Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
05 (Quasi-)logische argumenten Door Mind Map: 05 (Quasi-)logische argumenten

1. icons by icon8

2. De onverenigbaarheid

2.1. quasi-logisch equivalent van de formele contradictie

2.2. vb. De bescherming van het menselijk leven - legalisering van abortus - onverenigbaar

2.2.1. interpretatie te geven aan de bescherming van menselijk leven

2.3. conflict komt met een uitspraak die je eerder hebt verdedigd of door je groep algemeen aanvaarde stelling

2.4. onverenigbaarheid beschuldigd wordt

2.4.1. herinterpreteert één van je onverenigbare beweringen

2.4.2. wijst op uitzonderingen

2.4.3. wijzig je je visie - maar: rechtvaardigen!

3. (Quasi-)logische argumenten

3.1. logische demonstratie: louter formele stellingen in een gesloten systeem - onbetwistbaar

3.2. concrete inhoud die vatbaar kan zijn voor verschillende interpretaties

3.3. alle a zijn b, c is a, dus c is b

3.4. vb. wie zijn lessen niet voorbereidt wordt uitgesloten van de colleges - Jan heeft zijn les niet voorbereid dus Jan moet worden uitgesloten

3.4.1. verzwegen ethische vooropstelling - men zich moet houden aan afspraken

3.4.2. heel wat kan opgeworpen worden tegen de premissen - door cursussen uit een vorige opleiding wel op de les voorbereid is

3.5. logische implicatie als a het geval is, dan is b geval en a is het geval, dus b is het geval is onweerlegbaar

3.6. causale verbanden echter hypothetisch

3.6.1. niet veroorzaakt door één enkelvoudige oorzaak

3.6.2. complex samenspel van verschillende oorzaken

4. retorsie bij de autofagie

4.1. argument van de tegenstander tegen hemzelf gebruiken

4.2. hij is nog een kind - precies omdat hij nog een kind is, moet je hem straffen

4.3. autofagie

4.3.1. consequenties van de verdedigde stelling of regel die stelling of regel onmogelijk maken

4.3.2. vb. "Zeg nooit nooit"

5. Het rechtvaardigheidsbeginsel

5.1. identieke wezens verdienen dezelfde behandeling

5.2. bestaan identieke wezens wel? - blijft elk wezen door zijn eigen geschiedenis niet fundamenteel uniek?

5.3. ethisch principe: allen die tot een zelfde klasse behoren, moeten op dezelfde manier behandeld worden als b zoals a tot dezelfde klasse x behoort, dan wordt op b dezelfde regel toegepast als a

5.4. De toepassing van de regel op a in het verleden, op grond waarvan men deze later op b zal toepassen, wordt dan het "precedent" genoemd

5.4.1. "Je gaat niet naar die fuif; je zus mocht ook niet naar fuiven toen ze zo oud was als jij"

5.5. weerleggen

5.5.1. het gaat niet om wezens van dezelfde klasse

5.5.2. de context is verschillend

6. Het wederkerigheidsargument

6.1. twee zaken die elkaars tegenhanger zijn, worden aan elkaar gelijkgeschakeld, zodat het rechtvaardigheidsbeginsel erop van toepassing wordt

6.2. wanneer a tot b is wat b tot a is dezelfde regel

6.3. "wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet"

6.4. Als wij de gewoonten van de Inuit bv. vreemd vinden, dan mogen zij de onze vreemd vinden!

6.5. essentiële verschillen verwaarloosd worden

6.5.1. Een jongeman rechtvaardigt tegenover zijn vader zijn voornemen om met zijn grootmoeder te slapen met het argument: "jij slaapt met mijn moeder, waarom mag ik dan niet met de uwe slapen?"

7. Het "deel van het geheel" argument

7.1. wat voor het geheel geldt, geldt ook voor de delen van het geheel

7.2. nuance: geheel primeert op de delen

7.3. divisiedrogreden

7.3.1. eigenschappen van het geheel toegeschreven aan een deel

7.3.2. zij bij toonaangevende bedrijven als Arthur Andersen en Procter&Gamble gewerkt heeft!

7.3.3. Reactie: het feit dat een bedrijf het schitterend doet wil nog niet zeggen dat alle werknemers dat doen.

7.4. compositiedrogreden

7.4.1. Men schrijft een eigenschap van een deel aan het geheel toe

7.4.2. "Natuurlijk is dat onderzoeksteam geschikt voor deze opdracht. Heb je dat fantastisch verslag niet gezien dat één van de teamleden laatst geschreven heeft?"

7.4.3. Reactie: "Dat een van de teamleden goede verslagen kan schrijven, wil nog niet zeggen dat het onderzoeksteam deze opdracht aankan"

8. Het argument a fortiori

8.1. "Als het verboden is op het gras te lopen, dan is het a fortiori (des te meer) verboden er op te fietsen"

8.2. als je reden hebt voor het mindere, dan heb je des te meer reden voor het meerdere

8.2.1. het a fortiori argument a minori ad maius

8.3. als je reden hebt voor het meerdere, dan heb je des te meer reden voor het mindere

8.3.1. "Wie meer kan, kan ook minder"

8.3.2. het a fortiori argument a maiori ad minus

8.4. moet het mindere wel een deel van het meerdere zijn