H5: Competenties van de leerling

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
H5: Competenties van de leerling Door Mind Map: H5: Competenties van de leerling

1. 1. Eindtermen (ET) en ontwikkelingsdoelen (OD) opgesteld door de Vlaamse overheid

1.1. ET: resultaatsverplichting = moeten bereiken

1.2. OD: inspanningsverplichting = nastreven maar niet noodzakelijk moeten bereiken (Bv. kleuteronderwijs, buitengewoon onderwijs, OKAN)

1.3. NIEUWE ET sinds 1/09/2019 (ingevoerd per graad)

1.3.1. 16 sleutelcompetenties (zie afbeelding 'puzzel') > ET niet meer gekoppeld PER vak!

1.3.1.1. Per sleutelcompetentie > bouwstenen= inhoudelijk richting geven

1.3.1.2. Transversale ET = donkerblauw Samenhang met andere sleutelcompetenties. Gelijk voor A- en B- stroom

1.3.1.2.1. Voorbeeld: sleutelcompetentie 13 'samenwerken' wordt gestimuleerd binnen verschillende inhoudelijke ET en kan dus niet losstaand worden gezien.

1.3.1.3. Inhoudelijke ET = groen Verschillend voor A- en B-stroom

1.3.1.4. Mix van transversale en inhoudelijke ET = azuurblauw

1.3.2. 4 soorten eindtermen

1.3.2.1. 1. 'algemene' Eindtermen > populatieniveau = meerderheid van de lln.

1.3.2.2. 2. Specifieke eindtermen = specifieke ET binnen een bepaalde studierichting. > populatieniveau = meerderheid van de lln.

1.3.2.3. 3. Eindtermen basisgeletterdheid (= basisniveau) > individueel niveau = ELKE lln.

1.3.2.4. 4. Uitbreidingsdoelen Nederlands > bepaalde populatie = verdieping/ verbreding voor bepaalde lln.

1.3.3. Formulering van de ET volgens de Taxonomie van Bloom

1.3.3.1. Meer info zie > 5. Lesdoelstellingen

2. 2. Leerplannen= concretisering van de ET door de onderwijskoepels

2.1. Opgesteld per vak en per graad

2.2. Hét uitgangspunt voor elke leraar, belangrijk dat je het juiste leerplan gebruikt!

2.3. Verbredingsdoelen = bijkomende doelen rond eenzelfde onderwerp

2.4. Verdiepingsdoelen = moeilijkere doelen rond eenzelfde onderwerp

2.5. ! Door nieuwe ET in de 1e graad (sinds 1/09/2019) > nieuwe leerplannen in de 1e graad

2.5.1. Katholiek onderwijs

2.5.1.1. Leerplan gekoppeld aan een vak. Werken nog met lessentabellen. Tool: LLinkid

2.5.2. Gemeenschapsonderwijs

2.5.2.1. Eén grote bundeling van ALLE leerplandoelen. GEEN lessentabellen meer. Tool: GO! Navigator

2.6. Soorten leerplannen

2.6.1. Vakleerplan: een leerplan per vak / per graad

2.6.2. Geïntegreerde leerplannen: integratie van praktijk en theorie van een vak

2.6.3. Open leerplannen

2.6.3.1. Enkele 'vage'/ globale doelen > veel eigen inbreng van de leraar. Vb. kunstgeschiedenis

2.6.4. Gesloten leerplannen

2.6.4.1. Nauwkeurige omschrijving van doelen en leerinhouden. Heel gericht. Vb. fysica

3. 3. Schoolwerkplan

3.1. Neerschrijven van een visie op schoolniveau (meestal door de schoolraad).

3.1.1. Eigen planning

3.1.2. Focus op bepaalde thema's: pesten, duurzaamheid, diversiteit, ...

3.1.3. Eigen opvoedingsproject

4. 4. Jaarplannen

4.1. Per vak, per schooljaar

4.2. In de vakwerkgroep bepalen de leraren welke inhouden men wanneer zal behandelen = planning per vak, per schooljaar = concreet plan van aanpak van het leerplan.

5. 5. Lesdoelstellingen

5.1. Competentie = combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes.

5.1.1. Kennis: informatie die opgeslagen is in ons geheugen.

5.1.1.1. Feitenkennis

5.1.1.1.1. Basiselementen= begrippen, feiten

5.1.1.2. Conceptuele kennis

5.1.1.2.1. Onderlinge verbanden tussen de basiselementen binnen een grotere structuur.

5.1.1.3. Procedurele kennis

5.1.1.3.1. Hoe je iets doet, technieken en methodes (vb. stappenplan).

5.1.1.4. Metacognitieve kennis

5.1.1.4.1. Bewustzijn over eigen cognitief functioneren: waar ben ik goed in?

5.1.2. Vaardigheid: kennis op een correcte manier toepassen.

5.1.2.1. Kunnen divers van aard zijn: motorische vaardigheid, creatieve vaardigheid, sociale vaardigheid,... > FOCUS OP : cognitieve vaardigheden (= herwerkte Taxonomie van Bloom)

5.1.2.2. Cognitieve vaardigheden (= denkvaardigheden) - herwerkte TAXONOMIE VAN BLOOM > Indeling die ook in de nieuwe leerplannen gebruikt wordt! >GEEN hiërarchie!

5.1.2.2.1. Onthouden

5.1.2.2.2. Begrijpen

5.1.2.2.3. Toepassen

5.1.2.2.4. Analyseren

5.1.2.2.5. Evalueren

5.1.2.2.6. Creëren

5.1.3. Attitude: gedraging/ houding ten aanzien van iets.

5.2. Formuleren van lesdoelstellingen > Steeds formuleren in termen van leerlingengedrag met een infinitief.

5.2.1. Open/ gesloten doelstellingen

5.2.1.1. Open: grote vrijheid aan de manier waarop een leerling een doel moet bereiken.

5.2.1.2. Gesloten: beschrijft nauwkeurig wat een leerling moet bereiken.

5.2.2. Criterium 1: operationeel werkwoord = waarneembaar gedrag. > Wat je kan meten!

5.2.3. Criterium 2: wees zo concreet mogelijk= ondubbelzinnig en nauwkeurig beschrijven.

5.2.4. Criterium 3: voeg eventueel een conditie toe = in welke omstandigheden of met welke hulpmiddelen.

5.2.5. Criterium 4: voeg eventueel een minimumprestatie toe. > Vb. binnen een bepaalde tijd, een graad van nauwkeurigheid, een minimaal aantal, ...