AVANTATGS I INCONVENIENTS DE LES COOPERATIVES

¡

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
AVANTATGS I INCONVENIENTS DE LES COOPERATIVES por Mind Map: AVANTATGS I INCONVENIENTS DE LES COOPERATIVES

1. ELS SOCIS TENEN DRET I VOT DE LA BAIXA VOLUNTÀRIA

1.1. Les persones treballadores autònomes que tinguin dret a la prestació d’atur, en poden demanar la capitalització.

2. FACILITATS JURÍDIQUES

2.1. Els tràmits de constitució són més senzills i menys costosos que en d’altres formes jurídiques, no requereix estatuts ni protocolarització per tant no genera despeses notarials ni de constitució.

3. PROBLEMES AL CONTRACTAR?

3.1. El màxim de treballadors no socis no pot superar el 10% dek total, tret dels que tinguin un contracte de durada determinada. Els assalariats indefinits amb més d’un any d’antiguitat a l’empresa poden demanar ser socis.

4. GASTOS COMPARTITS

4.1. COM MÉS

4.2. SOCIS,

4.3. MENYS

4.4. DINERS A PAGAR CADASCÚ

5. MOLTA RESPONSABILITATS

5.1. El protagonisme que la llei dóna als socis cooperatius els obliga a exercir els seus drets de manera responsable, obligant-los a arribar acords majoritaris en cas de conflictes. Les relacions interpersonals adquireixen una importància cabdal en un marc legal en què els criteris personals i professionals prenen més valor que l’aportació de capital, per tant s’han d’evitar conflictes de relació entre els socis que podrien ser un inconvenient en la gestió empresarial.

6. NO COBRES SI ETS SOCI?

6.1. La remuneració salarial dels socis, anomenada bestreta laboral, es paga mensualment a compte dels beneficis que es preveu que generarà la cooperativa de treball associat (en la pràctica funciona com una nòmina a tots els efectes). En cas de pèrdues, el soci pot estar obligat a eixugar-les, retornant part d’aquesta bestreta. Això implica que el sou no és fix, com en altres relacions laborals, sinó que varia d’acord amb la marxa de la cooperativa.