Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Cartipàs por Mind Map: Cartipàs

1. Alcaldia

1.1. Districtes

1.2. Seguretat

1.2.1. Servei de Guardia Urbana

1.3. Gabinet d'alcaldia Comunicació i Protocol

1.3.1. Mauri

1.4. Polítiques d'igualtat

1.5. Joventut

1.5.1. Servei d'esports i Joventut

1.6. Coordinació de Govern

1.6.1. R. Vilaregut

1.7. ÀMBIT BADALONA PRÒSPERA I SOSTENIBLE

1.7.1. IMPO

1.7.2. Rebasa

1.7.3. Àrea de Promoció econòmica, comerç, consum i turisme

1.7.4. Àrea de medi ambient i sostenibilitat

1.7.5. Comissió Informativa

1.8. ÀMBIT BADALONA EDUCADORA

1.8.1. Educació

1.8.2. Gestió i manteniment de les instal·lacions educatives

1.8.3. Acció cultural i serveis territorials de cultura Biblioteques

1.8.4. Patronat de la Música

1.8.5. Badalona cultura

1.8.6. Museu de Badalona

1.8.7. Àrea d'esports

1.8.7.1. Promoció, planificació, programació i gestió d’activitats esportives

1.8.7.2. Gestió instal·lacions esportives

1.9. ÀMBIT BADALONA DEMOCRÀTICA

1.9.1. Badalona Comunicació

1.9.2. Àrea d'Hisenca i Recursos interns

1.9.3. Àrea de govern i recursos humans

1.9.4. Àrea de Participació, convicència i mediació

1.9.4.1. Coordinació operativa de les Oficines Municipals de Districte

1.9.4.1.1. OMD1

1.9.4.1.2. OMD2

1.9.4.1.3. OMD3

1.9.4.1.4. OMD4

1.9.4.1.5. OMD5

1.9.4.1.6. OMD6

1.9.4.2. Participació Ciutadana i voluntariat (inclòs gestió de les infraestructures actes)

1.9.4.2.1. Gestió Centres Cívics

1.9.5. Secretaria General i assessoria jurídica

1.9.6. Organització, gestió processos i desplegament administració electrònica Planificació estratègica, avaluació i qualitat

1.9.7. Transparència i bon govern

1.9.8. Serveis centrals i logística

1.9.9. Atenció ciutadana

1.9.10. Informàtica i tecnologies de la informació

1.9.11. Població i Estadística

1.9.12. Recursos Humans

1.9.13. Hisenda i Gestió de Recursos Econòmics

1.9.13.1. Gestió i control d’ingressos de dret públic

1.9.13.2. Recaptació executiva

1.9.13.3. Patrimoni i reclamacions patrimonials

1.9.13.4. Programació Econòmica

1.9.13.5. Comptabilitat

1.9.13.6. Fiscalització

1.9.13.7. Tresoreria

1.9.13.8. Contractació i Compres

1.9.14. Comunicació i imatge

1.9.15. Gestió de cementiris

1.9.16. Comissió Informativa

1.9.16.1. Presidenta

1.9.16.1.1. Alcaldessa o tinent d'alcaldia

1.9.16.2. Vocals

1.9.16.2.1. Xavier Garcia Albiol

1.9.16.2.2. Joan Walter Fibla

1.9.16.2.3. Rosa Bertran i Bartomeu

1.9.16.2.4. Ramon Riera Macia

1.9.16.2.5. Fátima Taleb Moussaoui

1.9.16.2.6. José Tellez Oliva

1.9.16.2.7. Alejandro Pastor López

1.9.16.2.8. Jordi Serra Isern

1.9.16.2.9. Agnès Rotger i Dunyó

1.9.16.2.10. Maria Angeles Gallardo Borrega

1.9.16.2.11. Jordi Subirana i Ortells

1.9.16.2.12. Juan Miguel López González

1.10. AMBIT BADALONA HABITABLE

1.10.1. Engestur

1.10.2. Marina Badalona

1.10.3. Àrea d'urbanisme

1.10.3.1. Servei d'ordenació del territori

1.10.3.1.1. Plànol de la ciutat

1.10.3.1.2. Planejament urbanístic

1.10.3.1.3. Gestió Urbanística

1.10.3.1.4. Habitatge

1.10.3.1.5. Llicències d’obres particulars

1.10.3.1.6. Llicències ambientals i d’activitats

1.10.3.2. servei de projectes i control d'obres

1.10.3.3. Servei d'actuacions en obres significatives

1.10.3.4. Servei de llicències d'obres i actuacions de territori

1.10.3.5. servei juridic i d'administració general d'urbanisme

1.10.4. Àrea d'espais públics i mobilitat

1.10.4.1. Servei de via pública

1.10.4.1.1. Infraestructures, via pública i manteniment

1.10.4.1.2. Mobilitat

1.10.4.2. Servei de disciplina i sancions

1.10.4.2.1. Disciplina urbanística d’obres, activitats, espectacles, sanitat i medi ambient, usos del sòl, seguretat salubritat i decòrum públics.

