Geloven - wat is dat?

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
Geloven - wat is dat? Door Mind Map: Geloven - wat is dat?

1. Geloofsbelijdenis: Islam

1.1. - inhoud: 1 God "Allah" en 1 profeet "Mohammed"

1.2. - lid worden: geloven met volle overtuiging, uitspreken met je hart en in moskee (nt perse met iemand erbij, want je doet het vr Allah)

2. Geloofsbelijdenis: Jodendom

2.1. - inhoud: nadruk op. 1 god, bemin 1 god, toon je liefde (bv. aan deurposten)

2.2. - lid worden: moeder ( nt alleen geloof mr volk), teksten en gebeden uit de thora, geloven met volle overtuiging

3. Definitie

3.1. - de overtuigenis dat iets waar is of bestaat

3.2. - verschillende manieren

3.3. - averechts wetenschap -> niet bewezen

3.4. - verband Germaanse talen: ge-loven loven (beminnen). (bv. Engels be-lief) => etymologisch: een beweging of streving van het hart

3.5. - Latijns: 2 woorden vr geloof en geloven fides (fides: trouw, vertrouwen) bv. Engels "faith" en credo (credere: ondergrond of steunpeunt)

3.6. - act (geloven zelf) <-> inhoud (waarin) nutteloos om te vragen "ben je gelovig" => geloofsbelijdenis

4. Geloofsbelijdenis: Christendom

4.1. 1e- 2e E: 'Jesus Christus" ; Jesus (mens) wordt "de Christus" (de gezalfde)

4.1.1. Apostolische geloofsbelijdenis: basisgetuigenis die het christelijk geloof samenvatten om gemeenschappelijk het geloof te kunnen uitspreken (bij doopsel)

4.2. 3e - 4e E: discussie God, Jezus, De Heilige Geest

4.2.1. Het Credo/geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel = vrucht van 2 oecumenische concilies**

4.2.1.1. Oecumenische = strevend naar de eenheid van christenene

4.2.2. samenwerking tss 3 grote christelijke centra: Roma, Antiochië en Alexandrië o.h christelijk geloof te duiden en uniform te maken wegens verschillende interpretaties v.h Jezus-gebeuren.

4.3. **1) Concilie van Nicea (325): nadenken over leer van menswording (incarnatie) van God i.d pers. v. Christus.

4.3.1. Reactie tegen Arianisme (o.l.v. Arius): zoon (Christus) is ondergeschikt aan zijn vader (God) = subordinationisme

4.4. **2) Concilie van Constantinopel (381): uitwerken van tiniteitsleer -> definitief: concilie van Chalcedon (451 n.chr.) -> nu: eucharistieviering

4.4.1. Heilige Geest = God (Vader) = Christus (Zoon); 3- eenheid; goddelijk natuur met " personen die te onderscheiden zijn mr nt te scheiden

4.5. Concilie van Trente: samenkomst waar men o.a. misbruiken die i.d. Kerk waren gekomen, wou aanpakken + aanvullingen tot de traditionele geloofsbelijdenis

4.5.1. Reactie op protestantisme: vertrek: 1) sola fide: alleen door geloof in J.C van zonden gered wrd + 2) sola gratia: alleen dr genade gered wrd + 3) sola scriptura: alleen dr de Schrift (Bijbel) maakt God zich bekend a. d mensen

4.5.2. Bijkomend: 4) solus christus: alleen J.C + 5) solio deo gloria: alleen eer aan God

4.5.3. aanvullingen: overleveringen en verordeningen aanvaarden en omhelzen + de Heilige Schrift ervaren als unanieme overeenstemming met de Vaders. + 7 sacramenten voor heil van mens, mr nt noodzaak vr iedereen + aflaten verlenen door Christus aan de Kerk

5. apolistische geloofsbelijdenis (bonuspunt)

5.1. vlees aangenomen

5.1.1. echt mens, geen schijnlichaam, O.L.Hemelvaart Jezus verrezen

5.2. aan zijn rijk komt geen einde

5.2.1. voorspelling einde

5.3. Vader en Zoon

5.3.1. gelijk aan elkaar samen m. H.G

5.4. Schepper van hemel en aarde

5.4.1. scheppingsverhaal (Genesis)

5.5. Maagd Maria

5.5.1. Wees Gegroet, Lucas