องค์ประกอบด้านการสือสารข้อมูลและการสารสนเทส

Начать. Это бесплатно
или регистрация c помощью Вашего email-адреса
องค์ประกอบด้านการสือสารข้อมูลและการสารสนเทส создатель Mind Map: องค์ประกอบด้านการสือสารข้อมูลและการสารสนเทส

1. 4.ข้อมูลข่าวสาร คือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปในการสื่อสาร

1.1. 4.1.ข้อความใช้แทนอักขระต่างๆจะแทนด้วยรหัสต่างๆ เช่นรหัส แอสกรี เป็นต้น

1.2. 4.2.ตัวเลข ใช้แทนตัวเลขต่างๆ ซึ่งตัวเลขไม่ได้ถูกแทนด้วยรหัสแอสกรีจะถูกส่งโดยตรง

1.3. 4.3.รูปภาพ ข้อมูลแบบรุปภาพจะแทนด้วยจุดสีเรียงกันไปตามขนาดรูปภาพ

1.4. 4.4.เสียง ข้อมูลเสียงจะแตกต่างจากข้อความ ตัวเลข และรูปภาพ

1.5. 4.5.วิดีโอ ใช้แสดงภาพเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากการรวมตัวของภาพหลายๆรูป

2. 3.สื่อกลาง เป็นเส้นทางการสื่อสารเพื่อนำข้อมูลต้นทางไปยังปลายทาง

3. 2.ผู้รับ มีหน้าทีรับข้อมูลทีส่งมาเป็นปลายทางการสื่อสารเช่น ผู้ฟัง เครื่องพิมพ์

4. 1.ผู้ส่ง เป็นอุปกรณ์ทีใช้ในการส่งข่าวสารเช่น ผู้พูด โทรทัศน์