TAKEDA 1980x Daito Ryu Aiki Jujitsu

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Rocket clouds
TAKEDA 1980x Daito Ryu Aiki Jujitsu により Mind Map: TAKEDA  1980x Daito Ryu Aiki Jujitsu

1. UESHIBA MORIHEI O'Sensei 1883-1969 Aikido Founder

1.1. KISSHOMATARU UESHIBA Doshu 1921–1999 Aikido Aikikai

1.2. MINORU MOCHIZUKI Sensei 1907-2003 Judoka Aikido Yoseikan Founder

1.3. KENJI SHIMIZU Sensei 1940- Aikikai shidoin Aikido Tendokan Founder

1.4. GOZO SHIODA Sensei 1915-1994 Kobukan uchideshi Aikido Yoshinkan Founder

1.4.1. KYOICHI INOUE Sensei 1935-2017 2nd Kante Aikido Nisshinkan (Shinwakan) Founder

1.4.1.1. SABURO TAKASHIMA Sensei 1973- Aikido Sengenkan Founder

1.4.1.2. Joe Thambu Shihan 1961- Aikido Shudokan Founder

1.4.2. HIROMICHI NAGANO Sensei 1947-2017 Shihan Aikido Yoshinkan

1.4.3. TAKASHI KUSHIDA Sensei 1935- Aikido Yoshokai Founder

1.4.3.1. WAYNE TOURDA Sensei 1939- Aikido Mumonkan-Do Founder

1.4.4. DAVID DYE Sensei 1945- Aikido Shoyokan Yoshinkan Founder

1.4.5. TSUTOMU CHIDA Shihan 1950- Aikido Renshinkai Founder

1.5. SHUJI MARUYAMA Sensei 1940- Aikikai uchideshi Aikido Kokikai Founder

1.6. MINORU KURITA Sensei 1943- Last postwar uchideshi Aikido Seikikai Founder

1.7. KANSHU SUNADOMARI Sensei 1923-2010 Kobukan wartime uchideshi Aikido Manseikan Founder