Petroli

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
Petroli por Mind Map: Petroli

1. Origen

1.1. Ell petroli prové de zones profundes de la terra o mar, on es va formar fa milions d'anys. Aquesta teoria planteja que organismes vius (peixos, i petits animals aquàtics i espècies vegetals),

2. Llocs

2.1. El petroli no es troba distribuït de manera uniforme en el subsòl i perquè aquest es aculume, s'han de complir algunes condicions bàsiques: Hi ha d'haver una roca permeable perquè, sota pressió, el petroli pugui moure a través dels porus microscòpics de la roca i ha d'existir una roca impermeable disposada en forma tal, que eviti la fugida del petroli i el gas natural cap a la superfície.

3. Obtenció

3.1. S’extreu mitjançant la perforació d’un pou sobre el jaciment .

4. Usos

4.1. Industria :La indústria petroliera inclou processos globals d'exploració, extracció, refinament, transport (freqüentment a través de vaixells petroliers i oleoductes) i màrqueting de productes del petroli. transports Els camps de petroli estan generalment molt allunyats dels centres de consum, per tant, cal portar-lo a través d'oleoductes fins al port més proper, després l'embarquen en grans vaixells cisterna, anomenats petroliers, i el condueixen cap a les refineries. energia

5. Problemes

5.1. El petroli és una energia no renovable que es fa servir generalment com a combustible dels mitjans de transport i a les fàbriques, i també com a matèria primera. La combustió del petroli genera diòxid de carboni, que és molt perjudicial per a l'atmosfera ja que hi obre forats i deixa entrar els raigs UVA, que provoquen l'escalfament de la Terra i són molt perjudicials per a la pell humana.

6. Conseqüències

6.1. La mineria del carbó i la seva combustió causen importants problemes ambientals i tenen també conseqüències negatives per a la salut humana.

7. Solució

7.1. Posibles solucions :

7.1.1. 1) La màquina paràgraf Processar petroli ,

7.1.1.1. 2) Fongs per descompondre contaminants dels hidrocarburs

7.1.1.1.1. 3) Utilitzar palla per absorbir el petroli

8. El carbó: mineral és el combustible fòssil que va alimentar les màquines de vapor al llarg de la revolució industrial i va ser l’energia característica d’aquesta època. El carbó té la categoria de combustible fòssil per l’origen orgànic que té. S’ha format en un procés geològic que es va iniciar fa aproximadament uns 300 milions d’anys, en el període Carbonífer, el qual forma part d’un període molt més ampli, el Paleozoic. Els jaciments s’originen a partir de residus vegetals: troncs, branques, plantes, fulles, que van quedant dipositats en el fons de zones pantanoses, en diferents estrats, i es van descomponen, primer en un ambient amb oxigen i amb el temps van quedant coberts de sediments, donant pas a un procés de descomposició anaeròbic, és a dir, sense oxigen.

8.1. Problemes : Les centrals de carbó emeten contaminació que causa l'escalfament global Les explotacions mineres són responsables per la devastació del paisatge L'explotació minera de carbó produeix contaminació de l'aigua Les centrals de carbó emeten mercuri i sutge perillós