การออกแบบสื่อการเรียนการสอน

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
การออกแบบสื่อการเรียนการสอน por Mind Map: การออกแบบสื่อการเรียนการสอน

1. การออกแบบสื่อการสอน คือ การวางแผนสร้างสรรค์สื่อการสอนหรือการปรับปรุงสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีสภาพที่ดี

1.1. 1. ลักษณะการออกแบบที่ดี

1.1.1. 1. ควรเป็นการออกแบบที่เหมาะสมกับความมุ่งหมายของการนำไปใช้

1.1.2. 2. ควรเป็นการออกแบบที่มีลักษณะง่ายต่อการทำความเข้าใจ

1.1.3. 3. ควรมีสัดส่วนที่ดีและเหมาะสมตามสภาพการใช้งานของสื่อ

1.1.4. 4. ควรมีความกลมกลืนของส่วนประกอบ

1.2. 2. ปัจจัยพื้นฐานของการออกแบบสื่อการสอน

1.2.1. 1. เป้าหมายของการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมขั้นสุดท้ายของผู้เรียนว่าจะมีลักษณะเช่นไร

1.2.2. 2. ลักษณะของผู้เรียน เนื้อหาและรายละเอียดของสิ่งชนิดหนึ่งๆย่อมแปรตามอายุ และความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

1.2.3. 3. ลักษณะแวดล้อมของการผลิตสื่อ คือ ลักษณะกิจกรรมการเรียน สิ่งอำนวยการสะดวกในการใช้สื่อ วัสดุพื้นบ้าน หรือวัสดุท้องถิ่น

1.2.4. 4. ลักษณะของสื่อ ได้แก่ ลักษณะเฉพาะตัวของสื่อ ขนาดมาตรฐานของสื่อ

1.3. 3. องค์ประกอบของการออกแบบ

1.3.1. 1. จุด

1.3.2. 2. เส้น

1.3.3. 3. รูปร่าง

1.3.4. 4. ปริมาตร

1.3.5. 5. ลักษณะพื้นผิว

1.3.6. 6. บริเวณวาง

1.3.7. 7. สี

1.3.8. 8. น้ำหนักสื่อ

1.4. 4. การออกแบบผลิตสื่อใหม่

1.4.1. 1. จุดมุ่งหมาย

1.4.2. 2. ผู้เรียน

1.4.3. 3. ค่าใช้จ่าย

1.4.4. 4. ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

1.4.5. 5. เครื่องมืออุปกรณ์

2. การสร้างสื่อการเรียนการสอน

2.1. 1. ศึกาาหลักสูตรและผู้เรียน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดในรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร

2.2. 2. กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์อื่นๆ ที่สามารถวัดได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วหรือไม่

2.3. 3. เรียบเรียงจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

2.4. 4. วิเคราะห์เนื้อหาจัดเป็นแผนภูมิข่ายงาน

2.5. 5. จัดซอยเนื้อหาเป็นส่วนย่อย

2.6. 6. สร้างสื่อตามเนื้อหาที่กำหนด

2.7. 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสื่อ

2.8. 8.ทดสอบบทเรียนกับผู้เรียนเป้าหมาย

2.9. 9. ทดสอบกับผู้เรียนเป้าหมาย

2.10. 10. ติดตามผลการเรียนของผู้เรียนเป้าหมาย

3. การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

3.1. การประเมินผลสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การวัดผลสื่อการเรียนการสอนมาตีความหมาย และตัดสินคุณค่า

3.2. การวัดผลสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การกำหนดตัวเลข หรือสัญลักษณ์อย่างมีกฎเกณฑ์

4. การวัดและการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน

4.1. 1. ลักษณะสื่อ

4.1.1. 1. ลักษณะเฉพาะตามประเภทของสื่อ

4.1.2. 2. มาตรฐานการออกแบบ

4.1.3. 3. มาตรฐานทางเทคนิควิธี