1.10.4.2.2. Sancions: Instrucció expedients sancionadors derivats de disciplina urbanística, activitats, seguretat, espectacles, medi ambient i sanitat

1.10.5. Comissió Informativa

1.10.5.1. Presidenta

1.10.5.1.1. Alcaldessa o tinent d'alcaldia

1.10.5.2. Vocals

1.10.5.2.1. Xavier Garcia Albiol

1.10.5.2.2. Miguel Jurado Tejada

1.10.5.2.3. Daniel Gracia Álvarez

1.10.5.2.4. Cristina Agüera GagO

1.10.5.2.5. Francesc Duran i Vilalta

1.10.5.2.6. José Tellez Oliva

1.10.5.2.7. Alejandro Pastor López

1.10.5.2.8. Rubén Guijarro Palma

1.10.5.2.9. Oriol Lladó i Esteller

1.10.5.2.10. Alex Mañas i Ballesté

1.10.5.2.11. Ferran Falcó i Isern

1.10.5.2.12. Juan Miguel López González

1.11. ÀMBIT DE BADALONA JUSTA I INCLUSIVA

1.11.1. Badalona Serveis Assistèncials

1.11.2. Institut Municipal de serveis personals

1.11.3. consorci Badalona Sud

1.11.4. Gent gran

1.11.5. Salut

1.11.6. Cooperació i solidaritat Immigració

1.11.7. Gestió de la diversitat

1.11.8. Acció Social

1.11.8.1. Atenció Territorial Polivalent

1.11.8.2. Programes i producció de serveis

1.11.9. Convivència i mediació

2. Altres Entitats

2.1. Consorci per a la normalització Lingüística

2.1.1. Eulàlia Sabater Díaz

2.2. Àrea Metropolitana de Barcelona

2.2.1.  M.DolorsSabateriPuig,alcaldessa.

2.2.2.  JoséAntonioTélleziOliva,regidordesignatpelgrupmunicipaldeGuanyemBadalonaenComú.

2.2.3.  MariaJesúsHervásMínguez,regidoradesignadapelgrupmunicipaldelPartitPopular

2.2.4.  SòniaEgeaPérez,regidoradesignadapelgrupmunicipaldelPartitPopular

2.3. Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs

2.3.1. Àlex Mañas Ballesté

2.4. Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Comunicacions i de les Noves Tecnologies (LOCALRET)

2.4.1. Oriol Lladó i Esteller

2.5. Govern Territorial de Salut del Barcelonès Nord i Baix Maresme

2.5.1. Francesc Ribot Cuenca

2.5.2. Suplent: Agnès Rotger i Dunyó

2.6. Consorci Parc Serralada de Marina

2.6.1. Àlex Mañas Ballesté

2.7. Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya i a la Comissió de Gestió Social del Consorci

