SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
SYSTEM EDUKACJI W POLSCE により Mind Map: SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

1. Dokumenty szkolne

1.1. Statut

1.1.1. - Organy szkoły i ich kompetencje. - Organizację szkoły. - Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników placówki oświatowej - Zasady rekrutacji uczniów - Prawa i obowiązki ucznia

1.2. Regulamin ucznia

1.2.1. Prawa i obowiązki ucznia

1.3. Wewnątrzszkolny system oceniania

1.3.1. Zasady oceniania przez nauczycieli

1.4. Program wychowawczy i profilaktyczny

1.5. Wymagania edukacyjne

1.6. Szkolny zestaw podręczników

2. Podstawa prawna

2.1. Ustawa z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty

3. Tworzenie polityki edukacyjnej

3.1. Ministerstwo Edukacji Narodowej

3.1.1. - Reformowanie systemu oświaty - Decydowanie o treściach nauczanych w szkołach - Określanie warunków wykonywania zawodu nauczyciela - Dopuszczanie podręcznika do użytku szkolnego

3.2. Kuratoria oświaty

3.2.1. - Realizacja założeń edukacyjnych w szkołach - Poszanowanie praw ucznia - Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych, ich historii i kultury

3.3. Władze samorządowe

3.3.1. - Zadania administracyjne - Wykorzystywanie środków finansowych

4. Zadania szkoły

4.1. W zakresie pracy wychowawczej

4.1.1. - Rozwijanie świadomości przynależności do grupy, społeczności lokalnej, narodu - Uczenie samodzielności, dociekliwości i wytrwałości w osiąganiu życiowych celów - Kształtowanie podstaw patriotycznych - Uczenie szacunku dla wspólnego dobra - Przygotowanie do życia w rodzinie - Kształtowanie obowiązkowości i poczucia odpowiedzialności - Uczenie rozpoznawania wartości, dokonywania wyborów i tworzenia hierarchii wartości - Nauka wyrażania własnych poglądów i brania pod uwagę opinni innych ludzi

4.2. W zakresie nauczania

4.2.1. - Umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności - Rozwój sprawności intelektualnych i zainteresowań - Nauka skutecznego porozumiewania się i efektywnego współdziałania w grupie - Rozwiązywania problemów w sposób twórczy - Poszukiwanie, pożądkowanie i wykorzystywanie informacji - Posługiwanie się technologią informacyjną - Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i doświadczeń w praktyce - Planowanie, organizowanie i ocenianie procesu samodzielnego uczenia się

5. Organizacja

5.1. Przedszkola

5.1.1. Szkoły podstawowe

5.1.1.1. Gimnazja

5.1.1.1.1. Zasadnicze szkoły zawodowe

5.1.1.1.2. Licea ogólnokształcące

5.1.1.1.3. Licea profilowane

5.1.1.1.4. Technika

5.1.1.1.5. Szkoły artystyczne

5.1.1.1.6. Specjalne szkoły przysposabiające do pracy

6. Łamanie praw

6.1. Ucznia

6.1.1. POSTĘPOWANIE: Należy zwrócić się do wychowawcy, innego nauczyciela, dyrektora szkoły lub po radę pedagogiczną. W sytuacji nadzwyczajnej uczeń z rodzicem mogą zwrócić się do kuratorium oświaty.

6.2. Przez ucznia

6.2.1. POSTĘPOWANIE: stosuje się następujące kary: - upomnienie dyrektora szkoły - nagana dyrektora szkoły -zatrzymanie ucznia w szkole po zajęciach w celu naprawienia wyrządzonych szkód