4.3. De cada recurs necessitem:

4.4.3.1. Concepte (què és)

4.4.3.2. Unitat de mesura ( com es compta)

4.4.3.3. Quantitat (quants se'n necessiten)

4.4.3.4. Preu unitari (quan en val una unitat)

4.4.3.5. Import: quan valen tota la quantitat d'un mateix concepte

4.4.4. Com el calculem:

4.4.4.1. Determinem l'import de cada concepte

4.4.4.2. Fem la suma de cada capítol

4.4.4.3. Fem la suma global dels tres capítols

4.4.4.4. Per fer-ho, fem servir un full de càlcul

5. 4.Selecció de la millor solució

5.1. Anàlisi comparatiu de les idees.

5.2. Estudi de pros i contres de cada possible solució

5.3. Triem la solució que desenvoluparem

6. 3.Generació d'idees

6.1. Pluja d'idees amb possibles solucions. Creativitat.

7. 2.Recerca d'informació

7.1. Entendre bé el requeriment

7.2. Utilitzar coneixements previs

7.3. Utilitzar coneixements previs

7.3.1. Internet

7.3.2. Llibres

7.3.3. Enciclopèdia

7.3.4. Preguntant a experts

7.4. Observar exemples resolts

8. Conjunt d'accions realitzades ordenadament per tal de produir un objecte tecnològic.