2.7.1. Francesc Ribot i Cuenca

2.7.2. Suplent: Agnès Rotger i Dunyó

2.8. Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

2.8.1. Oriol Lladó i Estelller

2.8.2. Àlex Mañas Ballesté

2.9. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

2.9.1. Àlex Mañas i Ballesté

2.10. Patronat de la Fundació Pisos de Lloguer NO EXISTEIX

2.10.1. Oriol Lladó i Esteller

2.10.2. --

2.11. Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

2.11.1. Francesc Ribot i Cuenca

2.12. Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

2.12.1. M. Dolors Sabater i Puig

2.13. Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet

2.13.1. Presidenta

2.13.1.1. Maria Dolors Sabater i Puig

2.13.2. Patrons

2.13.2.1. Jordi Villacampa Amorós

2.13.2.2. Josep Puig i Sió

2.13.2.3. Rosendo Gabara Cañada

2.13.2.4. Oriol Lladó i Esteller

2.13.2.5. Maria Ángeles Gallardo Borrega

2.13.2.6. Juan Fernández Benítez

2.13.2.7. Ruben Guijarro Palma

2.13.2.8. Jordi Subirana i Ortells

2.13.2.9. Juan Miguel López González

2.13.2.10. Enric Vidal Famadas

2.13.2.11. Antoni Forteza i Brugué

2.13.2.12. Rafael Mendoza Navas

2.14. Consorci Badalona Sud

2.14.1. Plenari

2.14.1.1. 1.- M. Dolors Sabater i Puig, alcaldessa de Badalona

2.14.1.2. 2.- Juan Fernández Benítez

2.14.1.3. 3.- Fàtima Taleb Moussaoui

2.14.1.4. 4.- Concepció Botey Teruel

2.14.1.5. 5.- Agnès Rotger i Dunyó

2.14.1.6. 6.- M. Ángeles Gallardo Borrega

2.14.1.7. 7.- Jordi Subirana

2.14.1.8. 8.- Juan Miguel López González

2.14.1.9. 9.- Oriol Lladó

2.14.2. Comissió executiva permanent

2.14.2.1. 1.- Fàtima Taleb Moussaoui

2.14.2.2. 2.- Agnès Rotger i Dunyó

2.14.2.3. 3.- Concepció Botey Teruel

2.15. Comitè Comarcal de la Creu Roja del Barcelonès Nord

2.15.1. Fundació Institut Guttmann, Fundació Privada

2.15.1.1. Francesc Ribot i Cuenca

2.15.2. M. Dolors Sabater i Puig

2.16. Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat

2.16.1. Àlex Mañas Ballesté

2.17. Consell Comarcal del Barcelonès

2.17.1. Ple

2.17.1.1. Maria José Lecha (CUP Bcn)

2.17.1.2. Francesc Duran i Vilalta

2.17.1.3. Basilio Perona (St Adrià en comú)

2.17.1.4. Alba Calvo (SOM Gramenet)

2.17.2. Altres integrants segon cartipàs 2015

2.17.2.1. BARCELÓ VEREA, María Magdalena

2.17.2.2. BELMONTE FERRER, Gregorio

2.17.2.3. CARBALLEIRA PASCUAL, Júlia

2.17.2.4. MODEOL DELTELL, Daniel

2.17.2.5. RODERA FELIZ, Laura

2.17.2.6. RUIZ NARVÁEZ, Rainaldo

2.17.2.7. SOTO GARCIA, Ruth

2.17.2.8. VILA i VALLS, Francina

2.17.2.9. VELEZ i BARAJAS, Antoni

2.17.2.10. SOLEY MANUEL, Xavier

2.17.2.11. SERRANO ORTÍN, Esteve

2.17.2.12. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Pedro

2.17.2.13. PÉREZ CASTAÑO, Laura

2.17.2.14. NIETO MARTÍNEZ, Ivan

2.17.2.15. MULLERAS VINZÍA, Javier

2.17.2.16. MONTERO COS, Lídia

2.17.2.17. MONTANER MARTORELL, Josep María

2.17.2.18. MONRÓS IBÁÑEZ, Jordi

2.17.2.19. LECHA GONZALEZ, María José

2.17.2.20. GARCIA BRAGADO, Jesús Ángel

2.17.2.21. CORONAS I MARTORELL, Jordi

2.17.2.22. CAMACHO ALCALDE, Gregorio

2.17.2.23. CALVO LALLAVE, Alba

2.17.2.24. BELVER VALLES, Francesc Josep

2.17.2.25. ANDRES AÑON, Carmen

2.17.2.26. MARTI GALBIS, Jordi

2.17.3. Representants de CUP-PA

2.17.3.1. Junta general REGESA i RASSA

2.17.3.1.1. Enric minguillon

2.17.3.2. Junta de portaveus

2.17.3.2.1. Alba Calvo (SOM Gramenet)

2.17.3.3. Comissió especial de comptes

2.17.3.3.1. Alba Calvo (SOM Gramenet)

2.17.3.4. Comissió Informativa

2.17.3.4.1. Francesc Duran i Vilalta

2.18. Red Española de Ciudades por el Clíma

2.18.1. Josep Montes Carretero

2.19. Fundació Catalana de l’Esplai

2.19.1. Ma. Dolors Sabater i Puig

2.20. Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

2.20.1. Francesc Duran i Vilalta

3. Societats Municipals

3.1. Ens de Gestió Urbanística, SA

3.1.1. Junta General

3.1.1.1. Pel grup municipal Guanyem Badalona en Comú: Dolors Sabater i Puig, José Antonio Téllez i Oliva, Eulàlia Sabater i Díaz, Francesc Duran i Vilalta, Fátima Taleb Moussaoui.

3.1.1.2. Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem –MES: Oriol Lladó i Esteller, Francesc Ribot i Cuenca, Agnès Rotger i Dunyó.

3.1.1.3. Pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA): Àlex Mañas Ballesté, Maria Gallardo Borrega.

3.1.1.4. Pel Grup municipal del Partit Popular: Xavier Garcia Albiol, Ramón Riera Macia, Ma Jesús Hervás Mínguez, Sònia Egea Pérez, Miguel Jurado Tejada, Juan Fernández Benítez, Rosa Betrán i Bartomeu, Daniel Gracia Alvarez, Joan Walter Fibla, Cristina Agüera Gago.

3.1.1.5. Pel grup municipal Socialista: Jordi Serra Isern, Alejandro Pastor López, Concepció Botey i Teruel, Rubén Guijarro Palma.

3.1.1.6. Pel grup municipal de Convergència i Unió: Ferran Falcó Isern, Jordi Subirana i Ortells

3.1.1.7. Pel grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona (C’s): Juan Miguel López González

3.1.2. Consell d’Administració

3.1.2.1. Presidenta

3.1.2.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

3.1.2.2. Vicepresident

3.1.2.2.1. Javier López Cegarra (No ha de ser un regidor obligatoriament)

3.1.2.3. Vocals

3.1.2.3.1. Oriol Lladó i Esteller (en rep. Grup Municipal ERC-Avancem-MES)

3.1.2.3.2. Àlex Mañas Ballesté (en rep Grup Municipal ICV-EUiA)

3.1.2.3.3. Alejandro Pastor López (en rep. Grup Municipal Socialista)

3.1.2.3.4. Jordi Subirana i Ortells (en rep. Grup Municipal de CIU)

3.1.2.3.5. Juan Miguel López González (en rep. Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos)

3.1.2.3.6. Tomàs Vizcaino Recio (en rep. Grup Municipal del PP)

3.1.2.3.7. Juan Fernández Benítez (ren rep. Grup Municipal del PP)

3.1.3. Gerent

3.1.3.1. Christian Carneado Hernandez

3.2. Reactivació Badalona, SA

3.2.1. Junta General

3.2.1.1. Pel grup municipal Guanyem Badalona en Comú: Dolors Sabater i Puig, José Antonio Téllez i Oliva, Eulàlia Sabater i Díaz, Francesc Duran i Vilalta, Fátima Taleb Moussaoui.

3.2.1.2. Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem –MES: Oriol Lladó i Esteller, Francesc Ribot i Cuenca, Agnès Rotger i Dunyó.

3.2.1.3. Pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA): Àlex Mañas Ballesté, Maria Gallardo Borrega.

3.2.1.4. Pel Grup municipal del Partit Popular: Xavier Garcia Albiol, Ramón Riera Macia, Ma Jesús Hervás Mínguez, Sònia Egea Pérez, Miguel Jurado Tejada, Juan Fernández Benítez, Rosa Betrán i Bartomeu, Daniel Gracia Alvarez, Joan Walter Fibla, Cristina Agüera Gago.

3.2.1.5. Pel grup municipal Socialista: Jordi Serra Isern, Alejandro Pastor López, Concepció Botey i Teruel, Rubén Guijarro Palma.

