Chương III CNXH và Thời kỳ quá độ lên CNXH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương III CNXH và Thời kỳ quá độ lên CNXH by Mind Map: Chương III CNXH và Thời kỳ quá độ lên CNXH

1. Thời kỳ quá độ lên CNXH

1.1. Tính tất yếu khách quan

1.1.1. Hình thái KTXH Cộng sản chủ nghĩa có sự khác biệt so với các hình thái trước đây

1.1.2. Nhằm thay đổi một chế độ XHTBCN bất công

1.1.3. Thay thế bằng một chế độ XHCN mới tốt đẹp hơn

1.2. Đặc điểm

1.2.1. Kinh tế

1.2.1.1. Tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong đó có thành phần đối lập

1.2.2. Chính trị

1.2.2.1. Thời kỳ thiết lập, tăng cường chuyên chính vô sản mà thực chất của nó là việc giai cấp công nhân nắm và sử dụng quyền lực nhà nước trấn áp giai cấp tư sản, tiến hành xây dựng một xã hội không giai cấp

1.2.2.2. + Tiếp tục cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp vô sản

1.2.3. Tư tưởng văn hóa

1.2.3.1. Cồn tồn tại nhiều tư tưởng khác nhau

1.2.3.2. Xây dựng văn hóa vô sản, nền văn hóa mới XHCN

1.2.4. Xã hội

1.2.4.1. còn tồn tại nhiều giai cấp, tầng lớp và sự khác biệt giữa các giai cấp tầng lớp xã hội, các giai cấp, tầng lớp vừa hợp tác, vừa đấu tranh với nhau

1.2.4.2. + Là thời kỳ đấu tranh giai cấp chống áp bức, bất công, xóa bỏ tệ nạn xã hội và những tàn dư của xã hội cũ để lại

1.3. Nội dung

1.3.1. Đây là con đường cách mạng tất yếu, khách quan

1.3.2. Bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của QHSX và kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa

1.3.3. Phải tiếp thu, kế thừa những thành tựu nhân loại đạt được dưới chủ nghĩa tu bản

1.3.4. Sự nghiệp quá độ rất khó khăn đòi hỏi quyết tâm chính trị cao và khát vọng lớn của toàn Đảng toàn dân

2. CNXH

2.1. Khái niệm

2.1.1. Là phong trào thực tiễn, phong trào đấu tranh của nhân dân lao động chống lại áp bức, bất công, chống các giai cấp thống trị

2.1.2. Là trào lưu tư tưởng, lý luận phản ánh lý tưởng giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công

2.1.3. Là một khoa học - Chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa học về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

2.1.4. Là một chế độ xã hội tốt đẹp, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa

2.2. Điều kiện ra đời

2.2.1. Kinh tế

2.2.1.1. Chủ nghĩa tư bản càng được cơ khí hóa, hiện đại hóa thì càng mâu thuẫn với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

2.2.1.2. QHSX càng lỗi thời, trở thành xiềng xích của LLSX

2.2.2. Chính trị

2.2.2.1. Cuộc đấu tranh giữa GCCN và GCTS càng trở nên gay gắt

2.2.2.2. Sự phát triển của GCCN là tiền đề kinh tế - xã hội dấn tới sự sụp đổ của tư bản

2.3. Bản chất

2.3.1. Nhằm giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện

2.3.2. có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu

2.3.3. là xã hội do nhân dân lao động làm chủ

2.3.4. có nhà nước kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích, quyền lực và ý chí của nhân dân lao động

2.3.5. có nền văn hóa phát triển cao, kế thừa và phát huy những giá trị của văn hóa dân tộc và tinh hoa nhân loại

2.3.6. đảm bảo bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc và có quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới