KRIZOVÁ INTERVENCE

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
KRIZOVÁ INTERVENCE Door Mind Map: KRIZOVÁ INTERVENCE

1. KRIZOVÁ INTERVENCE SE SENIORY

1.1. služby

1.1.1. térénní

1.1.1.1. osobní asistence

1.1.1.2. pečovatelská služba v přirozeném prostředí klienta

1.1.2. ambulantní

1.1.2.1. denní stacionáře

1.1.3. pobytové

1.1.3.1. domovy s pečovatelskou službou

1.1.3.2. domovy se zvláštním režimem - např. pro osoby s duševním onemocněním

1.2. dávky

1.2.1. peněžité

1.2.1.1. starobní důchod

1.2.1.2. vdovský, vdovecký důchod

1.2.1.3. příspěvek na péči

1.2.1.4. příspěvek na mobilitu

1.2.2. věcné

1.2.2.1. zapůjčení kompenzačních pomůcek

1.3. poradenství

1.3.1. telefonní poradenská služba

1.3.2. organizace zabývající se různými oblastmi (právní, psychologické a sociální poradenství, týrání....aj.)

1.3.3. sociální pracovníci

1.3.4. lékaři

1.3.4.1. praktický

1.3.4.2. neurolog

1.3.4.3. psycholog

1.3.4.4. ortoped

1.3.4.5. diabetolog

1.3.4.6. geriatr

1.3.5. instituce

1.3.5.1. MPSV

1.3.5.2. ÚP

1.3.5.3. ČSSZ, MSSZ a OSSZ

1.3.5.4. policie

1.3.5.5. městský nebo obecní úřad

1.3.5.6. neziskové organizace

1.4. spolupráce s příbuznými

1.4.1. jak se starat o seniora

1.4.1.1. koupání, krmení, přebalování...

1.4.2. podpůrné skupiny

1.4.2.1. sdílení zkušeností a pomoc lidí se stejným problémem

1.4.3. jak komunikovat s duševně nemocnými

1.5. onemocnění související se stářím

1.5.1. infarkt myokardu

1.5.2. diabetes mellitus

1.5.3. CMP

1.5.4. Alzheimer

1.5.5. Parkinson

1.5.6. Demence

2. KRIZOVÁ INTERVENCE S DROGOVĚ ZÁVISLÝMI

2.1. služby

2.1.1. kontaktní centra

2.1.1.1. výměna jehel, stříkaček

2.1.1.2. poradenství

2.1.2. nízkoprahová denní centra

2.1.2.1. možnost pobývání přes den

2.1.2.2. poradenství

2.1.2.3. hygiena

2.1.2.4. ošacení

2.1.2.5. strava

2.1.3. azylové domy

2.1.3.1. pro osoby, které svoji situaci již řeší

2.1.3.2. poradenství

2.1.3.3. osoby zde platí nájem, sami si vaří a snaží se zapojit do společnosti, najít si práci...aj.