3.2.1.6. Pel grup municipal de Convergència i Unió: Ferran Falcó Isern, Jordi Subirana i Ortells

3.2.1.7. Pel grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona (C’s): Juan Miguel López González

3.2.2. Consell d’Administració

3.2.2.1. Presidenta

3.2.2.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

3.2.2.2. Vicepresident

3.2.2.2.1. Alex Mañas i Ballesté

3.2.2.3. Vocals

3.2.2.3.1. Alfredo Amestoy Olcina

3.2.2.3.2. Fausto Ramírez Ruiz

3.2.2.3.3. José Antonio Lara Olivera

3.2.2.3.4. M. Reyes Solaz García

3.2.2.3.5. Joan Sansaloni i Valdivia

3.2.2.3.6. Oriol Lladó i Esteller

3.2.2.3.7. Montserrat Maresma Soler

3.2.2.3.8. Joan Walter Fibla

3.2.2.3.9. Cristina Agüera Gago

3.2.3. Gerent

3.2.3.1. Faustino Marín Peña

3.3. Badalona Serveis Assistencials, SA

3.3.1. Junta General

3.3.1.1. Pel grup municipal Guanyem Badalona en Comú: Dolors Sabater i Puig, José Antonio Téllez i Oliva, Eulàlia Sabater i Díaz, Francesc Duran i Vilalta, Fátima Taleb Moussaoui.

3.3.1.2. Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem –MES: Oriol Lladó i Esteller, Francesc Ribot i Cuenca, Agnès Rotger i Dunyó.

3.3.1.3. Pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA): Àlex Mañas Ballesté, Maria Gallardo Borrega.

3.3.1.4. Pel Grup municipal del Partit Popular: Xavier Garcia Albiol, Ramón Riera Macia, Ma Jesús Hervás Mínguez, Sònia Egea Pérez, Miguel Jurado Tejada, Juan Fernández Benítez, Rosa Betrán i Bartomeu, Daniel Gracia Alvarez, Joan Walter Fibla, Cristina Agüera Gago.

3.3.1.5. Pel grup municipal Socialista: Jordi Serra Isern, Alejandro Pastor López, Concepció Botey i Teruel, Rubén Guijarro Palma.

3.3.1.6. Pel grup municipal de Convergència i Unió: Ferran Falcó Isern, Jordi Subirana i Ortells

3.3.1.7. Pel grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona (C’s): Juan Miguel López González.

3.3.2. Consell d’Administració

3.3.2.1. Presidenta

3.3.2.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

3.3.2.2. Vicepresident

3.3.2.2.1. Francesc Ribot i Cuenca

3.3.2.3. Vocals

3.3.2.3.1. Fàtima Taleb Moussaoui

3.3.2.3.2. Antoni Barbarà Molina

3.3.2.3.3. Teresa González Moreno

3.3.2.3.4. Mercè Rius i Serra

3.3.2.3.5. Eduard Aguayo Campoy

3.3.2.3.6. Miguel Jurado Tejada

3.3.2.3.7. Juan Fernández Benítez

3.3.3. Gerent

3.3.3.1. Pilar Saura Agel

3.4. Badalona Cultura, SL

3.4.1. Junta General

3.4.1.1. Pel grup municipal Guanyem Badalona en Comú: Dolors Sabater i Puig, José Antonio Téllez i Oliva, Eulàlia Sabater i Díaz, Francesc Duran i Vilalta, Fátima Taleb Moussaoui.

3.4.1.2. Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem –MES: Oriol Lladó i Esteller, Francesc Ribot i Cuenca, Agnès Rotger i Dunyó.

3.4.1.3. Pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA): Àlex Mañas Ballesté, Maria Gallardo Borrega.

3.4.1.4. Pel Grup municipal del Partit Popular: Xavier Garcia Albiol, Ramón Riera Macia, Ma Jesús Hervás Mínguez, Sònia Egea Pérez, Miguel Jurado Tejada, Juan Fernández Benítez, Rosa Betrán i Bartomeu, Daniel Gracia Alvarez, Joan Walter Fibla, Cristina Agüera Gago.

3.4.1.5. Pel grup municipal Socialista: Jordi Serra Isern, Alejandro Pastor López, Concepció Botey i Teruel, Rubén Guijarro Palma.

3.4.1.6. Pel grup municipal de Convergència i Unió: Ferran Falcó Isern, Jordi Subirana i Ortells

3.4.1.7. Pel grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona (C’s): Juan Miguel López González

3.4.2. Consell d’Administració

3.4.2.1. Presidenta

3.4.2.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

3.4.2.2. Vicepresidenta

3.4.2.2.1. Eulàlia Sabater Díaz

3.4.2.3. Consellers

3.4.2.3.1. Ramón Riera Macia

3.4.2.3.2. Cristina Agüera Gago

3.4.2.3.3. José Antonio Téllez Oliva

3.4.2.3.4. Concepción Botey i Teruel

3.4.2.3.5. Oscar Mantilla Téllez

3.4.2.3.6. Agnès Rotger Dunyó

3.4.2.3.7. Josep Soler i Amigó

3.4.2.3.8. Jordi Ferández i Vives

3.4.2.3.9. Miguel Angel Aguayo Pey

3.4.3. Gerent

3.4.3.1. No s'ha nomenat

3.5. Badalona Comunicació, SA

3.5.1. Junta General

3.5.1.1. Pel grup municipal Guanyem Badalona en Comú: Dolors Sabater i Puig, José Antonio Téllez i Oliva, Eulàlia Sabater i Díaz, Francesc Duran i Vilalta, Fátima Taleb Moussaoui.

