BinnenKlasDifferentiatie

Maak een Begin. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
Rocket clouds
BinnenKlasDifferentiatie Door Mind Map: BinnenKlasDifferentiatie

1. Op basis waarvan kan je differentiëren?

1.1. 1.leerstatus

1.1.1. beginsituatie -(meta)cognitief -sociaal-affectief -motorisch

1.2. 2.interesse

1.2.1. -leerinhoud -verwerkingsvorm

1.3. 3.leerprofiel

1.3.1. leertempo en -stijl -werkvorm -opdrachten

2. Waarin differentiëren?

2.1. BKD= proactief, positief en planmatig omgaan met verschillen tss lln id klas met oog op het grootst mogelijk leerrendement voor elke ll in functie van motivatie, leerwinst & leerefficiëntie

2.2. ->verschillen in interesse & leervoorkeur: leermotivatie verhogen

2.2.1. motivatie = emotie van betrokkenheid, gevoel van autonomie + keuzevrijheid

2.3. ->verschillen in leerstatus: inzetten op leerwinst

2.3.1. leerstatus = leerniveau vd ll op een meer dynamische manier -> resultaten & leerwinst

2.4. ->verschillen in leerprofiel

2.4.1. leerprofiel = verschillen in leertempo, leerefficiëntie & leerstijl vd lln

2.4.2. verschillen in leertempo & leerefficiëntie ->lkr'en geven snel extra opdrachten aan snelle werkers + schakelen ze in als tutor

2.4.2.1. extra oefeningen kunnen demotiverend zijn

2.4.2.1.1. oplossing: sterke lln: -schrap basisoefeningen -begin met complexere en uitdagendere oefeningen

2.4.2.2. trage werkers moeten thuis afwerken

2.4.2.2.1. oplossing: -geef lln inspraak -laat lln voorstellen doen

2.4.3. voorkeur leeractiviteiten & leerstijl

2.4.3.1. Scandinavische landen -> leerstijlen van Neil Fleming

2.4.3.1.1. -visueel leren -auditief leren -kinesthetisch leren -leren door te lezen & te schrijven

2.5. ->sociale & affectieve verschillen

2.5.1. differentiatiemodel Tomlinson

2.5.1.1. differentiëren op inhoud, product en proces, leerstatus en leerprofiel, klasklimaat

2.5.2. kunnen samenwerken = leerproces waarbij feedback belangrijk is

3. interne differentiatie: tempo- en niveaudifferentiatie

3.1. voordelen

3.1.1. -overzichtelijk -vlot te organiseren -resultaat is zichtbaar -instructie op eigen maat mogelijk -succeservaring: te hoge/lage groepsnorm vervalt -(quasi) overal toepasbaar -sterke lln evolueren sneller

3.2. nadelen

3.2.1. -stigmatiserend -geen interactie tss sterkere & zwakkere lln -prestatiedrang & competitief -lang termijn -> lagere scores voor zwakke & gem. lln -evaluatie? -begeleiding groepen? -remediërend denken, eerst falen, dan differentiatie -meerdere snelheden -> hoe nadien klassikaal werken? -erg arbeidsintensief

4. divergerende differentiatie: Basis - Herhaling - Verdiepingsmodel

4.1. evaluatie opdracht -> groepsindeling -regelmatig herbekijken -verschil vakonderdelen -basiscriterium wisselen

4.2. verdiepingsopdrachten -complexere vaardigheden/pakket leerstof -verbanden leggen, toepassingen,.... variatie -instructies

4.3. -minstens één open/creatievere opdracht -correctiesleutels -combinatie verlengde instructie mogelijk -verhogen: autonomie, zelfsturend leren, plannen.... -instructies -begeleidende rol lkr en werken met symbolen bij hulpvraag

4.4. keuze: -volgorde taken -inhoud: verplichte taken en keuzetaken -moeilijkheidsgraad

4.5. -basisopdrachten: degene die op de gevorderde vraag foutief antwoorden/twijfelen -gevorderde opdrachten: degene die op de gevorderde vraag juist antwoorden -extra instructie & gezamenlijk oplossen: degene die de basisvragen foutief hadden/twijfelen -verbreden = uitbreiding nr gelijkaardige soorten oefeningen en leerstof -verdiepen = praten over een ander beheersingsniveau van dezelfde leerstof

5. specifieke werkvormen

5.1. divergente differentiatie = verldloopmodel

5.1.1. nadeel: Matteüseffect -sterke lln worden sterker -zwakke lln evolueren minder snel

5.1.2. bv. contractwerk, hoekenwerk, BZL, groepswerk

5.1.3. homogene groepen = 'withing class ability grouping' of individuele leerlijnen

5.2. divergerende differentiatie

5.2.1. lkr = begeleider vh leerproces

5.2.2. -BHV-model = vertrekpunt: gemeenschappelijke instructie = beheersingsleren -BZL (contractwerk -hoekenwerk -versnellen -peertutoring -flipping the classroom (blended learning) -co-teaching & teamteaching -complementair groepswerk

5.2.2.1. BZL =individueel activiteitenpakket vr een afgesproken periode -einddoel: 'lln worden hun eigen leraar' -doelen selecteren -jezelf evalueren -hoge verwachtingen ten aanzien van jezelf

5.2.2.2. hoekenwerk/complementair groepswerk = ideaal om te differentiëren op basis van interesse

5.2.2.3. peertutoring =verzamelnaam vr werkvormen waarbij lln leren door een (inter)actieve interventie van peers -matchen van peers -> nodige aandacht -verplicht opleggen -> weinig inzet ->drempelverlagend & zorgt voor veiligere leeromgeving

5.2.2.4. flipping the classroom =omdraaien vd lesorganisatie -klassikale instructie -> vervangen door korte kernachtige video-instructie -lln met meer voorkennis, hoger leertempo of andere leerstijl kunnen andere opdrachten krijgen -lkr is beschikbaar om uitleg te geven aan wie dit nodig heeft

5.2.2.5. blended learning -off campus -on campus ->blended = mix -ICT-integratie -traditioneel

5.2.2.6. co-teaching =2 lkr'en tegelijk voor/in de klas -parallel lesgeven

5.2.2.7. teamteaching =beide lkr'en evenwaardig & verantwoordelijk voor dezelfde klas -samen voor voor de klas & vullen elkaar aan

5.2.2.8. complementair groepswerk =activiteiten gericht op uittesten, experimenteren of onderzoeken

5.2.3. BHV-model

5.2.3.1. mastery learning = BZL + leren leren met tussentijdse feedback

5.3. convergerende differentiatie

5.3.1. =expeditiemodel

5.3.2. doel: alle lln beheersen uiteindelijk de leerstof

5.3.3. 1.projectmatige werkvorm 2.onderzoeksgerichte werkvorm 3.probleemgestuurde werkvorm 4.werken met casussen

5.3.4. aandachtspunten: -vooraf: ontwikkeling communicatieve vaardigheden -veel tussentijdse proces- en productgerichte feedback nodig (inhoud, planning, taakverdeling) -zelfsturend leren opbouwen

5.4. Wat werkt in de klas?

5.4.1. 1.universal design 2.tussentijdse feedback 3.directe instructie 4.peertutoring 5.moeilijke concrete doelen 6.samenwerkend leren

5.4.2. 7.huiswerk 8.teamteaching 9.gelijke opdrachten uitwerken in niveaugroepen

5.4.3. 10.zittenblijven