Đo lường và đánh giá trong NC Marketing

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Đo lường và đánh giá trong NC Marketing par Mind Map: Đo lường và đánh giá trong NC Marketing

1. Bản chất, các loại thang đo cơ bản và tiêu chuẩn đo lường

1.1. Bản chất đo lường

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đối tượng

1.1.2.1. Loại 1

1.1.2.2. Loại 2

1.1.3. Mục đích

1.2. Các loại thang đo lường

1.2.1. Thang đo định danh

1.2.2. Thang đo thứ tự

1.2.3. Thang đo khoảng cách

1.2.4. Thang tỷ lệ

1.3. Tiêu chuẩn của đo lường

1.3.1. Độ tin cậy

1.3.2. Giá trị

1.3.3. Dễ trả lời

1.3.4. Độ nhạy

1.3.5. Tính đa dạng

2. Phương pháp đo lượng và tầm quan trọng của thuộc tính

2.1. Phương pháp đo lường

2.1.1. PP sử dụng trọng số điểm

2.2. Thang đo lường để đánh giá

2.2.1. Thang điểm ghi từng khoản

2.2.2. Thang điểm có tổng số không đổi

3. Phương pháp đo lường và đánh giá mặt định tính của các đối tượng

3.1. Phương pháp đo lường

3.1.1. Quan sát thái độ, hành vi

3.1.2. Phỏng vấn

3.2. Các dạng thang điểm cơ bản

3.2.1. Thang đo lường có nhiều hạng mục

3.2.2. Thang điểm sắp xếp theo hạng mục thứ tự

3.2.3. Thang điểm so sánh từng cặp

3.3. Thang điểm đánh giá đặc thù đánh giá thái độ

3.3.1. Thang điểm ý nghĩ đối nghịch nhau

3.3.2. Thang Likert

4. Quyết định về các hạng mục được lựa chọn loại thang điểm trong đánh giá

4.1. Quyết định về các hạng mục được lựa chọn

4.2. Quyết định sử dụng loại thang điểm