3.5.1.2. Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem –MES: Oriol Lladó i Esteller, Francesc Ribot i Cuenca, Agnès Rotger i Dunyó.

3.5.1.3. Pel grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds –Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA): Àlex Mañas Ballesté, Maria Gallardo Borrega.

3.5.1.4. Pel Grup municipal del Partit Popular: Xavier Garcia Albiol, Ramón Riera Macia, Ma Jesús Hervás Mínguez, Sònia Egea Pérez, Miguel Jurado Tejada, Juan Fernández Benítez, Rosa Betrán i Bartomeu, Daniel Gracia Alvarez, Joan Walter Fibla, Cristina Agüera Gago.

3.5.1.5. Pel grup municipal Socialista: Jordi Serra Isern, Alejandro Pastor López, Concepció Botey i Teruel, Rubén Guijarro Palma.

3.5.1.6. Pel grup municipal de Convergència i Unió: Ferran Falcó Isern, Jordi Subirana i Ortells

3.5.1.7. Pel grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona (C’s): Juan Miguel López González

3.5.2. Consell d’Administració

3.5.2.1. Presidenta

3.5.2.1.1. M.Dolors Sabater i Puig

3.5.2.2. Consellers

3.5.2.2.1. ElissaBastardoEncarnación(enrep.GrupMunicipalCiutadans(Ciudadanos)–Badalona(C’s) 

3.5.2.2.2. OriolLladóiEsteller(enrep.GrupMunicipalERC-Avancem-MES)

3.5.2.2.3.  JosepJoanViñetaBalsells(enrepGrupMunicipalICV-EUiA)

3.5.2.2.4.  ChristianCarneadoHernández(enrep.GrupMunicipalSocialista)

3.5.2.2.5.  JosepSanromàConde(enrep.GrupMunicipaldeCIU)

3.5.2.2.6.  AlbertFernándezSaltiveri(enrep.GrupMunicipaldelPP)

3.5.2.3. Conseller Delegat

3.5.2.3.1. Josep Viñeta Balsells

3.6. Marina Badalona, SA

3.6.1. Consell d’Administració

3.6.1.1. Presidenta

3.6.1.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

3.6.1.2. Consellers

3.6.1.2.1. Ruben Guijarro Palma

3.6.1.2.2. Francesc Duran i Vilalta

3.6.1.2.3. Oriol Lladó i Esteller

3.6.1.2.4. Álex Mañas Ballesté

3.6.1.2.5. Marc Alomà Suñol

3.6.1.2.6. Juan Miguel López González

3.6.1.2.7. Ramon Riera Macia

4. Organs Complementaris

4.1. Comissions informatives permanents

4.2. Síndic Defensor de la ciutadania

4.3. Consell de la Dona

4.3.1. Presidenta

4.3.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

4.3.2. Vocals

4.3.2.1. Eulàlia Sabater i Díaz

4.3.2.2. Fàtima Taleb Moussaoui

4.3.2.3. Agnès Rotger i Dunyó

4.3.2.4. M. Ángeles Gallardo Borrega

4.3.2.5. M. Jesús Hervàs Mínguez

4.3.2.6. Sònia Egea Pérez

4.3.2.7. Rosa Bertran Bartomeu

4.3.2.8. Cristina Agüera Gago

4.3.2.9. Concepción Botey i Teruel

4.3.2.10. Teresa González Moreno

4.3.2.11. Laia Franco Ortíz (representant del programa de la Dona)

4.3.2.12. Èrica Bou Creixell (representant del Servei d’informació i atenció a les dones)

4.3.3. Representants partits polítics

4.3.3.1. Laura Soriano Alabert (Guanyem Badalona en Comú)

4.3.3.2.  Rosa del Amo Hernández (Partit Popular)

4.3.3.3.  Anna Maria Vives Vera (Convergència i Unió)

4.3.3.4.  Pilar Valient Serrat (Partit dels Socialistes de Catalunya)

4.3.3.5.  Alba Molina Serrano (Iniciativa per Catalunya – Verds – Esquerra Unida i Alternativa)

4.3.3.6.  Carme Palomeras Artigas (Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-MES)

4.3.3.7.  Maria Soledad García Durán (Ciutadans - Ciudadanos),

4.3.4. Representants organitzacions

4.3.4.1.  Ana Ma Montes Gómez, representant de la UGT

4.3.4.2.  Raquel de Haro González, representant de CCOO

4.3.4.3.  Begoña Fernández Díaz, representant de la PSU

4.3.4.4.  Rosa Novell Guerrero, representant de CATAC

4.3.4.5.  Montserrat García Morales, representant de la FAVB

4.4. Consell Escolar Municipal

4.4.1. Presidència

4.4.1.1. Sra. Dolors Sabater i Puig, Alcaldessa

4.4.2. Vicepresidència

4.4.2.1. Sra. Eulàlia Sabater i Díaz, 4a tinent d’alcalde. Regidora de Badalona Educadora

4.4.3. Representants de l’Ajuntament

4.4.3.1.  El Sr. Daniel Paños Molina en representació del Grup Municipal del Partit Popular.

4.4.3.2.  El Sr. Carles Sagués i Baixeras, en representació del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú.

4.4.3.3.  La regidora Sra. Conxita Botey Teruel, del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya.

4.4.3.4.  La Sra. Mercè Torrents i Mestre en representació del Grup Municipal de Esquerra Republicana de Catalunya.

4.4.3.5.  El Sr. Antoni De la Rosa Botaya en representació del Grup Municipal de Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa.

