betonverharding

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
betonverharding Door Mind Map: betonverharding

1. 1. wat wordt verstaan onder monolietverharding? Waarom wordt dit zo genoemd? Welke indeling wordt gemaakt?

1.1. iets dat bestaat uit een deel.

1.2. bestandsdelen hechten goed aan elkaar

1.3. indeling tussen gewapend en niet gewapend beton

2. 2. aan welke 2 eisen moet het baanbed of de fundering voor de betonverharding zeker voldoen? Waarom?

2.1. het baanbed waarop de verharding moet komen,dient grondig te worden voorbereid, zodat overal een toereikende en gelijkmatige nominale verhardingsdikte kan worden gerealiseerd

2.2. Bij wegen met fundering dient te worden gezorgd voor afvoer van het water. Slijk, bladeren, enz... moeten worden verwijderd.

3. 3. waarom is het nodig zowel de doorlatende als de ondoorlatende fundering met water te besproeien?

3.1. te voorkomen dat aanmaakwater uit het beton wordt weggezogen

3.2. bij warm weer door besproeiing af te koelen.

4. 4. waarom schrijven de meeste bestekken voor dat wegenisbeton dient vervoerd te worden met vrachtwagens met kipbak? Wanneer gaat het er anders aan toe?

4.1. . Vrachtwagens met kipbak kunnen bovendien sneller lossen. Voor kleine werken en in stedelijke gebieden wordt het gebruik van truckmixers steeds meer toegestaan.

5. 5. welke zijn de twee meest gebruikte technieken om betonverhardingen aan te brengen. Wanneer wordt welke techniek gebruikt? Wat zijn de voordelen?

5.1. Betonneren tussen vaste bekistingen: voor vloeren te gieten

5.2. Betonneren tussen glijbekistingen: voor muren te maken

6. 6. wat wordt bedoeld met “rupsbandbaan”. Aan welke eisen moet dit voldoen? Waarom?

6.1. rupsen onderraan een kraan.

6.2. voldoende breed.

6.2.1. zodat het gewicht goed wordt verdeel.

7. 7. wat zijn geleidedraden?

7.1. Geleidraden zijn draden dat stroom geleiden.

8. 8. geef een korte uitleg bij volgende begrippen. Loopbrug, side- feeder, supersmoother.

8.1. Dit is een lange brede schuurspaan die in de lengterichting van de weg heen en weer schuurt en langzaam van links naar rechts wordt getrokken.

8.2. Side- feeder: Machine voor aanbrengen van bouwstoffen

8.3. Loopbrug: een brug om over op stakels te leggen over bijvoorbeeld putten.

9. 9. wat is het verschil tussen krimpvoegen, uitzetvoegen en constructievoegen wat betreft de diepte, het al dan niet gedeuveld zijn, het doel en de tijd waarbinnen ze worden aangebracht.

9.1. Krimpvoegen: Scheuraanzetten worden aangebracht om te voorkomen dat het beton door krimp op een ongecontroleerde wijze scheurt. De diepte van een scheuraanzet is gelijk aan een derde van de plaatdikte. Krimpvoegen kunnen worden uitgerust met deuvels. Bij hoofdwegen worden de krimpvoegen meestal gemaakt door inzagen. Dit zagen vindt zo snel mogelijk plaats, meestal tussen 5 en 24 uur na de verwerking van het beton.

9.2. Constructievoegen: de betonverwerking voor langer dan 2 uur wordt onderbroken. De wand van deze voegen is vlak, verticaal en staat haaks op de as van de verharding. Ze worden steeds gedeuveld.

9.3. Uitzetvoegen: de voegplank moet iets minder hoog zijn (2à 3 cm) dan de laagdikte van het beton, teneinde de betonverwerking niet te hinderen.

10. 10. wat zijn deuvels en ankerstaven?

10.1. Een deuvel is een gladde, ronde stalen staaf die volledig is omhuld door kunststof of een coating en die ter plaatse van dwarsvoegen wordt aangebracht in het midden van de dikte van de betonverharding.

10.2. Een koppelstaaf is een staaf van geprofileerd betonstaal die in een betonverharding ter plaatse van langsvoegen wordt aangebracht.

11. 11. waarom wordt er oppervlaktebehandeling toegepast.

11.1. bedoeld om aan het betonoppervlak optimale kenmerken te bezorgen.

12. 13. som de verschillende oppervlaktetechnieken op. Geef kort uitleg.

12.1. Bezemen: Wanneer bezemen als oppervlakbehandeling wordt toegepast, moeten de bezems het mogelijk maken de gewenste textuur over de volle verhardingsbreedte aan te brengen. Het oppervlak van het verse beton wordt onmiddellijk na het afprofileren gebezemd met harde borstels waarvan de haren dicht bij elkaar staan.

12.2. Uitwassen: Bij dit procédé wordt onmiddellijk nadat het beton is verwerkt een bindingsvertrager gelijkmatig op het verse beton gespoten. Later wordt het niet-verharde mortellaagje aan het oppervlak verwijderd, waardoor het steenskelet van het beton wordt blootgelegd.

12.3. Gefigureerd beton: Deze oppervlakbehandeling waarbij het verse beton bewerkt wordt met een drukpatroon, is bestemd voor bijzondere toepassingen, voornamelijk in bebouwde kommen. Aan het oppervlak wordt een reliëfstructuur gegeven waarmee bijvoorbeeld straatstenen worden nagebootst.

13. 14. Leg uit: het verse beton moet tegen uitdroging beschermd worden:

13.1. Als het verse beton water verliest, is dit schadelijk zowel voor de sterkte als voor de krimp (gevaar voor scheurvorming) en de duurzaamheid.

14. 15. tegen welke factoren dient het beton nog te worden beschermd? Waarom?

14.1. Bescherming tegen regen: Bij regen wordt het betonneren stopgezet.

14.2. Bescherming tegen vorst: Wanneer beton bij koud weer wordt verwerkt moet het oppervlak van de verharding op een doeltreffende manier tegen vorst worden beschermd.

14.3. Bescherming tegen mechanische invloeden (bebakening): Alle nodige maatregelen moeten worden getroffen om het verse beton te vrijwaren van beschadiging door allerlei mechanische invloeden (wagens, fietsen, voetgangers, dieren,...).