Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
visie op LG Door Mind Map: visie op LG

1. verantwoordelijkheid nemen

1.1. bij langdurige afwezigheid actief het initiatief nemen om de taakverdeling en continuiteit te garanderen

1.2. DMS : te weinig of te laat daadkrachtig optreden, actieve houding tav leverancier ips passief of afwachtend ondergaan.

1.2.1. LG onderneemt actie wanneer zijn/haar project/ doelstelling/resultaat niet gehaald dreigt te worden, pro actieve houding, gesprekken organiseren , kwaliteitscontrole, contact opnemen met de firma, informeren, actief aandringen, afspraken zeer kort opvolgen, nalatigheid van andere is niet per definitie een excuus om project niet te halen. Als een project/doel/resultaat niet gehaald kan worden is er vooraf en zo snel mogelijk communicatie/rapportage

1.3. moeilijke medewerkers : idem als boven (onder projecten), LG neemt verantwoordelijkheid. Op een positieve manier, trachten medewerking te verkrijgen, inzetten op verbetering, in het geval geen enkel middel helpt formele middelen gebruiken

2. structuur brengen

2.1. jaarrekening : weerkerende taak : checklist opstellen + deadlines en verantwoordelijkheden koppelen

2.1.1. voor alle weerkerende taken vastleggen van checklists, deadlines, verantwoordelijkheden = kernprocessen worden uitgeschreven

2.2. projecten : duidelijke individuele eindverantwoordelijke aanduiden

3. verantwoordelijkheid geven

3.1. mw actief aansporen om dingen die al jaren zo lopen te herdenken /herbekijken, hen hier dan de vrijheid in laten (inclusief fouten) om iets nieuws uit te werken

3.1.1. medewerkers uitnodigen en actief de kans geven bestaande taken te verbeteren, optimaliseren met breed kader en mogelijkheid om te proberen / fouten te maken

3.2. ruimte geven bij aanleren nieuwe taak, niet teveel op voorhand ingrijpen

3.3. nieuwe taak : LG geeft structuur en kader, MW vult binnen deze lijnen voor een groot stuk de opdracht zelf in

3.3.1. bij nieuwe en bestaande taken krijgt de mw de ruimte om deze zelf uit te bouwen, er is wel sturing en opvolging, timing, afsprakenkader voorzien door de LG

3.4. planning backup en permanentie zelf laten organiseren door team zonder ingrijpen van LG, idem voor bijspringen. LG zorgt wel voor krijtlijnen, zelfsturend team

3.4.1. medewerkers krijgen de vrijheid hun teamwerking, backup / permanentie te plannen / organiseren, de LG geeft hier een kader maar het team werkt zelfsturend.

3.5. onthaaldag : enkele mw dit zelf laten uitwerken (ook al had LG het zelf misschien iets anders gedaan), daarna positief bekrachtigen en belonen

4. ontwikkeling stimuleren

4.1. mw met bepaalde interesse dit laten uitwerken, hemhaar hier de middelen (tijd/budget) voor aanreiken

4.1.1. bij interesses of initiatieven van een medewerker (binnen het veld van de dienstwerking en/of organisatiedoelstellingen/projecten) hiervoor openstaan, niet afblokken, ruimte en kans laten, actief stimuleren en aanmoedigen

4.2. - niet genoeg zoeken / proberen naar alternatieven wanneer een medewerker "het moe" is

4.2.1. bewust zijn van signalen omtrent veranderende loopbaanwensen, fysieke capaciteiten, match tussen taak en goesting, actief mee helpen zoeken naar oplossingen ifv de mw en diens competenties, mw hierin begeleiden , pd betrekken,....

4.3. ik maak van elk POP gesprek een individueel, doordacht en inhoudelijk werkstuk, ik zorg ervoor dat de mw zelf nadenkt over zijnhaar ontwikkeling, voldoende tijd en ruimte , ik bereid dit voor, geef voorzetten, ik vraag door, ik luister actief, ....

5. teamwerking stimuleren

5.1. gestructureerd overleg organiseren / aanbieden / stimuleren

5.1.1. overleg is niet enkel briefing, is een echt overlegplatform , tweerichtingsverkeer, iedereen komt aan bod, veilige omgeving,

5.2. medewerkers elkaars taken een keer mee laten uitvoeren

5.2.1. omgeving creëren waarin mw elkaars taken kennen en ervoor openstaan, begrip hebben voor elkaars taken, alle medewerkers krijgen de kans (overleg?) iets te zeggen over elkaars taken

6. RESULTATEN HALEN

7. MEDEWERKERS TEVREDEN MAKEN

8. leidinggevenden vormen een team, een groep, kunnen elkaar aanspreken, steunen, informele momenten, elkaar inspireren, afstemmen, hoe pakken collega's dat aan, teambuilding, ontmoeting....werkplekken.....

9. wat met de andere LG (niet mtplus) ? op welke manier worden zij betrokken, welke visie op LG ?