4.4.3.6.  El Sr. Martí Sànchez Pedra, en representació del Grup Municipal de Convergència i Unió.

4.4.3.7.  La Sra. MaSoledad García Durán en representació del Grup Municipal de Ciutadans.

4.4.3.8.  La Sra. Mar Grífol Isern, Assessora de la Regidoria de Cultura i Educació.

4.5. Comissió de Patrimoni

4.5.1. Presidència

4.5.1.1. L’alcaldessa, que actua com a presidenta de la Comissió, funció que podrà delegar en el tinent d’alcalde de Badalona Democràtica o Badalona Habitable.

4.5.2. Vocals

4.5.2.1. El tinent d’alcalde de Badalona Democràtica.

4.5.2.2. El tinent d’alcalde de Badalona Habitable.

4.5.2.3. L’Interventor de Fons.

4.5.2.4. El/la cap del Serveis Jurídics i Administratiu General d’Hisenda i Recursos Interns.

4.5.2.5. El/la cap del Serveis Jurídics i Administratiu General de Govern i Recursos Humans. El/la cap del Serveis Jurídics i Administració General de Territori o lletrat/da en qui delegui.

4.5.2.6. El/la cap del Servei d’Ordenació del Territori de Badalona Habitable.

4.5.2.7. El/la cap del Servei de Patrimoni.

4.5.2.8. El/la cap del Servei de Secretaria General.

4.5.2.9. El/la cap del Servei de Llicències d’Obres i Activitats del territori.

4.5.2.10. El/la lletrat/da del Departament de Gestió Urbanística

4.6. Consell Municipal d’Habitatge

4.6.1. Presidència

4.6.1.1. Alcaldessa: Dolors Sabater

4.6.2. Vicepresidencia

4.6.2.1. Tinent d'alcaldia de l’Àmbit de Badalona Habitable: Oriol Lladò

4.6.3. Representants

4.6.3.1. 1 representant de cada grup polític municipal

4.6.3.1.1. Representant GBeC

4.6.3.2. 2 representants de la FAVB

4.6.3.3. 1 representant de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH) de Badalona

4.6.3.4. 1 representant de REGESA

4.6.3.5. 1 representant de IMPSOL

4.6.3.6. 1 representant de ENGESTUR

4.6.3.7. 1 representant de INCASOL

4.6.3.8. 1 representant del sindicat CC.OO

4.6.3.9. 1 representant del sindicat UGT

4.6.3.10. 1 representant del Gremi de Constructors de Badalona

4.6.3.11. 1 representant de la Federació d’Empresaris de Badalona

4.6.3.12. 1 representant del Consell Local de la Joventut de Badalona

4.6.3.13. El Cap de Servei d’obres i activitats de Territori

4.6.3.14. El Cap de Servei d’Ordenació del Territori

4.7. Junta Local de Seguretat

4.7.1. Presidència

4.7.1.1. L’alcaldessa, qui podrà delegar en el/la regidor/a encarregat/da de les qüestions de seguretat ciutadana, qui actua en la seva absència en les funcions de president/a de la junta local.

4.7.2. Vocals nats

4.7.2.1.  El cap de la corresponent comissaria dels mossos d’esquadra, el qual actuarà com a vicepresident.

4.7.2.2.  El cap de la policia local

4.7.3. Altres Vocals ocasionals

4.7.3.1. el cap de la guàrdia civil i/o el cos nacional de policia amb responsabilitat funcionals al municipi

4.7.4. Invitats ocasionals

4.7.4.1. representant de la judicatura

4.7.4.2. representant del Ministeri Fiscal de l’àmbit territorial respectiu

4.7.4.3. representant de les entitats i associacions que actuïn al municipi

4.7.4.4. tècnics

4.8. Comissió Municipal de Protecció Civil, Prevenció i Seguretat Urbana

4.8.1. Presidència

4.8.1.1. L’Alcaldessa

4.8.2. Vicepresidència executiva

4.8.2.1. El primer Tinent d’alcalde i Regidor d’Alcaldia

4.8.3. Coordinador

4.8.3.1. El Cap de Servei de Programes Transversals qui actuarà també de secretari

4.8.4. Vocals

4.8.4.1. Un/a. Enginyer/ra. Municipal

4.8.4.2. Un/a. Arquitecte municipal

4.8.4.3. Un/a. Aparellador Municipal

4.8.4.4. El Cap de la guàrdia urbana

4.8.4.5. El Cap del Departament de Protecció civil

4.8.4.6. El Comissari de la Policia Nacional

4.8.4.7. El Cap de bombers de Badalona

4.8.4.8. El Comissari dels Mossos d’Esquadra de Badalona

4.8.4.9. Un/a. representant de Transport Sanitari de Badalona

4.8.4.10. Un/a. representant de la Regió Sanitària

4.8.4.11. Un/a. Representant de l’organització local de la Creu Roja.

4.8.4.12. Un/a. representant de Bombers voluntaris.

4.8.4.13. Un/a. responsable de Voluntaris Badalona

4.8.4.14. Un/a. representant tècnic/a de cadascú dels àmbits de l’organització municipal

4.8.4.15. Un/a. representant de la FAVB

4.8.4.16. Fins a tres membres de la Permanent del Consell de Ciutat, designats en funció del seu perfil professional o l’interès manifest en els temes tractats per la Comissió.