2.1.4. terénní programy

2.1.4.1. aktivní vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí

2.1.4.2. výměna materiálu

2.1.4.3. poradenství

2.1.5. terapeutické komunity

2.1.5.1. skupina lidí, kteří společně řeší svoji závislost

2.1.5.2. komunity se zpravidla nachází někde v přírodě

2.1.5.3. různé formy terapie

2.1.5.3.1. ruční práce

2.1.5.3.2. práce na zahradě

2.1.5.3.3. vaření

2.1.5.3.4. uklízení

2.1.5.3.5. tvořivé činnosti

2.1.5.3.6. společné povídání o problému a jeho řešení

2.1.6. noclehárny

2.1.6.1. pouze na přespání

2.1.6.2. základní ošacení

2.1.6.3. základní strava

2.1.6.4. hygiena

2.1.6.5. poradenství

2.2. dávky

2.2.1. pěněžité

2.2.1.1. hmotná nouze

2.2.2. věcné

2.2.2.1. ošacení

2.2.2.2. poukázky na jídlo

3. KRIZOVÁ INTERVENCE S TĚLESNĚ, MENTÁLNĚ A SMYSLOVĚ POSTIŽENÝMI

3.1. služby

3.1.1. pečovatelská služba

3.1.2. osobní asistence

3.1.3. průvodcovské služby

3.1.4. předčitatelské služby

3.1.5. poradenství

3.2. kompenzační pomůcky

3.2.1. invalidní vozíky

3.2.2. berle

3.2.3. polohovací postele

3.2.4. plošiny

3.2.5. zvedáky

3.2.6. slepecké hole

3.2.7. asistenční psi

3.2.8. speciální počítačové programy pro nevidomé

3.2.9. naslouchátka

3.2.10. pomůcky pro zjišťování barev

3.3. organizace

3.3.1. pro tělesně postižené

3.3.1.1. Centrum Kociánka Brno - Královo pole

3.3.2. pro mentálně postižené

3.3.2.1. CSS TEREZA Brno -Řečkovice

3.3.3. pro smyslově postižené

3.3.3.1. ÚSP pro smyslově postižené Brno-Chrlice

3.4. dávky

3.4.1. peněžité

3.4.1.1. invalidní důchody

3.4.1.2. příspěvek na péči

3.4.1.3. příspěvek na zvláštní pomůcku - zvedák do vany, plošina

3.4.2. věcné

3.4.2.1. zapůjčení nejrůznějších pomůcek

4. KRIZOVÁ INTERVENCE OBECNĚ

4.1. důvod vzniku krize

4.1.1. ztráta objektu

4.1.1.1. partner

4.1.1.2. zaměstnání

4.1.2. volba

4.1.2.1. rozhodnout se mezi dvěma pro nás důležitými věcmi (kariéra X rodina)

4.1.3. neschopnost vyhovět různým požadavkům a změnám

4.1.3.1. další vzdělávání v zaměstnání

4.2. nejčastější cílové skupiny

4.2.1. rodina a děti

4.2.2. senioři

4.2.3. tělesně a smyslově postižení

4.2.4. mentálně postižení

4.2.5. osoby s duševním onemocněním

4.2.6. osoby závislé na návykových látkách

4.2.7. lidé bez domova

4.2.8. etnické menšiny

4.3. postup spolupráce s klientem

4.3.1. 1. úvodní fáze konzultace

4.3.1.1. příprava

4.3.1.2. kontrakt

4.3.1.3. první odhad situace

4.3.1.4. reflexe emocí v začátku konzultace

4.3.2. 2. práce s klientem a jeho příběhem

4.3.2.1. posouzení situace

4.3.2.2. posouzení faktorů

4.3.2.3. posouzení kdo je v krizi

4.3.2.4. posouzení duševního stavu

4.3.2.5. klientova zakázka - co potřebuje současně řešit

4.3.2.6. respektovat tempo klienta

4.3.2.7. nebát se mluvit, doptávat se na informce

4.3.3. 3. závěr konzultace

4.3.3.1. kontrakt s klientem o dalším postupu

4.3.3.1.1. navrhnout další a jasný postup do dalších dní klienta

4.3.3.1.2. smlouva mezi klientem a soc. pracovníkem

4.3.3.1.3. kdy bude další schůzka

4.3.3.1.4. jak se chovat v mezidobí

4.3.3.1.5. dát klientovi důležitá čísla, na která se může obrátit

5. KRIZOVÁ INTERVENCE S MATKAMI V TÍSNI

5.1. služby

5.1.1. Krizová pomoc

5.1.1.1. znásilnění

5.1.1.2. týrání

5.1.1.3. ohrožení na životě

5.1.2. azylové domy

5.1.2.1. matky zde pobývají s dětmi dlouhodoběji

5.1.2.2. platí za bydlení

5.1.2.2.1. z dávek

5.1.2.2.2. z platu, pokud pracují

5.1.2.3. vaří si

5.1.2.4. starají se o byt i o úklid

5.1.2.5. aktivně se snaží řešit situaci

5.1.3. poradenství

5.1.3.1. právní

5.1.3.1.1. např. jak zažádat o rozvod

5.1.3.2. sociální

5.1.3.2.1. na jaké dávky má nárok, za jakých podmínek a kde si o ně zažádat

5.1.3.3. zdravotní

5.1.3.3.1. prevence, očkování dětí, praktický lékař, zdravotní poj.

5.1.3.4. hledání zaměstnání

5.1.3.4.1. registrace na ÚP, rekvalifikační kurzy

5.2. dávky

5.2.1. pěněžité

5.2.1.1. přídavek na dítě

5.2.1.2. příspěvek na bydlení

5.2.1.3. hmotná nouze

5.2.1.3.1. doplatek na bydlení

5.2.1.3.2. mimořádná okamžitá pomoc

5.2.2. věcné

5.2.2.1. ošacení

5.2.2.2. poukázky na jídlo

5.2.2.3. hračky