ผลกระทบของที่เกิดขึ้นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านต่างๆ

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
ผลกระทบของที่เกิดขึ้นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านต่างๆ por Mind Map: ผลกระทบของที่เกิดขึ้นในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านต่างๆ

1. เทคโนโลยีสารสนเทค มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์มนุษย์เป็นอย่างมาก นั้น เมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ ย่อมเกิดผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบ โดยแง่บวกจะมองเห็นได้ง่ายจากสภาพแวดล้อมทั่วไป เช่น ทำงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส่วนด้านลบคือทำให้เกิดมลพิษต่างๆ มากมายๆ หรือถ้า เทคโนโลยีเหล่านั้นทำงานผิดพลาดในระบบสำคัญๆ อาจเป็นอันตรายกับชีวิตมนุษย์ได้ ผลกระทบนี้ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของมนุษย์หลายๆ ด้าน และต่อสถานบันที่ให้บริการการสารสนเทศ

1.1. 1.ด้านการรักษาพยาบาล

1.2. 2.ด้านความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต

1.2.1. ระบบ การซื้อสินค้าทางไกล

1.2.2. ระบบธนาคารทางไกล

1.2.3. ด้านความบันเทิง

1.2.4. ด้านการศึกษา

1.2.5. ด้านการติดต่อสื่อสาร

1.2.6. ด้านการติดตามข้อมูล

1.2.7. ด้านธุรกิจ

2. ผลกระทบทางบวก

2.1. 1.เพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสาร การบริการและการผลิต

2.2. 2.เป็นสังคมแห่งการสื่อสารเกิดสังคมโลกขึ้น

2.3. 3ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ในฐานข้อมูลความรู้

2.4. 4.เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างโอกาสให้คนพิการ

2.5. 5.พัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.6. 6.ทำงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

2.7. 7.ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่หลากหลายและมีคุณภาพ

3. ผลกระทบทางลบ

3.1. 1.ก่อให้เกิดความเครียดขึ้นในสังคม

3.2. 2.ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม

3.3. 3.ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรรม

3.4. 4.การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง

3.5. 5.การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

3.6. 6.เกิดช่องว่างทางสังคม

3.7. 7.เกิดการต่อด้านเทคโนโลยี

3.8. 8.อาชญากรรมบนเครือข่าย

3.9. 9.ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ

4. ด้านธุรกิจ

4.1. 1.ไอทีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจธุรกิจที่สนใจได้ทันทีทันใด บนพื้นฐานของข้อมูลที่กำหนด

4.2. 2.ไอทีช่วยให้ต้นทุนในการผลิตและการบริการลดลง

4.3. 3.ลดการติดต่อสื่อสารผ่านคนกลาง โดยผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงทำให้ลดขั้นตอนในการ สื่อสารและทำให้ความผิดพลาดน้อยลง

5. ด้านสื่อสารมวลชน

5.1. 1.เทคโนโลยีสารสนเทคช่วยให้การกระจ่ายข่าวสารทำได้รวดเร็ว และเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

5.2. 2.ด้วยรูปแบบที่หลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทคทำให้กระจายข้อมูลหลาย หลายขึ้นอีกทั้งยังให้ข้อมูลมีความน่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย

6. ด้านโครงสร้างทางสังคม

6.1. 1.ทำให้องค์กรเข้าถึงมวลชนได้ง่ายขึ้นทำให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าถึงกันได้มากขึ้น

6.2. 2.ทำให้ประชาชนมีอำนาจในการต่อรองกับรัฐมากขึ้น เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายทำให้ทราบความเลื่อนไหวที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

7. ด้านวัฒนธรรมและการศึกษา

7.1. 1.เกิดการแพร่หลายทางวัฒธรรมที่มาจากต่างถิ่น เพราะทุกคนสามรถเสาะหาข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายจากเทคโนโลยีสารสนเทคที่มีอยู่ในปัจจุบัน

7.2. 2.ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตัวเอง และทันทีได้ที่ต้องการเรียนรู้

7.3. 3.ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษา และเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยนช์จากมัน