4.8.5. Consell de Participació dels Infants de l'Ajuntament de Badalona

4.9. Assessoria Jurídica

4.9.1. Plenari

4.9.1.1. Barroso Guevara, Judith

4.9.1.2. Bou Garriga, Gisela

4.9.1.3. Brotat Jubert, Ricard

4.9.1.4. Carra Vela, Carme

4.9.1.5. Castro Fernandez, Isabel

4.9.1.6. Faiges Morales, Josep Agustí

4.9.1.7. Hijano Cruzado, Remei

4.9.1.8. Lucena Cayuela, Carme

4.9.1.9. Müller Valentí, Albert

4.9.1.10. Otero Pujadas, Alfons

4.9.1.11. Rabella Garcia, Montserrat

4.9.1.12. Vidal Bisbal, Meritxell

4.9.2. Govern, Hisenda, Recursos Interns i Promoció Econòmica

4.9.2.1. Carra Vela, Carme,

4.9.2.2. Faiges Morales, Josep Agustí

4.9.2.3. Carra Vela, Carme, Faiges

4.9.2.4. Morales, Josep Agustí

4.9.3. Urbanisme, Territori i Medi Ambient

4.9.3.1. Brotat Jubert, Ricard

4.9.3.2. Castro Fernandez, Isabel

4.9.3.3. Faiges Morales, Josep Agustí

4.9.3.4. Müller Valentí, Albert

4.9.3.5. Otero Pujadas, Alfons

4.9.4. Educació, Serveis Socials, Cultura i Patrimoni Cultural

4.9.4.1. Barroso Guevara, Judith

4.9.4.2. Bou Garriga, Gisela

4.9.4.3. Faiges Morales, Josep Agustí

4.9.4.4. Hijano Cruzado, Remei

4.9.4.5. Rabella Garcia Montserrat

4.10. Consell de Ciutat

4.11. Consell d’Entitats de Districte

4.12. Comissió de Política de Sòl i Habitatge

4.12.1. Composició

4.12.1.1. L’Alcaldessa

4.12.1.2. El Primer Tinent d’Alcalde

4.12.1.3. Tinent d’Alcalde de l’Àmbit de Serveis al Territori

4.12.1.4. Directors dels dos Àmbits

4.12.1.5. Membre del GPAQ

4.12.1.6. Cap de Serveis de Planejament Urbanístic

4.12.1.7. Coordinador d’Habitatge o Cap d’Habitatge

4.12.1.8. Portaveus dels Grups municipals

4.12.1.9. altres técnics

4.13. Comissió de Nomenclàtor

4.13.1. Presidència

4.13.1.1. L’alcaldessa, M. Dolors Sabater i Puig o regidor/a en qui delegui

4.13.2. Vocals

4.13.2.1. Sergi Caravaca i Fernández

4.13.2.2. Joan Walter Fibla

4.13.2.3. Alejandro Pastor López

4.13.2.4. Miquel Estruch i Traité

4.13.2.5. Aïda Llauradó Álvarez

4.13.2.6. Ferran Falcó i Isern

4.13.2.7. Elissalina J. Bartardo Encarnación

4.13.3. Assessors

4.13.3.1. Joan Villarroya i Font

4.13.3.2. Margarida Abras Pou

4.14. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

4.15. Gerència Tècnica Nucli Històric Dalt la Vila

4.15.1. Presidència

4.15.1.1. Alcalde de Badalona

4.15.2. Vicepreseidència

4.15.2.1. Regidora Districte 1

4.15.3. Membres

4.15.3.1. Un representant de l’Àmbit del Territori

4.15.3.2. Un representant de l’Àrea de Cultura i Ciutadania

4.15.3.3. Tres representants veïnals designats per l’Associació de Veïns de Dalt la Vila

4.15.3.4. Un tècnic de l’Àrea d’Urbanisme, com a assessor tècnic del grup.

4.16. Consell de Mobilitat Sostenible i Transport Públic

4.17. Comitè Interior del Departament de Protecció Civil

4.18. Ponència Municipal de Control Integral d’Activitats

4.19. Comissió d’Informe, Estudi, Consulta Especial, per l’impuls i seguiment del projecte Serra d’en Mena

4.20. Consell de les Arts i Cultura de Badalona

4.21. Fòrum de Medi Ambient

4.22. Comissió Interdepartamental de Seguiment del Reglament de l’Ús de la Llengua Catalana

4.23. Consell de Benestar Social

4.24. Consell de les persones grans

4.25. Consell Sectorial d’Esports

4.26. Consell Sectorial de Mercats

4.27. Consell municipal de Comerç i Consum

4.28. Comissió directiva de prevenció de riscos laborals

4.29. Comissió de treball en matèria de Justícia

4.30. Òrgans del Pla de Convivència 2008-2011

4.31. Pla Director de la Cooperació Internacional al Desenvolupament

4.32. Comissió Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural

4.32.1. Coordinador

4.32.1.1. Josep Duran Vázquez

4.32.2. Vocals

4.32.2.1. Albert Müller i Valentí

4.32.2.2. Rafael Argelich Gironès

4.32.2.3. Pere Vegué González

4.32.2.4. Mar Plaza Hernández

4.32.2.5. Margarida Abras Pou

4.32.2.6. Francesca Garcia Almagro

4.32.2.7. Pepita Padrós Martí

4.32.2.8. Joan Mayné i Amat

