BESTAAND Overleg portefeuillehouder Cultuur

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
BESTAAND Overleg portefeuillehouder Cultuur Door Mind Map: BESTAAND Overleg portefeuillehouder Cultuur

1. adviseur landschap

1.1. advisering en ondersteuning VTH

1.2. uitvoering landschapsregeling

1.3. projectondersteuning

1.4. advies wet natuurbescherming

2. adviseur communicatie

3. adviseur archeologie (ODA)

3.1. uitvoering (regionaal) archeologiebeleid

3.2. beoordeling en advisering onderzoeken en PvE's

4. opdrachtgever cultuur en sport

4.1. Cultuur en Erfgoed Pact

4.2. Nationaal Sportakkoord

4.3. beleidskader muziek, kunst en cultuur

4.4. sportaccomodaties

4.5. uitvoering beleid en subsidiebeschikkingen

5. opdrachtgever cultureel erfgoed

5.1. monumentenbeleid

5.2. advisering VTH incl. loketfunctie erfgoed

5.3. advisering ruimtelijke ontwikkeling

5.4. ambt.adv. commissie Ruimtelijke Kwaliteit

5.5. uitvoering beleid en subsidiebeschikkingen

5.6. algemeen advisering ruimtelijke kwaliteit, o.a gevelfonds

6. opdrachtgever toerisme en recreatie

6.1. Ontwikkeling en uitvoering (actualisatie) toerismebeleid

6.2. Manager/coördinator POHO vrijetijdseconomie

6.3. Opdrachtg. St. Achterhoek Toerisme

6.4. Advisering lokale initiatieven VE

6.5. Productontwikkeling (lokaal)

6.6. Uitvoering projecten vrijetijdsagenda

7. programmamanager Cultuur