Supply Chain Management

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Supply Chain Management Door Mind Map: Supply Chain Management

1. De noodzaak van supply chain management

1.1. Consumenten

1.1.1. Veeleisender geworden

1.1.2. individualistischer geworden

1.1.3. willen goed geïnformeerd worden over de status en herkomst van het product

1.2. Redenenen samenwerking

1.2.1. streven naar duurzaamheid

1.2.2. het fors terugbrengen van de co2 uitstoot

1.2.3. schaarste probleem van belangrijke grondstoffen

1.2.4. zorg, veiligheid en welzijn

2. De essentie van supply chain management

2.1. Samenwerken binnen de supply chain

2.1.1. op vrijwillige basis

2.1.2. managen upstream relaties

2.1.3. managen downstream relaties

2.2. belangrijkste kenmerken supply chain management

2.2.1. bedrijfsoverstijgend

2.2.2. gericht op upstream en downstream relaties

2.2.3. gebaseerd op vrijwilligheid

2.2.4. meer dan logistiek

2.2.5. gericht op waardecreatie en kostenreductie

2.2.6. gericht op de prestatie van het geheel

2.2.7. pie growing in plaats van pie sharing

2.3. verschillende supply chain

2.3.1. Korte supply chain

2.3.1.1. minder dan 3 samenwerkende bedrijven

2.3.2. normale supplychain

2.3.2.1. meer dan 3 samenwerkende bedrijven

3. Voorwaarden voor supply chain management

3.1. Voorwaarden die veel genoemd worden in de literatuur

3.1.1. er moet sprake zijn van interne integratie

3.1.2. ketenpartners moeten elkaar vertrouwen

3.1.3. er moet klantgericht gedacht worden

3.1.4. ict mogelijkheden moeten voldoende benut worden

3.1.5. er moeten afspraken gemaakt worden over prestatiemeting

3.2. Voorwaarden supply chain management

3.2.1. Interne integratie

3.2.1.1. afstemming tussen functionele aandachtsgebieden

3.2.1.2. eerst intern geïntegreerd zijn voordat je een samenspel speelt met externe bedrijven

3.2.2. Vertrouwen

3.2.2.1. ketenpartners moeten elkaar vertrouwen

3.2.2.2. samenwerking tussen de supply chain partners moet op vrijwillige basis

3.2.3. klantgericht denken

3.2.3.1. ondernemingen delen kennis over de korte en lange termijnbehoeftes en voorkeuren van huidige en potentiële klanten met hun ketenpartners

3.2.3.2. ze hanteren geen 'one size fits all' maar er is oog voor differentiatie in klantbehoeften

3.2.4. Benutten

3.2.4.1. Voor een goede samenwerking moet de informatie up to date zijn en uitgewisseld kunnen worden

3.2.5. prestatiemeting

3.2.5.1. afspraken tussen supply chain partners over wat er van elkaar verwacht wordt

3.2.5.2. de prestaties van ketenpartners moet ook gemonitord worden

4. Winst door samenwerking

4.1. Verschillende soorten waarde

4.1.1. Value chain

4.1.2. financial margin

4.1.3. risk margin

4.1.4. ecological margin

4.1.5. social margin

4.1.6. customer benefits

4.1.7. ecological impact

4.1.8. public acceptabillity

4.1.9. corporate liabillity

4.2. toegevoegde waarde

4.2.1. de waarde van producten en/of diensten die verkocht worden minus de waarde van de producten en/of diensten die ingekocht worden

4.3. verminderen van de volgende verspillingen door samenwerking in een supply chain

4.3.1. verspilling door onnodig transport

4.3.1.1. zorgt voor extra brandstofkosten

4.3.1.2. extra onderhoudskosten

4.3.1.3. extra afschrijvingskosten

4.3.1.4. extra arbeidskosten

4.3.2. verspilling door overproductie en overbodige of overtollige voorraden

4.3.2.1. overproductie

4.3.2.2. het laten bederven van producten

4.3.2.3. extra beheer dus extra loonkosten

4.3.3. verspilling door overbodige activiteiten

4.3.3.1. bijvoorbeeld het telkens opnieuw moeten invoeren van informatie wanneer informatiestromen niet op elkaar zijn afgestemd

4.3.4. verspilling door onnodige fouten en controles

4.3.4.1. samenwerken tussen ondernemingen kan fouten voorkomen bijv. fouten over productspecificaties

4.3.4.2. ook kan vertrouwen tussen partijen in supply chains ook onnodige controles voorkomen

4.3.4.3. SCELP: Supply Chain Excellence Leadership Platform

4.3.4.3.1. Geeft een mooie aanzet tot kwantificering van de voordelen van supply chain management

4.3.4.3.2. Vijftal indicatoren over SCELP