4.32.2.9. Daniel Gelabert Muntané

5. Personal Eventual

5.1. Coordinador de Govern (1)

5.1.1. Vilaregut

5.2. Assessor de Govern (9)

5.2.1. Mercedes Estébanez Herrero

5.2.2. Ricard Amaya Alcázar

5.2.3. Mar Grífol Isern

5.2.4. Rafael Crespo Ubero

5.2.5. Alfredo Amestoy Olcina

5.2.6. Josep Ma. Llagostera Garí

5.2.7. Pablo Díaz-Flores García

5.2.8. Aïda Llauradó Álvarez

5.2.9. Gisela Torns Payà

5.3. Coordinador de districte (6)

5.3.1. Districte 1: Núria Renau Cuxart

5.3.2. Districte 4: Fernando Gómez Chacón

5.3.3. Districte 6: Mustapha Aoulad Sellam Slaoui

5.3.4. Districte 3: Clara Solà Niubó

5.3.5. Districte 2: Daniel Alfonso Molina

5.3.6. Districte 5: Lluís García Manchon

5.4. Assessor Grup Municipal (12)

5.4.1. Grup Guanyem Badalona:1

5.4.1.1. Gabriel Ramírez

5.4.2. Grup ERC:1

5.4.2.1. Eduard Puig Bordera

5.4.3. Grup ICV:1

5.4.3.1. Francisco Aldana Padilla

5.4.4. Grup PP: 3

5.4.4.1. Irene González Poveda

5.4.4.2. Daniel Paños Molina

5.4.4.3. Rosa del Amo Hernández

5.4.5. Grup PSC:3

5.4.5.1. Joan Carles Lacruz Expòsito

5.4.5.2. José Antonio Lara Olivera

5.4.5.3. M. Carmen Lozano Pareja

5.4.6. Grup CIU:2

5.4.6.1. Meritxell Juan Segarra

5.4.6.2. Montserrat Juarez Quinto

5.4.7. Grup C’s:1

5.4.7.1. Elissalina J. Bastardo Encarnación

5.5. Personal Directiu

5.5.1. Director/a de Projectes i Relacions Institucionals Àrea Badalona Habitable

5.5.1.1. Helena Ricomà Galofré

5.5.2. Director/a Gabinet d’Alcaldia i Comunicació

5.5.2.1. Marcel Mauri de los Ríos

5.5.2.2. Ricard Vilaragut Sáez

6. ORGANISMES AUTÒNOMS

6.1. Museu Municipal

6.1.1. Consell Rector

6.1.1.1. Presidenta

6.1.1.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

6.1.1.2. Vicepresidenta

6.1.1.2.1. Eulàlia Sabater Díaz

6.1.1.3. Consellers

6.1.1.3.1. Joan Walter Fibla

6.1.1.3.2. Sònia Egea Pérez

6.1.1.3.3. Antonio Flores Fernández de Córdoba

6.1.1.3.4. Enric Ferreras Renom

6.1.1.3.5. Joan Carles Lacruz Expósito

6.1.1.3.6. Oriol Lladó i Esteller

6.1.1.3.7. M. Ángeles Gallardo Borrega

6.1.1.3.8. Jordi Ballesteros i Ventura

6.1.1.3.9. Miguel Angel Aguayo Pey

6.1.2. Directora

6.1.2.1. Margarida Abras i Pou

6.2. Institut Municipal de Serveis Personals

6.2.1. Consell d’Administració

6.2.1.1. Presidenta

6.2.1.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

6.2.1.2. Vicepresident

6.2.1.2.1. Francesc Ribot Cuenca

6.2.1.3. Consellers

6.2.1.3.1. Sònia Egea Pérez

6.2.1.3.2. Joan Walter Fibla

6.2.1.3.3. Fátima Taleb Moussaoui

6.2.1.3.4. Concepción Botey Teruel

6.2.1.3.5. José Antonio Lara Olivera

6.2.1.3.6. Manel Sorribas i Arenas

6.2.1.3.7. Aïda Llauradó Álvarez

6.2.1.3.8. Josep Pera i Colomé

6.2.1.3.9. Elissalina Josefina Bastardo Encarnación

6.2.2. Gerent

6.2.2.1. Anna Soler Morales

6.3. Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació

6.3.1. Consell d’Administració

6.3.1.1. Presidenta

6.3.1.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

6.3.1.2. Vicepresident

6.3.1.2.1. Àlex Mañas Ballesté

6.3.1.3. Consellers

6.3.1.3.1. Daniel Gracia Álvarez

6.3.1.3.2. Joan Walter Fibla

6.3.1.3.3. Alfredo Amestoy Olcina

6.3.1.3.4. Alejandro Pastor López

6.3.1.3.5. M. de los Reyes Solaz Garcia

6.3.1.3.6. Francesc Ribot i Cuenca

6.3.1.3.7. Montserrat Maresma Soler

6.3.1.3.8. Jordi Subirana i Ortells

6.3.1.3.9. Elissalina Josefina Bastardo Encarnación

6.3.2. Gerent

6.3.2.1. Faustino Marín Peña

6.4. Patronat de la Música de Badalona

6.4.1. Consell d’Administració

6.4.1.1. Presidenta

6.4.1.1.1. M. Dolors Sabater i Puig

6.4.1.2. Vicepresidenta

6.4.1.2.1. Eulàlia Sabater Díaz

6.4.1.3. Consellers

6.4.1.3.1. Juan Fernández Benítez

6.4.1.3.2. Rosa Bertran Bartomeu

6.4.1.3.3. José Antonio Téllez Oliva

6.4.1.3.4. José Antonio Lara Olivera

6.4.1.3.5. M. Carmen Lozano Pareja

6.4.1.3.6. Oriol Lladó i Esteller

6.4.1.3.7. Pilar Garrido Peinado

6.4.1.3.8. Pere Martínez i Carreté

6.4.1.3.9. Miguel Angel Aguayo Pey

6.4.2. Gerent