คุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการเรียนรู้

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
คุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการเรียนรู้ por Mind Map: คุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการเรียนรู้

1. ความหมายของเขือข่าย

1.1. การแลกเปลี่ยนความรู้ืความคิด ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่ม บุคคล องค์ และแหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนระบบเชื่อมโยงกัน ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และการประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อวัตถุประสวค์ทางวิชาชีพหรือทางสังคม

2. แนวความคิด

2.1. กเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้จัดกระทำต่อสิ่งเร้าหรือสาระการเรียนรู้ มิใช่เพียงรับสิ่งเร้าหรือสาระเข้ามาเท่านั้น ผู้เรียนต้องเป็นผู้สร้างความหมาย ของสิ่งเร้า หรือข้อความความรู้ ทีรับเข้ามาด้วยตนเอง กระบวนการสร้างความหมายของสิ่งเร้าที่รับเข้ามาที่เป็นประสบการณ์เฉพาะตน

3. หลักความสำคัญของเครือข่ายการเรียนรู้

3.1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตควรเริ่มจากการมีส่วนร่วมของบุคคล องค์กรและชุมชนในการตระหนักถึงปัญหาและการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมประสบการณ์ การถ่ายทอดข้อมูลบ่าวสารซึ่งกันและกัน จนทำให้เกิดการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

3.1.1. 1.การกระตุ้นความคิด

3.1.2. 2.การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยน การกระจ่ายความรู้

3.1.3. 3.การแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่อยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน

3.1.4. 4.การระดมประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อการพัฒนาและลดความซ้ำซ้อน สูญเปล่าให้มากที่สุด

4. ประเภทของแหล่งเรียนรู้

4.1. 1.จัดลักษณะของการเรียนรู้

4.1.1. แหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

4.1.2. แล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น

4.1.3. บุคคล

4.2. 2.จัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งการเรียนรู้

4.2.1. แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน

4.2.2. แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นครอบคลุมทั้งด้านสถานที่และบุคคล

5. คุณลักษณะพิเศษของเครือข่ายการเรียนรู้

5.1. สามารถเข้าถึงได้กว้างขวาง ง่าย สะดวก

5.2. เป็นการเรียนร่วมกันและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

5.3. ส้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ถูกกระทำ

5.4. จดให้เครือข่ายการเรียนรู้เป็นเสมือนชุมชนของการเรียนรู้แบบออนไลน์